Obsah

Poskytnuté informace dle 106/1999 Sb. v roce 2014


1) Odpověď na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". (č.j. 28/2014)

Informace byla žadateli zaslána emailem dne 28. 1. 2014.  Odpověď zpracovala starostka Zuzana Rohovská. Žadatel si originál odpovědi osobně převzal na obecním úřadě dne 29. 1. 2014. Předala p. Olga Smolinková.

Zveřejněno dne: 2. 2. 2014

Předmět žádosti:

Rezignace pana J. I. na mandát člena finančního výboru.

Poskytnuté informace:

Pan J. I. rezignoval na člena finančního výboru dne 20. března 2012, kdy mě, starostku obce Nové Sedlice ústně informoval o tom, že k tomuto dni rezignuje na všechny své dosavadní funkce, které zastával pro obec Nové Sedlice.

Stejného dne jsem od pana J. I. obdržela tuto rezignaci písemně pod č.j. 69/2012. Jak jsem na základě Vašeho podnětu zjistila, tato rezignace obsahovala formální chybu, jelikož v ní nebylo uvedeno, že pan J.I. rezignuje na funkci člena finančního výboru, přestože mě ústně informoval, že rezignuje na všechny své funkce, o čemž jsem následně informovala na zasedání zastupitelstva dne 21.3.2012. Od data své rezignace pan J.I. žádnou ze svých funkcí nevykonával.

 

Aby byla tato skutečnost administrativně podložena, požádala jsem pana J. I. o doplnění své rezignace a vystavení potvrzení o výše uvedených skutečnostech. O této situaci jsem informovala zastupitele na 25. zasedání zastupitelstva obce dne 27.1.2014.  Potvrzení a opravená rezignace přijaté dne 20. ledna 2014 pod č.j. 42/2014 jsou přílohou zápisu z tohoto zasedání.  

 

Text rezignace:

„Věc: Rezignace na mandát člena zastupitelstva, člena finančního výboru a člena přestupkové komise obce Nové Sedlice

 

Vážená paní starostko,

rezignuji tímto k dnešnímu dni na mandát člena zastupitelstva, člena finančního výboru a člena přestupkové komise obce Nové Sedlice.

S pozdravem,

J. I.

V Nových Sedlicích dne 20. března 2012“

 


 

2) Odpověď na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". (č.j. 29/2014)

 

Informace byla žadateli zaslána emailem dne 28. 1. 2014.  Odpověď zpracovala starostka Zuzana Rohovská. Žadatel si originál odpovědi osobně převzal na obecním úřadě dne 29. 1. 2014. Předala p. Olga Smolinková.

Zveřejněno dne: 2. 2. 2014

Předmět žádosti:

Přesunutí autobusové zastávky Nové Sedlice - střed.

Poskytnuté informace:

Předběžný ústní souhlas s přesunutím autobusové zastávky Nové Sedlice – střed mně vyjádřili na základě místního šetření zástupci TQM, oddělení správy dopravy a pozemních komunikací města Opavy a Policie ČR, dopravního inspektorátu v Opavě.

Všechny ostatní dotazy jsou předmětem dalších jednání s výše uvedenými institucemi a budou dle potřeby projednávány se zastupiteli. Za rozhodnutí zastupitelstva zodpovídá zastupitelstvo.


3) Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a vyřízení stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (č.j. 262/2013)

 

Informace byla žadateli zaslána emailem dne 10. 2. 2014.  Odpověď zpracovala starostka Zuzana Rohovská.

Zveřejněno dne: 12. 2. 2014

Předmět žádosti:

Složení a činnost kontrolního výboru obce Nové Sedlice.

Poskytnuté informace:

Dne 3. listopadu 2013 jsme na obecním úřadě v Nových Sedlicích přijali pod č.j. 262/2013 Vaši „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“.  Poskytnutou informaci jste si osobně převzal dne 20. 11. 2013. Téhož dne jsme na obecním úřadě v Nových Sedlicích přijali pod č.j. 262/2013 Vaši „Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.“.  Dne 31. 1. 2014 jsme na obecním úřadě v Nových Sedlicích přijali pod č.j. 55/2014 rozhodnutí z Krajského úřadu, které bylo vyhotoveno na základě Vašeho elektronického podání ze dne 18.12.2013, a které obci Nové Sedlice, obecnímu úřadu přikazuje, aby část Vaší žádosti o informace v bodě a) v části týkající se člena kontrolního výboru pana Petra Holeše a v bodě c) podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, vyřídila, a to do 10 dnů ode dne doručení rozhodnutí č.j. MSK 7221/2014.

