Obsah

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb. v roce 2015


1) Odpověď na „Žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". (č.j. 415/2014)

Informace byla žadateli zaslána emailem dne 8. 1. 2015.  Odpověď zpracovala starostka Zuzana Rohovská.

Zveřejněno dne: 27. 1. 2015

Poskytnuté informace:

Dne 29. 12. 2014 pod shora uvedenou spisovou značkou přijala obec Nové Sedlice Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského a zasílá požadované informace týkající se bodů 1,5,6,8,11 a 12) Vaší stížnosti ze dne 26. 8. 2014

Níže Vám poskytujeme požadované informace:

Bod č. 1 (jak obec Nové Sedlice chrání svůj nemovitý majetek – pozemky p.č. 48/2 a p.č. 593 před zneužitím):

Obec má svůj majetek pojištěn, není devastován, budovy nechátrají, provádí se pravidelná údržba, pokud se jedná o parkování v prostoru za a vedle obecního úřadu parcela č. 48/2 – ostatní plocha, byl vydán ceník pronájmů platný od 1. 1. 2015. Parcela č. 593 – ostatní plocha, využití pozemku ostatní komunikace, obec nemá za to, že je tento pozemek zneužíván (viz níže).

Bod č. 5,6,8 (kdo a kdy stavbu povolil nebo se jedná o nepovolenou stavbu na p.č. 593; proč nebylo z úřední moci zahájeno řízení o odstranění nepovolené stavby, jestliže neproběhlo stavební řízení; kdy bude nepovolená stavba na p.č. 593 odstraněna):

Obec má za to, že se nejedná o stavbu, předmětný pozemek leží v místě, kde při povodni došlo k sesuvu břehu do řečiště potoka Sedlinka, poté  došlo k terénní úpravě – zpevnění břehu. V rámci rekultivace potoku dojde k úpravě břehů toku Sedlinka i v těchto místech, termín záleží na správci toku – Lesy ČR.

Bod č. 11,12 (jak je plněn slib zastupitele: “Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“, který písemně podepsali všichni zastupitelé na ustavujícím zasedání obecního zastupitelstva; Proč není dodržován zákon č. 128/2000 Sb., který je platným zákonem České republiky? Jsou obec a starosta vyňati z povinnosti dodržování zákonů, existuje v právním pořádku České republiky právní norma, která dovoluje některým osobám nebo správním orgánům nedodržování platných zákonů? Která norma to je?):

Všichni členové zastupitelstva přistupují ke svému zvoleni zodpovědně a hájí zájmy obce i občanů. Prakticky je velmi složité uspokojit zájmy všech občanů v obci. Není mi známo, že by nebyl dodržován zákon č. 128/2000 Sb. Obec ani starosta nejsou vyňati z povinnosti dodržování zákonů. Nevím o existenci Vámi zmiňované normy.

Pokud máte podezření, že není dodržován zákon č. 128/2000 Sb., případně některý zastupitel porušuje slib zastupitele (kdo a jakým způsobem), sdělte tyto konkrétní skutečnosti.

S pozdravem

Zuzana Rohovská

starostka obce


2) Odpověď na „Žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". (č.j. 237/2015)

Informace byla žadateli zaslána poštou dne 13.11.2015.  Odpověď zpracovala starostka Zuzana Rohovská.

Zveřejněno dne: 25. 11. 2015

Poskytnuté informace:

Dne 2.9.2015 byla na obecním úřadě v Nových Sedlicích přijata Vaše žádost o poskytnutí informace, v níž jste žádala o tyto informace:

„faktura za vybavení kanceláře starostky, termín čerpání dotace zahrada, poslední zaplacená faktura zahrada, termín schválení navýšení výdajů za zahradu“

V příloze Vám zasílám kopii:

Přílohy:


   

3) Odpověď na „Žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". (č.j. 250/2015)

Informace byla žadateli zaslána poštou dne 14.11.2015.  Odpověď zpracovala starostka Zuzana Rohovská.

Zveřejněno dne: 25. 11. 2015

Poskytnuté informace:

Dne 9.9.2015 byla na obecním úřadě v Nových Sedlicích přijata Vaše žádost o poskytnutí informace, v níž jste žádala o tyto informace:

„zaslání citace z jednacího řádu ohledně samostatného bodu „DISKUZE“ na program veřejného zasedání ZO obce Nové Sedlice, kdy tento bod není možné zařadit, jak mi bylo sděleno na veřejném zasedání ZO dne 7.9.2015 starostkou obce Zuzanou Rohovskou“

V příloze Vám zasílám kopii jednacího řádu Obce Nové Sedlice a sděluji, že jednací řád naší obce je k dispozici také v elektronické podobě na webu obce www.novesedlice.cz v sekci OBECNÍ ÚŘAD (ÚŘEDNÍ DESKA) – ZASTUPITELSTVO OBCE.

