Obsah

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb. v roce 2016


1) Odpověď na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". (č.j. 15/2016)

Informace byla žadateli zaslána poštou dne 8. 2. 2016.  Odpověď zpracovala starostka Zuzana Rohovská.

Zveřejněno dne: 17. 2. 2016

Poskytnuté informace:

Dne 11.1.2016 byla na zdejším obecním úřadě prostřednictvím e-podatelny pod č.j. 15/2016 přijata Vaše Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Následně dne 3.2.2016 byla na zdejším obecním úřadě prostřednictvím e-podatelny pod č.j. 55/2016 přijata Vaše Stížnost na postup při vyřizování žádosti dle zákona č.106/1999 Sb.

Níže Vám poskytuji požadované informace:

 

K bodu A):

Do objednávky ze dne 9.9.2014, která je uvedena na faktuře č. 331114 (FA 14243) ze dne 18.11.2014 na celkovou částku 15 000,- Kč můžete nahlédnout na webu obce na adrese:

 e_download.php?file=data/editor/204cs_1.pdf&original=objedn%C3%A1vka+miklov%C3%A1.pdf

 

Do „Smlouvy o dílo“ ze dne 3.10.2014 můžete nahlédnout na webu obce na adrese:

 

e_download.php?file=data/editor/204cs_2.pdf&original=sod+kubesa.pdf

K bodu B):

Ve zpravodaji obce Nové Sedlice jaro 2015 na straně 3, v osmém odstavci ve větě „Dalším připravovaným projektem, souvisejícím s naší obcí, je odbahnění nádrže Sedlinka v Mokrých Lazcích…“, došlo k chybnému uvedení názvu obce. Poskytuji Vám tímto informaci, že nádrž Sedlinka se nachází v Suchých Lazcích. Odbahnění této nádrže souvisí s obcí Nové Sedlice následujícím způsobem: Voda vytékající z nádrže Sedlinka protéká obcí Nové Sedlice.

K bodu C):

Audit projektu „MŠ Nové Sedlice – zahrada v přírodním stylu“ byl proveden pracovníky Ministerstva financí ČR. Ve zpravodaji obce Nové Sedlice bylo zaměněno slovo „financí“ se slovem „vnitra“. Zprávu z výše uvedeného auditu můžete nalézt na webu obce Nové Sedlice na adrese:

e_download.php?file=data/editor/204cs_3.pdf&original=289+zpr%C3%A1va.pdf

 


2) Odpověď na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". (č.j. 149/2015)

Informace byla žadateli zaslána poštou dne 18. 2. 2016.  Odpověď zpracovala starostka Zuzana Rohovská.

Zveřejněno dne: 27. 2. 2016

Poskytnuté informace:

S odvoláním na Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje č.j. MSK 13950/2016 ze dne 11.2.2016, kterým přikazuje obci Nové Sedlice, obecnímu úřadu, aby část žádosti o poskytnutí informace v bodech 2 a 3 (u bodu 3 v části týkající se doby povolení předmětných akcí) podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyřídila, a to do 10 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, Vám níže zdvořile poskytuji požadované informace:

K bodu č. 2:

Přesná data, kdy bylo žádáno o povolení Vámi uvedených akcí, Vám nemohu sdělit, jelikož bylo žádáno ústně a již si přesná data nepamatuji.

K bodu č. 3:

Akce ve Vámi uvedených dnech jsem povolila já, starostka obce, a to ústně. Přesná data, kdy jsem akce povolila ústně, si již nepamatuji. Je také možné, že jsem tyto akce povolila také prostřednictvím emailu, nicméně emaily z tohoto období již nemám z důvodu poruchy emailové služby k dispozici.

K problematice pořádání akcí nebyla Zastupitelstvem obce Nové Sedlice vydána žádná veřejná vyhláška, která by stanovovala přesný postup.


3) Odpověď na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". (č.j. 341/2015)

Informace byla žadatelce zaslána poštou dne 19. 2. 2016.  Odpověď zpracovala starostka Zuzana Rohovská.