 

Na základě výše uvedených skutečností Vám níže poskytuji požadované informace:

 

Bod a)

Členové kontrolního výboru byli zvoleni na zasedáních obecního zastupitelstva v uvedených dnech a s těmito výsledky hlasování:

Luděk Číž                           9.11.2010        pro: 6              zdrželi se: 3     proti: 0

Petr Holeš                          2.12.2013        pro: 8              zdrželi se: 1     proti: 0

Z. Š.                                  15.12.2010       pro: 8              zdrželi se: 0     proti: 0

 

Bod c)

Kontrolní výbor v tomto volebním období neprovedl žádnou kontrolu.


4) Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. (č.j. 297/2013)

Informace byla žadateli zaslána emailem dne 12. 2. 2014.  Odpověď zpracovala starostka Zuzana Rohovská.

Zveřejněno dne: 12. 2. 2014

Předmět žádosti:

Složení obecního úřadu a přítomnost starostky na obecním úřadě v úředních hodinách.

Poskytnuté informace:

Dne 12. prosince 2013 jsme na obecním úřadě v Nových Sedlicích přijali pod č.j. 297/2013 Vaši „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“.

Tímto Vám poskytuji požadované informace:  

1) Dle zákona č. 128/2000 Sb.:

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta (místostarostové), tajemník obecního úřadu, je-li tato funkce zřízena, a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta.

2) Starostka nemá ze zákona povinnost být v úřední hodiny obecního úřadu přítomna.


5) Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a vyřízení stížnosti na postup při vyřizování žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. (č.j. 291/2013, 17/2014)

Informace byla žadateli zaslána emailem dne 13. 2. 2014.  Odpověď zpracovala starostka Zuzana Rohovská.

Zveřejněno dne: 20. 2. 2014

Předmět:

Parkování na obecním pozemku p.č. 48/2, podnět k odstranění stavby na pozemku č.p. 593.

Poskytnuté informace:

Dne 6. prosince 2013 jsme na obecním úřadě v Nových Sedlicích přijali pod č.j. 291/2013 Vaši „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“.  Dne 6. ledna 2014 jsme na obecním úřadě v Nových Sedlicích přijali pod č.j. 17/2013 Vaši „Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.“.  Dne 29. 1. 2014 jsme na obecním úřadě v Nových Sedlicích přijali pod č.j. 53/2014 rozhodnutí z Krajského úřadu, které bylo vyhotoveno na základě našeho postoupení Vaší stížnosti nadřízenému orgánu, a které obci Nové Sedlice, obecnímu úřadu přikazuje, aby předmětnou žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyřídila, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí č.j. MSK 8584/2014.

Na základě výše uvedených skutečností Vám níže poskytuji požadované informace:

Pozemek ve vlastnictví obce p.č. 48/2 slouží k parkování pracovníků obecního úřadu, členů zastupitelstva  a návštěv obecního úřadu. Dále jako manipulační prostor pro potřeby obce, obecně o jeho využití rozhoduje obecní úřad, což je, jak jste sám uvedl, specifikováno na „doplňkové tabulce“. S mým svolením a dle mého uvážení (coby starostky obce) je dle potřeby umožněn vjezd a parkování také jiným osobám, které by jinak byly nuceny parkovat na vozovce, případně by jim nebyl umožněn příjezd k hospodářské budově. Vzhledem k tomu, že ulice je jednosměrná, tomu odpovídá i její šíře, docházelo ke komplikacím při odklízení sněhu nebo průjezdu větších vozidel. Nejsem si vědoma, že bych Vámi byla o Vašem zájmu a důvodu parkovat na tomto pozemku někdy informována. K otázce o nedodržování „silničního zákona“, prosím upřesněte, která část tohoto zákona je porušována.

K parcele ve vlastnictví obce p.č. 593 bude na základě Vašeho podání zahájeno místní šetření.

S pozdravem,

Zuzana Rohovská

starostka

V Nových Sedlicích dne 13. 2. 2014  


6) Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a vyřízení stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (č.j. 284/2013)

Informace byla žadateli zaslána emailem dne 14. 2. 2014.  Odpověď zpracovala starostka Zuzana Rohovská.

Zveřejněno dne: 20. 2. 2014

Předmět:

Podnět na odstranění stavby u č.p. 66, projednání podnětu na zastupitelstvu, možnost nahlédnutí do zpráv finančního a kontrolního výboru obce.