Z Vašeho dotazu není zřejmé, o jakou konkrétní „existující“ citaci se Vám jedná. Domnívám se spíše, že z Vaší strany došlo k nepochopení mého sdělení. Pokud tedy Vámi požadovaná citace v jednacím řádu je, věřím, že ji dle své potřeby naleznete sama. Pokud v jednacím řádu není, nemohu Vám ji poskytnout. Informační povinnost se může vztahovat pouze k těm informacím, kterými povinné subjekty v danou chvíli disponují, tzn. k informacím reálně existujícím.

S pozdravem

Zuzana Rohovská

Starostka

 V Nových Sedlicích dne 13.11.2015            

PŘÍLOHA:

- JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ SEDLICE


4) Odpověď na „Žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". (č.j. 205/2015)

Informace byly žadateli zaslány poštou dne 27.11.2015.  Odpověď zpracovala starostka Zuzana Rohovská.

Zveřejněno dne: 28. 11. 2015

Poskytnuté informace:

Dne 27. července 2015 jsme na obecním úřadě v Nových Sedlicích prostřednictvím
e-podatelny přijali pod č.j. 205/2015 Vaši „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které uvádíte tyto dotazy:

 1. Proč nebylo umožněno občanům obce se seznámit s technickou studií „Silnice I/11 Nové Sedlice-průtah (ve stupni rozpracovanosti před dokončením) variantního řešení průtahu obcí Nové Sedlice?

Co tomuto seznámení brání?

Nemá obec Nové Sedlice povinnost informovat občany o tak podstatném zásahu do života celé obce?

 1. Kdy bude dána možnost občanům obce se seznámit s výše uvedenou technickou studií?
 2. Dne 19.2.2013 byl na ZZO schválen úkol č. 166.18 zadání zpracování vyhledávací studie variantního řešení rychlostní komunikace I/11. Proč nebyl k dnešnímu dni tj. 27.7.2015, po 27 měsících úkol 166.18 z roku 2013 splněn?
 3. Přitom Sdružení I/11-I/57 na svém zasedání již dne 23.6.2011 žádalo starostku obce Nové Sedlice (osobně se účastnila), aby zastupitelstvo obce rozhodlo
  o zadání variantního posouzení obchvatu nebo průtahu, což se nestalo
  (viz zápisy z jednání ZO 2011, 2012, dopis ze dne 16.9.2011). Proč nebylo zadáno v roce 2011 zpracování vyhledávací studie variantního řešení rychlostní komunikace I/11?
 4. Není řešení komunikace I/11 v obci Nové Sedlice úkol s nejvyšší prioritou,
  který měl být řešen již v roce 2011?

 

K Vašim výše uvedeným dotazům Vám poskytuji následující informace:  

Odpověď na dotazy pod bodem č.1:

Technická studie „Silnice I/11 Nové Sedlice-průtah“ je a byla již dlouho před napsáním Vaší žádosti o informace ke stažení na webových stránkách obce.

(odkaz: silnice-i-11/ )

Dále je tato studie občanům přístupná k prostudování v úředních hodinách na obecním úřadě, jak je Vám dobře známo, jelikož Vy sám jste do této technické studie na půdě obecního úřadu nahlížel dne 24.6.2015, což jste potvrdil na formuláři pro nahlížení do dokumentů svým podpisem.

Tomuto seznámení nebrání nic, stačí se podívat na web obce nebo přijít v úředních hodinách na obecní úřad v Nových Sedlicích.

Obec Nové Sedlice svou informační povinnost více než dostatečně splnila a splňuje, jelikož o existenci uvedené studie informovala občany na 3. zasedání Zastupitelstva obce Nové Sedlice dne 11.3.2015, což je zřejmé jak ze zápisu, který je v úředních hodinách k nahlédnutí na obecním úřadě, tak z Usnesení z tohoto zasedání, které bylo vyvěšeno na úřední desce na budově obecního úřadu i na elektronické úřední desce
na webových stránkách obce a také je k dispozici opět na webové stránce obce silnice-i-11/ , kde obec informuje o aktivitách týkajících se silnice I/11. Vy sám jste do zápisu a Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Nové Sedlice na obecním úřadě nahlížel a pořídil si fotokopie dne 21.6.2015. Informace týkající se studie je v Usnesení uvedena pod bodem č. 25.03.

