Obsah

Poskytnuté informace dle 106/1999 Sb. v roce 2013

1) Zasedání zastupitelstva obce 31. 1. 2012 (č.j. 293/2012)

Informace poskytla: 18. 1. 2013, Zuzana Rohovská, starostka
Zveřejněno dne: 2. 2. 2013

Předmět žádosti:

 
Vyjádření,
 
- „zda bylo zasedání zastupitelstva obce konané dne 31. 1. 2012 v souladu se zákonem a zda usnesení přijatá na tomto zasedání jsou platná; pokud ne, jaká budou přijata opatření – náprava“
 
- poskytnutí kopie pozvánky k zasedání zastupitelstva obce konanému dne 31. 1. 2012 

Poskytnuté informace:

- zasedání zastupitelstva obce konané dne 31. 1. 2012 nebylo v souladu se zákonem, jelikož nebyla splněna zákonná podmínka informovat veřejnost o konání zasedání zastupitelstva 7 dní před termínem konání zastupitelstva formou vyvěšení pozvánky. Usnesení, přijatá na tomto zasedání zastupitelstva, nebyla platná. Jako nápravné opatření, byla usnesení znovu projednána a schválena na řádném veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 10.9.2012.
 
- kopii pozvánky k zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 31. 1.  2012 není možné zaslat, jelikož, jak je zřejmé z výše uvedeného, pozvánka vyhotovena a vyvěšena nebyla.
 

2) Seznam stavebních projektů (č.j. 88/2013)

Informace poskytla: 15. 4. 2013, Zuzana Rohovská, starostka
Zveřejněno dne: 15. 4. 2013

Předmět žádosti:

- zaslání seznamu stavebních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2013 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů.

 

Poskytnuté informace:

- dne 12. dubna 2013 byl ze strany žadatele potvrzen zájem pouze o stavební projekty s rozpočtem nad 1 mil. Kč.
 
- dne 15. 4. 2013 byla datovou schránkou odeslána odpověď v tomto znění:
 
Ve shora uvedené věci sdělujeme, že Obec Nové Sedlice v letošním roce neplánuje v rozpočtu stavební investice nad 1.000.000,- Kč. 
 

 

3) Protokol č.j. MSK 64354/2013 (č.j. 176/2013)

Informace poskytla: 31. 7. 2013, Zuzana Rohovská, starostka
Zveřejněno dne: 31. 7. 2013

Předmět žádosti:

- zaslání "Protokolu č.j. MSK 64354/2013 o výsledku kontroly ze dne 25.4.2013, která byla provedena Krajským úřadem MSK.

Poskytnuté informace:

Dne 31.7.2013 byl doporučeným dopisem zaslán požadovaný protokol viz. níže.

- protokol str. 1

- protokol str. 2

- protokol str. 3

- protokol str. 4

- protokol str. 5

 


4) Odpovědi na otázky týkající se "vyjádření komise M. Z. k bodu VII." (č.j. 208/2013)

Informace poskytla: 2.9.2013, Zuzana Rohovská, starostka
Zveřejněno dne: 4. 9. 2013

Předmět žádosti:

- zaslání odpovědí na otázky týkající se "vyjádření komise M. Z. k bodu VII."

Poskytnuté informace:

Dne 2.9.2013 byly doporučeným dopisem zaslány níže uvedené odpovědi:

Odpověď na dotaz č. 1: Ano

Odpověď na dotaz č. 2: Ano

Odpověď na dotaz č. 3: Vzhledem k tomu, že jste ve Vašem podání uvedla pouze příjmení osoby, která se měla dopustit přestupku, neměla komise dostatek informací, aby si mohla z úřední povinnosti zjistit, o kterou konkrétní osobu s tímto příjmením se jedná. Proto Vám byla zaslána výzva k doplnění podání dle §37 správního řádu.