Poskytnuté informace:

Dne 27. listopadu 2013 jsme na obecním úřadě v Nových Sedlicích přijali pod č.j. 284/2013 Vaši „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“.  Dne 31. 1. 2014 jsme na obecním úřadě v Nových Sedlicích přijali pod č.j. 57/2013 rozhodnutí z Krajského úřadu č.j. MSK 8086/2014, ve kterém obci Nové Sedlice přikazuje, aby předmětnou žádost do 15 dnů vyřídila.

Na základě výše uvedených skutečností Vám níže poskytuji požadované informace:

a) Zastupitelstvo obce Nové Sedlice Váš podnět projednalo a vzalo na vědomí na svém 21. zasedání dne 24.6.2013 v bodě č. 11. Vámi uvedená stavba je řešena stavebním odborem Magistrátu města Opavy.

b) Zastupitelstvo obce Nové Sedlice Váš podnět projednalo a vzalo na vědomí na svém 21. zasedání dne 24.6.2013 v bodě č. 11. Vámi uvedená stavba je řešena stavebním odborem Magistrátu města Opavy.

c) Do kontrolních zpráv můžete nahlédnout v úředních hodinách na obecním úřadě.

 

S pozdravem,

Zuzana Rohovská

starostka

 

V Nových Sedlicích dne 14. 2. 2014  


7) Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a vyřízení stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (č.j. 250/2013)

Informace byla žadateli zaslána emailem dne 14. 2. 2014.  Odpověď zpracovala starostka Zuzana Rohovská.

Zveřejněno dne: 20. 2. 2014

Předmět:

Korespondence obecního úřadu se Sdružením pro výstavbu komunikace I/11 - I/57, projednávání obsahu korespondence na zasedání zastupitelstva obce Nové Sedlice

Poskytnuté informace:

Dne 16. října 2013 jsme na obecním úřadě v Nových Sedlicích přijali pod č.j. 250/2013 Vaši „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“.  Poskytnutou informaci jste si osobně převzal dne 4. 11. 2013. Dne 8. listopadu 2013 jsme na obecním úřadě v Nových Sedlicích přijali pod č.j. 250/2013 Vaši „Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.“  Dne 4. 12. 2013 jsme na obecním úřadě v Nových Sedlicích přijali pod č.j. 250/2013 rozhodnutí z Krajského úřadu č.j. MSK 160722/2013, ve kterém obci Nové Sedlice přikazuje, aby předmětnou žádost do 15 dnů vyřídila. Dne 31. 1. 2014 jsme na obecním úřadě v Nových Sedlicích přijali pod č.j. 56/2014 rozhodnutí z Krajského úřadu č.j. MSK 8091/2014, které obci Nové Sedlice, obecnímu úřadu přikazuje, aby předmětnou žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, vyřídila, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.  

Na základě výše uvedených skutečností Vám níže poskytuji požadované informace:

Bod 1

a)  Vámi uvedené rozhodnutí Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 – I/57 bylo projednáno zastupitelstvem obce Nové Sedlice na jeho 6. zasedání dne 20.7.2011 pod bodem č. 11.

b) zastupitelstvo obce Nové Sedlice se v této záležitosti na svém zasedání dne 20.7.2011 nerozhodlo, jelikož někteří zastupitelé a přítomní občané se zadáním zpracování variantního řešení nesouhlasili a požadovali, aby obec stála za obchvatem. Na základě diskuze zastupitelů s občany přijalo toho dne zastupitelstvo obce k této problematice stanovisko, které bylo ve formě usnesení č. 58.6 zastupitelstvem schváleno a zasláno starostkou emailem dne 28.7.2011 tajemníkovi Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 – I/57, Ing. Martinovi Dostálovi.

Bod 2

Písemnost ze dne 21.9.2011 byla adresována starostce, ne zastupitelstvu obce a neobsahuje žádnou žádost na zastupitelstvo obce Nové Sedlice, aby rozhodlo o zadání variantního řešení.

a) jelikož žádná Vámi specifikovaná žádost na zastupitelstvo neexistovala, nevznikla starostce povinnost ji projednávat, přesto starostka (v rámci diskuze k bodu 12 na 9. zasedání zastupitelstva obce Nové Sedlice dne 12.12.2011) zastupitele a přítomné občany informovala o stanovisku Sdružení I/11 ze dne 21.9.2011 a o vzniklé patové situaci.

b) zastupitelstvo obce Nové Sedlice neobdrželo žádnou opětovnou žádost o zadání variantního řešení obchvatu, nebo průtahu, tudíž žádné usnesení v takové věci nebylo přijato.

c) písemnost ze dne 21.9.2011 byla adresována starostce, ne zastupitelstvu obce a neobsahuje žádnou žádost na zastupitelstvo obce Nové Sedlice, aby rozhodlo o zadání variantního řešení. 