Cituji:

„Zastupitelstvo obce Nové Sedlice souhlasí s technickou studií „Silnice I/11 Nové Sedlice – průtah“ (ve stupni rozpracovanosti před dokončením) variantního řešení průtahu obcí Nové Sedlice pouze z hlediska plnění smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem vyhledávací studie dle čl. II bod 1. a čl. III.  bod 2., 5. a 6. Smlouvy č. 140 110 ze dne 21.5.2014 mezi Obcí Nové Sedlice a firmou Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o. Tento  souhlas není vydán jako stanovisko  ve smyslu dotčeného orgánu samosprávy ke zpracování dalších stupňů projektové dokumentace nebo jakéhokoliv správního řízení k této variantě.

Zastupitelstvo obce Nové Sedlice nesouhlasí s realizací průtahu a upřednostňuje vedení komunikace I/11 mezi zástavbou obcí Nové Sedlice a Štítina (tzv. Severní obchvat). 

Zastupitelstvo obce  Nové Sedlice tímto pověřuje starostku obce k jednání
se Sdružením pro výstavbu komunikace I/11-I/57 ve věci aktualizace studie
tzv. Severního obchvatu za účelem srovnatelnosti obou variant.

Konec citace.

Odpověď na dotaz pod bodem č.2:

Občané měli možnost se s technickou studií seznámit již dávno před podáním Vaší žádosti o informace. Tato možnost stále trvá, jak jsem již uvedla v předchozí odpovědi na Vaše dotazy pod bodem 1. Opakuji:

Technická studie „Silnice I/11 Nové Sedlice-průtah“ je a byla již dlouho před napsáním Vaší žádosti o informace ke stažení na webových stránkách obce.

(odkaz: silnice-i-11/ )

Dále je tato studie občanům přístupná k prostudování v úředních hodinách na obecním úřadě, jak je Vám dobře známo, jelikož Vy sám jste do této technické studie na půdě obecního úřadu nahlížel dne 24.6.2015, což jste potvrdil na formuláři pro nahlížení
do dokumentů svým podpisem.

Odpověď na dotaz pod bodem č.3:

Pominu-li Vám známou existenci již hotové technické studie variantního řešení rychlostní komunikace I/11, o níž se zmiňuji výše pod názvem „Silnice I/11 Nové Sedlice-průtah“, dovolte, abych Vám připomněla bod č. 245.27 z Usnesení
z 27. zasedání Zastupitelstva obce Nové Sedlice, které se konalo dne 23.4.2014. V tomto bodě zastupitelé na základě výběrového řízení schválili:

Cituji:

Přidělení zakázky na zpracování „Vyhledávací studie druhého variantního řešení vedení nové komunikace I/11 a I/57 v katastru Nových Sedlic“ společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo nám. 5/5, 702 00 Ostrava, IČ:42767377.

Název studie byl opraven na „Vyhledávací studie druhého variantního řešení vedení nové komunikace I/11 v katastru Nových Sedlic“ a to Dodatkem č. 1  ke Smlouvě
č. 140110 s firmou Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o., který schválilo Zastupitelstvo Obce Nové Sedlice pod bodem č. 278.30 na svém 30. zasedání dne 22.9.2014.

Přidělením zakázky na zpracování studie dle Smlouvy č. 140110
s fy DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o. byl Vámi zmiňovaný úkol č. 166.18 z roku 2013 splněn.

Odpověď na dotaz pod bodem č.4:

Je pravdou, že jsem se dne 23.6.2011 zúčastnila zasedání Sdružení I/11-I/57. Není pravdou, že mne Sdružení I/11-I/57 žádalo, aby zastupitelstvo obce rozhodlo o zadání variantního posouzení obchvatu nebo průtahu. Zastupitelstvo obce je samosprávný orgán, který rozhoduje prostřednictvím svobodného hlasování jednotlivých zastupitelů obce. Sdružení vzneslo požadavek na vyjádření stanoviska Zastupitelstva Obce Nové Sedlice ke zpracování variantního posouzení obchvatu nebo průtahu. O této skutečnosti jsem informovala zastupitele na nejbližším zasedání zastupitelstva dne 20.7.2011,
což je zaznamenáno v zápise ze zastupitelstva v bodě č. 11 „Stanovisko pro Sdružení I/11“.