5) Odpověď na "Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j. 226/2013)

 

Dne 3.10.2013 byla žadateli emailem zaslána informace o tom, že odpověď na žádost je připravena k vyzvednutí, případně po uhrazení poplatků, k odeslání poštou.

Informace byla žadateli poskytnuta dne 7. 10. 2013 na obecním úřadě v Nových Sedlicích. Odpověď zpracovala starostka Zuzana Rohovská a osobně ji předala p. Olga Smolinková.

Zveřejněno dne: 13. 10. 2013

Předmět žádosti:

Dotazy týkající se projedávání problematiky komunikace I/11-I/57

Poskytnuté informace:

Odpověď na Váš dotaz č. 1:

Váš dotaz vychází z tvrzení, které je nepravdivé, tudíž na něj není možné odpovědět.

Odpověď na Váš dotaz č. 2:  

Váš dotaz vychází z tvrzení, které je nepravdivé, tudíž na něj není možné odpovědět.

Odpověď na Váš dotaz č. 3:

Z Vašeho dotazu není zřejmé, co je myšleno výrazem „posouzení“, tudíž na něj není možné odpovědět.

Všechny aktuální informace týkající se problematiky komunikace I/11 v Nových Sedlicích jsou veřejně přístupné (dálkový přístup) na webu obce www.novesedlice.cz v MENU pod názvem Silnice I/11.


6) Odpověď na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". (č.j. 228/2013)

 

Dne 4.10.2013 byla žadateli emailem zaslána informace o tom, že odpověď na žádost je připravena k vyzvednutí, případně po uhrazení poplatků, k odeslání poštou.

Informace byla žadateli poskytnuta dne 7. 10. 2013 na obecním úřadě v Nových Sedlicích. Odpověď zpracovala starostka Zuzana Rohovská a osobně ji předala p. Olga Smolinková.

Zveřejněno dne: 13. 10. 2013

Předmět žádosti:

Výše měsíčních odměn zastupitelů obce.

Poskytnuté informace:

Odměny zastupitelů obce Nové Sedlice

 


7) Odpověď na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svbodném přístupu k informacím". (č.j. 238/2013)

 

Dne 15.10.2013 byla žadateli emailem zaslána informace o tom, že odpověď na žádost je připravena k vyzvednutí, případně po uhrazení poplatků, k odeslání poštou.

Informace byla žadateli poskytnuta dne 16. 10. 2013 na obecním úřadě v Nových Sedlicích. Odpověď zpracovala starostka Zuzana Rohovská a osobně ji předala p. Olga Smolinková.

Zveřejněno dne: 21. 10. 2013

Předmět žádosti:

Zadání zpracování vyhledávací studie variantního řešení rychlostní komunikace I/11 (dále jen "Studie")

Poskytnuté informace:

Odpověď na Váš dotaz č. 1:

Studie k dnešnímu dni nebyla zadána, zadávací dokumentace je stále v přípravě. Viz. informace na webu obce silnice-i-11/, o jejichž existenci jsem Vás již jednou informovala ve své odpovědi ze dne 3.10.2013 č.j. 226/2013, kterou jste si osobně převzal dne 7.10.2013 na obecním úřadě. 

Odpověď na Váš dotaz č. 2:  

Není známo, kdo studii vypracuje, jelikož studie nebyla k dnešnímu dni nikomu zadána a nebylo zahájeno zadávací řízení. Viz. odpověď na Váš dotaz č. 1.

Odpověď na Váš dotaz č. 3:

Úhrada za vypracování studie bude hrazena z rozpočtu Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 – I/57. Viz. informace na webu obce silnice-i-11/, o jejichž existenci jsem Vás již jednou informovala ve své odpovědi ze dne 3.10.2013 č.j. 226/2013, kterou jste si osobně převzal dne 7.10.2013 na obecním úřadě.

Opakovaně Vám sděluji, že všechny aktuální informace týkající se problematiky komunikace I/11 v Nových Sedlicích jsou veřejně přístupné (dálkový přístup) na webu obce  www.novesedlice.cz v MENU pod názvem Silnice I/11.