S pozdravem,

Zuzana Rohovská

starostka

V Nových Sedlicích dne 14. 2. 2014  


8) Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a vyřízení stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (č.j. 82/2014)

Informace byla žadateli zaslána emailem dne 18. 3. 2014.  Odpověď zpracovala starostka Zuzana Rohovská.

Zveřejněno dne: 27. 3. 2014

Předmět:

Informace o jednání starostky ve věci přesunutí autobusové zastávky Nové Sedlice - střed.

Poskytnuté informace:

dne 3. března 2014 jsme na obecním úřadě v Nových Sedlicích, prostřednictvím emailové pošty, přijali pod č.j. 82/2014 Vaši „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.“

Dovoluji si připomenout, že na dotazy týkající se přesunutí autobusové zastávky, jsem Vám již poskytla informaci (dokument č.j. 29/2014 z 28.1.2014) v tomto znění:

„Předběžný ústní souhlas s přesunutím autobusové zastávky Nové Sedlice – střed mně vyjádřili na základě místního šetření zástupci TQM, oddělení správy dopravy a pozemních komunikací města Opavy a Policie ČR, dopravního inspektorátu v Opavě. Všechny ostatní dotazy jsou předmětem dalších jednání s výše uvedenými institucemi a budou dle potřeby projednávány se zastupiteli. Za rozhodnutí zastupitelstva zodpovídá zastupitelstvo.“

Dále si dovolím připomenout skutečnost, že veškerá má dosavadní jednání byla předběžná a neformální, jak jsem o tom informovala na zasedání zastupitelstva obce. Cílem těchto setkání a telefonátů bylo nejprve zjistit, zda je technicky vůbec možné zastávku přesunout na vytipované místo. Následně jsem o této možnosti informovovala na zasedání zastupitelstvu obce, abych mohla tuto záležitost řešit formálně. Úkol č. 172.19 vznikl z mé vlastní iniciativy a zastupitelstvem nebyl určen termín jeho splnění. Níže zasílám odpovědi na Vaše dotazy:

1)   Jednání se uskutečnilo v roce 2013.

2) Jednání se uskutečnilo na můj podnět a předmětem jednání byla možnost přesunout autobusovou zastávku Nové Sedlice - střed  do prostoru před kapličkou v centru obce. 

3) Jednání proběhlo v přátelském duchu

4) Z jednání nebyl pořízen písemný zápis.  

5) Závěr byl pozitivní.

6) Ing. K., (MMO), Ing. K. (TQM) a posléze Ing. H. z dopravního inspektorátu, který si situaci prověřil dodatečně a diskutovali jsme ji také telefonicky

7)  Byl udělen/vysloven předběžný souhlas s přesunutím  autobusové zastávky tzn. technicky je možné zastávku přemístit ke kapličce.  

8)  Úkol nebyl splněn.

S pozdravem,

Zuzana Rohovská

starostka

V Nových Sedlicích dne 18. 3. 2014  


9) Odpověď na „Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". (č.j. 253/2014)

 

Odpověď zpracovala p. Olga Smolinková a starostka Zuzana Rohovská. Žadatel si originál odpovědi osobně převzal na obecním úřadě dne 11. 8. 2014. Předala p. Olga Smolinková.

Zveřejněno dne: 11.8. 2014

Předmět žádosti:

Rozpočty obce, rozpočtová opatření a rozpočtové výhledy

Poskytnuté informace:

Dne 28. 7 2014 jsme na obecním úřadě v Nových Sedlicích, prostřednictvím emailové pošty, přijali pod č.j. 253/2014 Vaši „Žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Níže Vám poskytujeme požadované informace:

Odpověď na dotaz č. 1:

Návrh rozpočtu obce sestavují členové finančního výboru, podklady připravuje účetní obce, finanční výbor (FV) projedná rozpočet se starostou či místostarostou a poté předloží zastupitelstvu obce k projednání a schválení.