Cituji: 

11) Stanovisko pro „Sdružení I/11“

Starostka informovala o probíhajících jednáních se Sdružením pro výstavbu komunikace I/11-I/57 a své účasti na zasedání předsednictva tohoto sdružení dne 23.6.2011, ze kterého vyplynul požadavek na vyjádření stanoviska zastupitelstva obce Nové Sedlice ke zpracování variantního posouzení obchvatu nebo průtahu.

Návrh stanoviska:

Obec Nové Sedlice má zpracováno řešení silnice I/11 variantu tzv. „Severního obchvatu“, v případě, že Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 zadá zpracování dalšího variantního řešení v katastru Nových Sedlic, požadujeme, aby jakékoliv další řešení splňovalo následující podmínky:

 • rychlostní komunikace nesmí být vedena po stávající silnici I/11

 • musí zajistit co nejkratší dopravní a pěší spojení mezi Novými Sedlicemi
  a Štítinou

 • musí zajistit co nejkratší pěší a cyklistickou dostupnost okolních obcí a měst (Komárov, Opava… ), z důvodu dojíždění občanů obce do zaměstnání, škol, úřadů…

 • musí zajistit co nejkratší dopravní a pěší propojení obou částí obce, které jsou v současnosti rozděleny silnicí I/11

 • nesmí negativně postihnout nemovitosti občanů obce

 • nesmí negativně ovlivnit kvalitu života občanů v obci

 • musí být šetrné k životnímu prostředí (eliminace hluku, exhalací…)

 • musí zajistit dostupné autobusové spojení pro občany Nových Sedlic ve směru na Opavu a Ostravu (umístění autobus. zastávek…)

 • nesmí narušit krajinný ráz okolí obce

 • musí zajistit kvalitní dopravní obslužnost a dostupnost budov kolem stávající I/11 (kostel, rodinné domy, provozovny…)

 • musí přispět k rozvoji obce

 • nesmí způsobit znehodnocení pozemků v obci

 • musí zajistit bezpečnost občanů obce

       pro:   6     zdržel se:   2     proti:   0 

Konec citace.

Zpracování vyhledávací studie variantního řešení rychlostní komunikace I/11 nebylo v roce 2011 zadáno, jelikož o zadání nerozhodlo zastupitelstvo obce. Případný dotaz proč takto zastupitelstvo nerozhodlo, již není dotazem podle zák. 106/1999 Sb., jelikož je dotazem na názor. Navíc dle vyjádření Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57, nebylo možné podmínky specifikované ve výše uvedeném stanovisku obce splnit. Obec Nové Sedlice v roce 2011 nedisponovala dostatečnými financemi, aby si mohla zpracování vyhledávací studie zaplatit ze svého rozpočtu.  

Odpověď na dotaz pod bodem č.5:

Řešení komunikace I/11 v obci Nové Sedlice je úkol s nejvyšší prioritou, který měl být řešen již mnohem dříve, než v roce 2011. Obec Nové Sedlice je zakládajícím členem Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 a I/57 a to již od 19.4.2001. Tvrzení, že problémová situace nastala, až od 23.6.2011, tedy několik měsíců po mém prvním zvolení do funkce starostky, vnímám z Vaší strany jako čistě účelové. V roce 2011 to byly právě hlasy naší tehdejší „opozice“, která byla striktně proti průtahu, protože za jejího působení ve vedení obce nechala zpracovat studii tzv. severního obchvatu a trvala na jeho prosazování bez ohledu na reálné potřeby řešení vzniklé situace.  

Co je účelem Vašich výše uvedených tvrzení, mi bohužel stále uniká. Napadá mne v této souvislosti rčení: „Kdo chce psa bít, hůl si vždy najde“ a já s nadsázkou dodávám: „i kdyby si ji měl sám vyrobit…“

Zuzana Rohovská

Starostka

V Nových Sedlicích dne 26. listopadu 2015 


5) Odpověď na část „Žádosti o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". (č.j. 160/2015)

Informace byly žadateli zaslány poštou dne 30.11.2015.  Odpověď zpracovala starostka Zuzana Rohovská.

Zveřejněno dne: 7. 12. 2015

Poskytnuté informace:

Dne 25. června 2015 jsme na obecním úřadě v Nových Sedlicích prostřednictvím
e-podatelny přijali pod č.j. 160/2015 Vaši „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které uvádíte tyto dotazy:

 1. Kdo a kdy schválil zřízení parkoviště na pozemku p.č. 48/2 a kdy proběhla kolaudace.

 2. Lze zřizovat na pozemku parkoviště, jestliže ÚP obce s takovou stavbou nepočítá a neproběhlo příslušné stavební řízení?