8) Odpověď na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svbodném přístupu k informacím". (č.j. 250/2013)

 

Dne 31.10.2013 byla žadateli emailem zaslána informace o tom, že odpověď na žádost je připravena k vyzvednutí, případně po uhrazení poplatků, k odeslání poštou.

Informace byla žadateli poskytnuta dne 4. 11. 2013 na obecním úřadě v Nových Sedlicích. Odpověď zpracovala starostka Zuzana Rohovská a osobně ji předala p. Olga Smolinková.

Zveřejněno dne: 4. 11. 2013

Předmět žádosti:

Průběh veřejných zasedání zastupitelstva obce Nové Sedlice z roku 2011.

Poskytnuté informace:

Vámi požadované informace se týkají průběhu veřejných zasedání zastupitelstva obce Nové Sedlice z roku 2011, ze kterých byly pořízeny zápisy, Tyto zápisy jsou v úředních hodinách obecního úřadu (tj. v pondělí a ve středu od 8,00-12,30 hod a od 13,30 - 17,00 hod) veřejně přístupné k prostudování.


9) Odpověď na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svbodném přístupu k informacím". (č.j. 262/2013)

Dne 18.11.2013 byla žadateli emailem zaslána informace o tom, že odpověď na žádost je připravena k vyzvednutí, případně po uhrazení poplatků, k odeslání poštou.

Informace byla žadateli poskytnuta dne 20. 11. 2013 na obecním úřadě v Nových Sedlicích. Odpověď zpracovala p. Olga Smolinková a starostka Zuzana Rohovská a osobně ji předala p. Olga Smolinková.

Zveřejněno dne: 28. 11. 2013

Předmět žádosti:

Zvolení a činnost kontrolního a finančního výboru.

Poskytnuté informace:

dne 3. listopadu 2013 jsme na obecním úřadě v Nových Sedlicích přijali pod č.j. 262/2013 Vaši „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“. Jako odpověď na Vaši žádost Vám sděluji následující:

Odpověď na dotaz a):

Předseda kontrolního výboru pan L.Č. a člen kontrolního výboru pan P. H. byli zvoleni na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Nové Sedlice dne 9. 11. 2010 (pro: 6, zdrželi se: 3, proti: Ø), další člen kontrolního výboru Ing. Z. Š. byl zvolen na 1. zasedání zastupitelstva obce Nové Sedlice dne 15. 12. 2010 (pro: 8, zdrželi se: Ø, proti: Ø).

Odpověď na dotaz b):

Předseda finančního výboru Ing. R. K. a člen finančního výboru pan J. I. byli zvoleni na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Nové Sedlice dne 9. 11. 2010 (pro: 6, zdrželi se: 3, proti: Ø), další člen finančního výboru paní I. S. byl zvolen na 1. zasedání zastupitelstva obce Nové Sedlice dne 15. 12. 2010 (pro: 8, zdrželi se: Ø, proti: Ø). Po rezignaci pana J. I.  byl zvolen nový člen finančního výboru, a to Mgr. K. O. dne 21. 3. 2012 na 11. zasedání zastupitelstva obce Nové Sedlice (pro: 7, zdrželi se: 1, proti: Ø). Na doporučení kontroly MVČR bylo složení finančního a kontrolního výboru opětovně schváleno na 15. zasedání zastupitelstva obce Nové Sedlice dne 10. 12.2012 v bodě 10). Usnesení bylo přijato všemi členy obecního zastupitelstva.

Odpověď na dotaz c):

Členové kontrolního výboru pan L. Č. a pan P. H. jsou od 7. 3. 2011 ověřovateli zápisů zasedání zastupitelstva obce Nové Sedlice, veškeré námitky a připomínky se projednávají v rámci zasedání zastupitelstva obce Nové Sedlice a jsou součástí zápisů z jednotlivých zastupitelstev.