Zveřejněno dne: 27. 2. 2016

Poskytnuté informace:

S odvoláním na Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje č.j. MSK 12250/2016 ze dne 9.2.2016, kterým přikazuje obci Nové Sedlice, obecnímu úřadu, aby Vaši žádost o poskytnutí informace ze dne 18.12.2015 (č.j. 341/2015), upřesněnou dne 29.12.2015 (č.j. 2/2016), podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyřídila, a to
do 10 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, Vám níže poskytuji požadované informace:

K bodu č. 1:

Práce na projektu „MŠ Nové Sedlice Zahrada v přírodním stylu“ byly administrativně ukončeny k 10. 11. 2014. Vzhledem k udržitelnosti projektu práce průběžně probíhají nadále, ale nejsou již uznatelnými náklady v rámci dotace SFŽP.

 

K bodu č. 2:

Podklady k závěrečnému vyhodnocení akce „MŠ Nové Sedlice – Zahrada v přírodním stylu“ byly odeslány na SFŽP 6. 11. 2015. 


4) Odpověď na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". (č.j. 145/2016)

Informace byla žadatelce zaslána emailem dne  7.4.2016.  Odpověď zpracovala O. Smolinková.

Zveřejněno dne: 27.4.2016

Poskytnuté informace:

Dne 15.3.2016 byla na zdejším obecním úřadě přijata pod č.j. 122/2016 Vaše žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. a následně dne 1.4.2016 byla přijata pod č.j. 141/2016 Vaše stížnost na postup obce Nové Sedlice při vyřizování předmětné žádosti. Níže Vám poskytujeme požadované informace:

 

K bodu č. 1:

11.11.2014

K bodu č. 2:

viz. příloha 


5) Odpověď na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". (č.j. 152/2016)

Informace byla žadateli zaslána emailem dne  25.4.2016.  Odpověď zpracoval Ing. P. Onderka - předseda fin. výboru. 

Zveřejněno dne: 27.4.2016

Poskytnuté informace:

Vážený pane,

 k Vaší žádosti ze dne 11. 4. 2016 zn. 152/2016 sděluji následující:

bod 1)

návrh rozpočtu obce Nové Sedlice na rok 2016 byl vyvěšen jak na elektronické úřední desce, tak na fyzické úřední desce umístěné před budovou obecního úřadu

bod 2)

připomínky k návrhu rozpočtu obce Nové Sedlice na rok 2016  (ve Vaší žádosti rozdíly v rozpočtu na rok 2016 ve výdajové části proti návrhu rozpočtu zveřejněném na úřední desce) byly projednány a následně byl schválen rozpočet obce Nové Sedlice na rok 2016 na 8. zasedání OZ dne 16. 12. 2015

 bod 3)

ano, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je závazný pro rozpočtový proces obce Nové Sedlice

 bod 5)

na elektronické úřední desce

 


6) Odpověď na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". (č.j. 59/2016)

Informace byla žadateli zaslána emailem dne 10.2.2016.  Odpověď zpracovala Zuzana Rohovská. 

Zveřejněno dne: 27.4.2016

Poskytnuté informace:

Ve shora uvedené věci sděluji, že Obec Nové Sedlice nebude v roce 2016 realizovat žádné stavební projekty. 

 


7) Odpověď na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". (Sp. zn: No_SeS4/2016, č.j. 15/2016)

Informace byla žadateli zaslána poštou dne 30.4.2016.  Odpověď zpracovala Zuzana Rohovská. 

Zveřejněno dne: 3.5.2016

Poskytnuté informace:

Dne 11.1.2016 byla na zdejším obecním úřadě prostřednictvím e-podatelny pod č.j. 15/2016 přijata Vaše Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Následně dne 3.2.2016 byla na zdejším obecním úřadě prostřednictvím e-podatelny pod č.j. 55/2016 přijata Vaše Stížnost na postup při vyřizování žádosti dle zákona č.106/1999 Sb. Na základě Rozhodnutí Krajského úřadu MSK čj. MSK 36281/2016 ze dne 23.3.2016 Vám níže poskytuji požadované informace:

 

K bodu A) žádosti o poskytnutí informace:

Do dokumentů spojených s dotací poskytnutou v roce 2014 můžete nahlédnout na webu obce na adrese:

 

projekty/ms-zahrada-v-prirodnim-stylu/dokumenty-k-projektu/

 


8) Odpověď na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". (Sp. zn: No_SeS7/2016, č.j. 27/2016)

Informace byla žadateli zaslána poštou dne 30.4.2016.  Odpověď zpracovala Zuzana Rohovská. 