 3. Kdy a po jakou dobu byl ceník pronájmů zveřejněn na úřední desce?

 4. Proč nebyl ceník pronájmů předložen ke schválení ZO již v roce 2011, od kdy neveřejný pozemek p.č. 48/2 zneužívali někteří místní a cizí občané k parkování vozidel?

 5. Proč se tak nestalo po upozornění starostky obce Nových Sedlic v dubnu 2012?

 6. Proč po schválení ceníku pronájmu nemá od 18.6.2015 případný občanu znemožněn příjezd k hospod. budově, když od uvedeného data parkuje na vlastním pozemku?

 7. Co bránilo podle starostky obce tomuto občanovi parkovat na vlastním pozemku a znemožňovalo přístup k hospod. budově, před vydáním ceníku pronájmů?

 8. Bylo jedním z důvodů nevydání ceníku pronájmu?

 9. Proč byl od roku 2011 a je stále i po vydání ceníku pronájmů, pozemek p. č. 48/2 zneužíván některými místní a cizími občany? Kolik majitelů vozidel FORD, OCTAVIA, VW, AUDI, OPEL, RENAULT-Clio, ŠKODA-Felicia podalo žádost o pronájem tzv. parkovacího místa, kteří po vydání ceníku nadále zneužívají pozemek p.č. 48/2 a nadále parkují na pozemku p.č. 48/2?

 10. Kolik žádostí bylo podáno ve věci pronájmu tzv. parkovacího místa na pozemku p.č. 48/2 od 1.1.2015?

 11. Kolik žádostí o pronájem tzv. parkovacího místa na pozemku p.č. 48/2 bylo kladně vyřízeno a jaké období parkování bylo povoleno?

 12. Poskytla starostka obce opět výjimku majitelům vozidel, kteří stále zneužívají pozemek p.č. 48/2 a o jakou výjimku se jedná?

 13. Kdo je odpovědný za uplatňování ceníku pronájmů?

 14. Jaký je postih za zneužívání pozemků p.č. 48/2, je uveden v ceníku pronájmů?

 15. Kdo je odpovědný za porušování § 38 zákona č. 128/2000 Sb. a za vzniklou škodu způsobenou zneužíváním pozemku 48/2? Kdo vzniklou škodu uhradí?

 16. Kdy bude s konečnou platností zamezeno zneužívání pozemku p.č. 48/2?

 17. Je v obci Nové Sedlice uplatňována obecně závazná vyhláška č. 2/2010, jakým způsobem a kdo odpovídá za její uplatňování?

 18. Vydala obec Nové Sedlice – starostka obce povolení k parkování na chodnících na ul. Hlavní?(první dotaz) Proč je toto parkování na chodnících tolerováno, a občané jsou nuceni vstupovat do vozovky?(druhý dotaz)

 19. Kdo povolil a kdo odstranil dopravní značku STOP, DEJ PŘEDNOST… na křižovatce ul. Hlavní – Zahumenní (první část dotazu) a po dvou měsících opět instaloval? (druhá část dotazu)

   

  K bodům č. 1), 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 13), 14), 15), 16), 17), 18/2. dotaz), 19/první část dotazu) Vám bylo obecním úřadem dne 30.11.2015 pod č.j. 160/2015 odesláno Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací v souladu s ustanovením §15 odst. 1 ve spojení s § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

   

  K bodům č. 3), 10), 11), 12), 18/1.dotaz) a 19/druhá část dotazu) Vám poskytuji následující informace:  

   

  Odpověď na dotazy pod bodem č.3:

  Ceník pronájmů byl zveřejněn schválením na zasedání zastupitelstva obce dne 15.12.2014. Od 10.6.2015 až dosud visí na elektronické úřední desce na webu obce obecni-urad-uredni-deska/uredni-deska/cenik-sluzeb-2015-277.html?kshowback=5   

   

  Odpověď na dotaz pod bodem č.10:

  Na obecním úřadě v Nových Sedlicích bylo podáno 0 žádostí ve věci pronájmu tzv. parkovacího místa na pozemku p.č. 48/2 od 1.1.2015.

   

  Odpověď na dotaz pod bodem č.11:

  Kladně vyřízeno bylo 0 žádostí o pronájem tzv. parkovacího místa na pozemku p.č. 48/2.