Volební období 2010-2014

Rozpočet na rok 2010 předložil obecnímu zastupitelstvu ke schválení starosta  obce MUDr. T. B. a FV, ten pracoval ve složení: Ing. R. P., Ing. A. V., E. M., jmenovitý seznam osob, které zpracovaly rozpočet nebyl zpracován. Podklady připravila účetní obce O. Smolinková

Rozpočet na rok 2011 předložil obecnímu zastupitelstvu ke schválení předseda FV Ing. R. K., zpracoval FV, projednal se starostkou Z. Rohovskou. FV pracoval ve složení: Ing. R. K., J. I., I. S., jmenovitý seznam osob, které zpracovaly rozpočet nebyl zpracován. Podklady připravila účetní obce O. Smolinková.

Rozpočet na rok 2012 zpracoval FV, projednal se starostkou Z. Rohovskou. FV pracoval ve složení: Ing. R. K., J. I., I. S., jmenovitý seznam osob, které zpracovaly rozpočet nebyl zpracován. Podklady připravila účetní obce O. Smolinková.

Rozpočet na rok 2013 sestavil FV ve složení: Ing. R. K., předsedkyně FV, členka zastupitelstva obce, Mgr. K. O., členka FV, členka zastupitelstva obce. Podklady připravila účetní obce O. Smolinková.

Rozpočtové opatření obce sestavují členové finančního výboru (viz výše), podklady připravuje účetní obce (viz výše), výstupy FV přepíše a předkládá účetní obce, průběžnou řídící kontrolu provádí příkazce, správce rozpočtu (starosta/starostka obce – viz výše) a hlavní účetní (O. Smolinková), schvaluje zastupitelstvo obce.

Rozpočtový výhled sestavují členové finančního výboru, podklady připravuje účetní obce, finanční výbor projedná se starostou či místostarostou a předloží zastupitelstvu obce.

Rozpočtový výhled na období 2009-2012 zpracoval FV dne 3. 11. 2009, FV pracoval ve složení: Ing. R. P., Ing. A. V., E. M., jmenovitý seznam osob, které zpracovaly rozpočtový výhled nebyl zpracován. Podklady připravila účetní obce O. Smolinková

Rozpočtový výhled na období 2010-2013 zpracoval FV dne 15. 12. 2010, FV pracoval ve složení: Ing. R. K., J. I., I. S., jmenovitý seznam osob, které zpracovaly rozpočtový výhled nebyl zpracován. Podklady připravila účetní obce O. Smolinková.

Rozpočtový výhled na období 2010-2014 zpracoval FV, který pracoval ve složení: Ing. R. K., I. S., Mgr. K. O., jmenovitý seznam osob, které zpracovaly rozpočtový výhled nebyl zpracován. Podklady připravila účetní obce O. Smolinková.

Rozpočtový výhled na období 2012-2016 zpracoval FV, který pracoval ve složení: Ing. R. K., I. S., Mgr. K. O., jmenovitý seznam osob, které zpracovaly rozpočtový výhled nebyl zpracován. Podklady připravila účetní obce O. Smolinková

Odpověď na dotaz č. 2:

Písemná forma zpracování rozpočtů, rozpočtových opatření a rozpočtového výhledu není dána, určují si ji orgány obce samy.

Rozpočet obce, rozpočtová opatření i rozpočtový výhled schvaluje zastupitelstvo, schválením nabývají platnosti.

S pozdravem

Zuzana Rohovská

starostka obce


10) Odpověď na „Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". (č.j. 297/2014)

 

Odpověď zpracovala starostka Zuzana Rohovská. Žadatel si originál odpovědi převzal osobně. 

Předala p. Olga Smolinková.

Zveřejněno dne: 2.10. 2014

Předmět žádosti:

Hospodaření s majetkem obce, dodržování zákona, plnění slibu zastupitele obce a další

Poskytnuté informace:

Dne 1. září 2014 jsme prostřednictvím elektronické podatelny na obecním úřadě v Nových Sedlicích přijali pod č.j. 297/2014 Vaši „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“. Jelikož Vaše žádost byla nesrozumitelná a formulována příliš obecně a nebylo z ní zřejmé, jaká informace byla požadována, vyzvali jsme Vás prostřednictvím „Výzvy k upřesnění žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (č.j. 297/2014)“ dne 8. 9. 2014, abyste svou žádost upřesnil.

Svou žádost jste upřesnil prostřednictvím e-podatelny obce Nové Sedlice dne 9. září 2014.

Níže Vám poskytujeme požadované informace:

Odpověď na dotaz č. 1:

Stejně jako ostatní nemovitý majetek.