Zveřejněno dne: 3.5.2016

Poskytnuté informace: 

Dne 21.1.2016 byla na zdejším obecním úřadě prostřednictvím e-podatelny pod č.j. 27/2016 přijata Vaše Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.  Níže Vám poskytuji požadované informace:

 

K bodu ad. 1 Stavební úpravy Obecního úřadu v Nových Sedlicích:

Do níže uvedených dokumentů

  • stavební deník, smluvní doklady o autorském a technickém dozoru nad stavbou, předávací a přejímací zápis (protokol), fotodokumentace postupů provádění stavby a faktura

můžete nahlédnout na webu obce, na adrese:

projekty/ou-zatepleni-a-vymena-oken/dokumenty-k-projektu/

 

K bodu ad. 2 MŠ – zahrada v přírodním stylu:

Do níže uvedených dokumentů

  • stavební deník, smluvní doklad o autorském dozoru nad stavbou (objednávka), předávací a přejímací zápis (protokol), fotodokumentace postupů provádění stavby

můžete nahlédnout na webu obce, na adrese:

projekty/ms-zahrada-v-prirodnim-stylu/dokumenty-k-projektu/

 

(Pozn.: Smluvním dokladem o technickém dozoru obec nedisponuje. Vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace“ č.j. 188/2016 ze dne 29.4.2016.)

 

K bodu ad. 4 rekonstrukce úřadu (prostor před úřadem):

Do níže uvedených dokumentů

  • smlouva o poskytnutí dotace, faktura a fotodokumentace postupů provádění stavby

můžete nahlédnout na webu obce, na adrese:

projekty/rekonstrukce-ou/dokumenty-k-projektu/

 

(Pozn.: Smlouvou o dílo a stavebním deníkem obec nedisponuje. Vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace“ č.j. 188/2016 ze dne 29.4.2016.)


9) Odpověď na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". (Sp. zn: No_SeS1/2015, č.j. 219/2016)

Informace byla žadateli zaslána poštou dne 16.5.2016.  Odpověď zpracovala Zuzana Rohovská. 

Zveřejněno dne: 18.5.2016

Poskytnuté informace: 

S odvoláním na Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje č.j. MSK 53848/2016 ze dne 5.5.2016, kterým přikazuje obci Nové Sedlice, obecnímu úřadu, aby část žádosti o poskytnutí informace v bodech 2 a 3 (u bodu 3 v části týkající se doby povolení předmětných akcí) podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyřídila, a to do 10 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, Vám níže poskytuji požadované informace:

 

K bodu č. 2:

- o povolení konání akce dne 16.5.2015 bylo žádáno ústně dne 13.5.2015.

- o povolení konání akce dne 23.5.2015 bylo žádáno ústně dne 11.3.2015.

- dne 30.5.2015 se konala obecní akce s názvem „Dětský den“.  Jelikož se jednalo o obecní akci, nebylo žádáno o povolení.

 

K bodu č. 3:

- konání akce dne 16.5.2015 povolila ústně starostka obce Zuzana Rohovská dne 13.5.2015

- konání akce dne 23.5.2015 povolila ústně starostka obce Zuzana Rohovská dne 11.3.2015

- o konání obecní akce dne 30.5.2015 rozhodla starostka obce Zuzana Rohovská

 

Na základě telefonického ověření u pořadatelů akcí konaných dne 16. a 23. května 2015 bylo zjištěno, že žadatelé žádali o povolení pouze ústně, nikoliv prostřednictvím emailové schránky a povolení jim bylo uděleno pouze ústně.

Dále opravuji své dřívější sdělení:

K problematice pořádání akcí nebyla Zastupitelstvem obce Nové Sedlice vydána žádná obecně závazná vyhláška, která by stanovovala přesný postup.

Zuzana Rohovská

starostka


10) Odpověď na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". (Sp. zn: No_SeS4/2016, č.j. 250/2016)

Informace byla žadateli zaslána poštou dne 10.6.2016.  Odpověď zpracovala Zuzana Rohovská. 