   

  Odpověď na dotaz pod bodem č.12:

  Starostka obce výjimku opět neposkytla.  

   

  Odpověď na dotaz pod bodem č.18/první dotaz:

  Obec Nové Sedlice – starostka obce nevydala povolení k parkování na chodnících na ul. Hlavní.

   

  Odpověď na dotaz pod bodem č.19/druhá část dotazu:

  Značku STOP, DEJ PŘEDNOST… instalovala Obec Nové Sedlice. 

   

  Zuzana Rohovská

 

Starostka

 

V Nových Sedlicích dne 30. listopadu 2015 


6) Odpověď na část „Žádosti o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". (č.j. 149/2015)

Informace byly žadateli zaslány poštou dne 30.11.2015.  Odpověď zpracovala starostka Zuzana Rohovská.

Zveřejněno dne: 7. 12. 2015

Poskytnuté informace:

Dne 18. června 2015 jsme na obecním úřadě v Nových Sedlicích prostřednictvím
e-podatelny přijali pod č.j. 149/2015 Vaši „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které uvádíte tyto dotazy:

Požadované informace:

 1. Proč obec Nové Sedlice – starostka obce Zuzana Rohovská nezajistila dodržování nočního klidu po 22,00 hod. ve výše uvedených dnech?

 2. Kdy bylo žádáno o povolení akcí ve výše uvedených dnech?

 3. Kdy a kdo akce ve výše uvedených dnech povolil?

 4. Byla povolena hlasitá reprodukce hudby a mluveného slova po 22,00 hod?

 5. Dne 30.5.2015 se po 22,00 hod. dostavila hlídka Polici ČR, z důvodu rušení nočního klidu. Jakou informaci sdělila přítomná starostka obce hlídce Policie ČR? Bylo ukončeno rušení nočního klidu po odjezdu hlídky Policie ČR?

 6. Starostka obce Zuzana Rohovská má trvalé bydliště Nové Sedlice, K hřišti č. 66, které je vzdáleno cca 25m od místa, odkud byl rušen noční klid v uvedených dnech. Proč starostka nezajistila dodržování nočního klidu?

 7. Kdo je odpovědný za rušení nočního klidu ve 3 po sobě jdoucích sobotách v měsíci květnu 2015 a jaké budou vyvozeny důsledky za toto porušování nočního klidu?

 8. Kdo nese odpovědnost za dodržování nočního klidu v obci po 22,00 hod?

  K bodům č. 1), 5/druhý dotaz), 6), 7), 8)  Vám bylo obecním úřadem dne 30.11.2015 pod č.j. 149/2015 odesláno Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací v souladu s ustanovením §15 odst. 1 ve spojení s § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  K bodům č. 2), 3), 4), 5/první dotaz) Vám poskytuji následující informace:  

  Odpověď na dotaz pod bodem č.2:

  O povolení akcí ve výše uvedených dnech bylo žádáno před konáním akcí.   

  Odpověď na dotaz pod bodem č.3:

  Akce ve výše uvedených dnech povolila starostka obce Zuzana Rohovská před konáním akcí.

  Odpověď na dotaz pod bodem č.4:

  Starostka obce Zuzana Rohovská nepovolovala hlasitou reprodukci hudby a mluveného slova po 22,00 hod.

  Odpověď na 1. dotaz pod bodem č.5:

  Lžete, jelikož starostka obce Zuzana Rohovská dne 30.5.2015 v Nových Sedlicích nebyla!

  Zuzana Rohovská

Starostka

V Nových Sedlicích dne 30. listopadu 2015 


7) Odpověď na část „Žádosti o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". (č.j. 319/2015)

Informace byly žadatelkou převzaty osobně dne 11.11.2015.  Odpověď zpracovala a předala Olga Smolinková.

Zveřejněno dne: 13. 12. 2015

Poskytnuté informace:

Dne 30.11.2015 jsme na obecním úřadě v Nových Sedlicích přijali pod č.j. 319/2015 Vaši žádost o poskytnutí informací, ve které jste žádala zaslání podmínek pro čerpání dotace SFŽP na projekt „Mateřská škola Nové Sedlice-Zahrada v přírodním stylu.“

V příloze Vám zasílám kopii požadovaného dokumentu

 – Podmínky poskytnutí dotace ze SFŽP, název projektu: „Mateřská škola Nové Sedlice – zahrada v přírodním stylu“.

Zuzana Rohovská

starostka obce

V Nových Sedlicích dne 10.12.2015