Odpověď na dotazy č. 2 a 3:

Požadovaná informace Vám byla již jednou poskytnuta v písemnosti (č.j. 291/2013, č.j. 17/2014) ze dne 13.2.2014. Poskytujeme ji opětovně níže v plném znění:

„Pozemek ve vlastnictví obce p.č. 48/2 slouží k parkování pracovníků obecního úřadu, členů zastupitelstva  a návštěv obecního úřadu. Dále jako manipulační prostor pro potřeby obce, obecně o jeho využití rozhoduje obecní úřad, což je, jak jste sám uvedl, specifikováno na „doplňkové tabulce“. S mým svolením a dle mého uvážení (coby starostky obce) je dle potřeby umožněn vjezd a parkování také jiným osobám, které by jinak byly nuceny parkovat na vozovce, případně by jim nebyl umožněn příjezd k hospodářské budově. Vzhledem k tomu, že ulice je jednosměrná, tomu odpovídá i její šíře, docházelo ke komplikacím při odklízení sněhu nebo průjezdu větších vozidel. Nejsem si vědoma, že bych Vámi byla o Vašem zájmu a důvodu parkovat na tomto pozemku někdy informována. K otázce o nedodržování „silničního zákona“, prosím upřesněte, která část tohoto zákona je porušována.“

Odpověď na dotaz č. 4:

Termín realizace Vašeho požadavku není znám.

Odpověď na dotaz č. 5:

Není známo, kdo a kdy stavbu povolil nebo zda se jedná o nepovolenou stavbu. V dané záležitosti nebylo zatím zahájeno místní šetření. Tato stavba bude řešena v rámci projektu stabilizace koryta potoka Sedlinka.

Odpověď na dotaz č. 6:

Tato stavba bude řešena v rámci projektu stabilizace koryta potoka Sedlinka.

Odpověď na dotaz č. 7:

Tato stavba bude řešena v rámci projektu stabilizace koryta potoka Sedlinka. Cílem dotačního projektu „Protipovodňová opatření obce Nové Sedlice“ nebylo odstraňování staveb. 

Odpověď na dotaz č. 8:

Termín realizace Vámi uvedeného opatření není znám.

Odpověď na dotaz č. 9:

Finanční výbor plní svou zákonnou povinnost.

Odpověď na dotaz č. 10:

S odkazem na výše uvedené odpovědi, vždy.

Odpověď na dotaz č. 11:

Odpověď na Váš dotaz je věcí názoru (dotaz na názor).

Odpověď na dotaz č. 12:

Odpověď na Váš dotaz je věcí názoru (dotaz na názor). Obec neposkytuje právní poradenství.

S pozdravem,

Zuzana Rohovská

starostka obce

V Nových Sedlicích dne 24. září 2014


11) Odpověď na „Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (č.j. 385/2014)

 

Odpověď byla odeslána poštou doporučeně dne 11.12.2014. Zpracovala starostka Zuzana Rohovská.

Zveřejněno dne: 19.12. 2014

Předmět žádosti:

Hospodaření s majetkem obce.

Poskytnuté informace:

Vážená paní .....,

k Vaší žádosti ze dne 23. 11. 2014 sděluji následující:

1) Jakým způsobem bylo nebo bude naloženo s chatkou, která se nacházela na zahradě Mateřské školy v Nových Sedlicích

 

V rámci projektu „Mateřská škola Nové Sedlice – zahrada v přírodním stylu“ bylo nutno odstranit veškeré stavby a herní prvky ze zahrady mateřské školy. Se zaměstnancem obce byla sepsána smlouva o dílo a předmětem této smlouvy bylo, že zhotovitel (zaměstnanec obce) se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele (obec) dílo, které spočívá v odstranění zahradního domku do konce měsíce září 2014. Cena díla - likvidované kovové části budou na náklad zhotovitele demontovány a odvezeny do sběrny, zisk z těchto částí zůstane objednateli. Cena díla za provedení díla je stanovena jako zbylé dřevo, které zůstane v dispozici zhotovitele bez ohledu na to, v jaké formě to bude.

2) Jakým způsobem bylo nebo bude naloženo s původními židlemi z kulturního zařízení obce, které byly nahrazeny novými

Původní židle kulturního zařízení nahradily nevyhovující staré židle, které byly v místnosti před knihovnou, zbývající židle jsou uloženy v šatně kulturního zařízení a hospodářské budově obce, o účelu jejich použití rozhodne zastupitelstvo na některém zasedání v roce 2015.

Zuzana Rohovská

starostka obce