Zveřejněno dne: 27.6.2016 

Poskytnuté informace: 

Na základě Rozhodnutí Krajského úřadu MSK čj. MSK 65130/2016 ze dne 30.5.2016 Vám níže poskytuji požadované informace:

K bodu A) žádosti o poskytnutí informace:

Do dokumentů spojených s dotací poskytnutou v roce 2014, ve Vaší žádosti ze dne 6.10.2015 uvedených pod bodem 3 – Protipovodňová opatření – povodňový plán, můžete nahlédnout na webu obce na adrese:

projekty/proti-povodnim/dokumenty-k-projektu/

Zuzana Rohovská

starostka


11) Odpověď na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". (Sp. zn: No_SeS22/2016, č.j. 213/2016)

Informace byla žadatelkou převzata osobně dne 4.7.2016.  Odpověď zpracovala Zuzana Rohovská. 

Zveřejněno dne: 15.7.2016 

Poskytnuté informace: 

Dne 29.4.2016 byla na zdejším obecním úřadě přijata pod č.j. 192/2016 Vaše žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Níže Vám poskytujeme požadované informace:

K bodu č. 1:

10.11.2014

K bodu č. 2:

viz. příloha (zápis o odevzdání a převzetí prací)


12) Odpověď na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". (Sp. zn: No_SeS30/2016, č.j. 374/2016)

Informace byla žadateli zaslána emailem dne 16.9.2016.  Odpověď zpracovala Zuzana Rohovská. 

Zveřejněno dne: 29.9.2016 

Poskytnuté informace: 

Dne 3.9.2016 byla na zdejším obecním úřadě prostřednictvím e-podatelny pod č.j. 348/2016 přijata Vaše Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.  Níže Vám poskytuji požadované informace:

Do dokumentu „Žádost o poskytnutí dotace, protipovodňová opatření, povodňový plán včetně projektové dokumentace“ můžete nahlédnout na webu obce na adrese:

 

projekty/proti-povodnim/dokumenty-k-projektu/

 

Požadované dokumenty naleznete pod názvy:

Žádost o poskytnutí podpory ze SFŽP

Projektová dokumentace


13) Odpověď na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". (Sp. zn: No_SeS31/2016, č.j. 375/2016)

Informace byla žadateli zaslána emailem dne 4.10.2016.  Odpověď zpracovala Zuzana Rohovská. 

Zveřejněno dne: 10.10.2016 

Poskytnuté informace: 

Dne 17.9.2016 byla na zdejším obecním úřadě prostřednictvím e-podatelny pod č.j. 375/2016 přijata Vaše Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.  Níže Vám poskytuji požadované informace:

 

Odpověď na dotaz č. 1):

Dokument pod názvem „Stížnost na postup při vyřizování žádosti“ s pořadovým číslem 7 je ve spise č. No SeS7/2016 zařazen z toho důvodu, že Vy sám jste v tomto dokumentu číslo tohoto spisu uvedl na straně č.3, ve druhém odstavci. Nejedná se o omyl, dokument je ve spise zařazen vědomě a pouze proto, že jste na tento spis v dokumentu odkazoval.

 

Odpověď na dotaz č. 2):

Dokument do spisu zařadila Zuzana Rohovská. Dokument v žádném spise nechybí, tudíž žádný spis související s tímto dokumentem není neúplný.

 

Odpověď na dotaz č. 3):

Důvod: Viz odpověď na dotaz č. 1. Postoupení provedla Zuzana Rohovská.

 

Odpověď na dotaz č. 4):

Nejsem si vědoma, že by zmiňovaný spis nebyl odeslán úplný. Pokud ano, pak nedopatřením a bez jakéhokoliv záměru. Dokument č. 14 má pouze informativní charakter pro potřeby obce, nebylo nutné jej zasílat, nadřízený orgán má možnost nahlédnout přímo na webové stránky obce. Dokument vytvořila a zařadila do spisu dne 30.4.2016 Zuzana Rohovská.  Neexistoval žádný záměr nepostoupit tento dokument pořízený dne 30.4.2016 nadřízenému orgánu.

 

Odpověď na dotaz č. 5):

Zuzana Rohovská

 

Odpověď na dotaz č. 6):

Nejsem si vědoma, že by bylo opakovaně porušováno ustanovení §17 správního řádu.  

 

Odpověď na dotaz č. 7):

Spisový řád obce Nové Sedlice

 


14) Odpověď na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". (Sp. zn: No_SeS25/2016, č.j. 430/2016)

Informace byla žadateli zaslána poštou dne 19.10.2016.  Odpověď zpracovala Zuzana Rohovská. 

Zveřejněno dne: 20.10.2016 

Poskytnuté informace: 

Dne 14.7.2016 byla na zdejším obecním úřadě prostřednictvím e-podatelny pod č.j. 285/2016 přijata Vaše Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje č.j. MSK 115436/2016 Obec Nové Sedlice, obecní úřad věc nově projednal a níže poskytuje požadované informace:

                                                                                   

Odpověď na dotaz č. 1):

Obecnímu úřadu nebyla nikdy doručena žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., ve které jste požadoval zaslání kopie Usnesení ze dne 24.6.2013.

Odpověď na dotaz č. 2):

Jelikož obecní úřad výše uvedenou žádost nikdy neobdržel, nemůže ani poskytnout její text.

Odpověď na dotaz č. 3):

Konkrétní důvod, proč není na oficiálních stránkách obce Nové Sedlice – „Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.“ v roce 2013 zveřejněna informace o zaslání  kopie Usnesení ze dne 24.6.2013, jak ukládá zákon č. 106/1999 Sb. je ten, že taková informace nebyla v režimu zákona č. 106/1999 Sb. poskytnuta.

Odpověď na dotaz pod písmenem a):

Starostka obce nepodává pracovníkovi UOOU vědomě nepravdivé informace o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. Neexistuje tudíž žádný účel ani nic, co by se mělo zakrýt.

Odpověď na dotaz pod písmenem b):

Není nám známo, ani není možné doložit, kdo pochybil. Víme pouze, že k pochybení v roce 2013 došlo. Nedošlo však ke ztrátě, ale k chybnému zaslání dokumentů na Vaši adresu. O této skutečnosti jsme se dozvěděli až na základě informací uvedených ve spisu ÚOOÚ (Úřad pro ochranu osobních údajů). Do dnešního dne jste nám omylem zaslané dokumenty, včetně 64 účetních dokladů nevrátil, a to i přesto, že bydlíte v obci a obecní úřad jste od roku 2013 několikrát navštívil. Z naší strany se v žádném případě nejednalo o úmyslné a vědomé pochybení.

Odpověď na dotaz pod písmenem c):

Není nám známo, ani není možné doložit, kdo pochybil. Víme pouze, že k pochybení v roce 2013 došlo. Starostka obce se nesnaží svalovat vinu na někoho jiného. Není nám známo, čeho jsou to důsledky.

 

Odpověď na dotaz pod písmenem d):

Není nám známo, ani není možné doložit, kdo Vámi uvedenou situaci způsobil. Víme pouze, že k pochybení v roce 2013 došlo. Nedošlo však ke ztrátě, ale k chybnému zaslání dokumentů na Vaši adresu, což mohlo být z Vaší strany řešeno okamžitým vrácením cizí věci původnímu majiteli, který Vám byl znám. O této skutečnosti jsme se dozvěděli až na základě informací uvedených ve spisu ÚOOÚ. Do dnešního dne jste nám omylem zaslané dokumenty, včetně 64 účetních dokladů nevrátil, a to i přesto, že bydlíte v obci a obecní úřad jste od roku 2013 několikrát navštívil. Z naší strany se v žádném případě nejednalo o úmyslné a vědomé pochybení.

Odpověď na dotaz pod písmenem e):

Není nám známo, ani není možné doložit, kdo provedl vložení výše uvedených dokumentů do připravené obálky, ani v které kanceláři toto bylo provedeno.

Odpověď na dotaz pod písmenem f):

Není nám známo, ani není možné doložit, kdo Vámi uvedenou zásilku podával na poště.

Odpověď na dotaz pod písmenem g):

Nebyla.

Odpověď na dotaz pod písmenem h):

Skutečným obsahem poštovní zásilky adresované Vám měla být pouze písemnost č.j. 90/2013 „Vyjádření k žádosti obecnímu zastupitelstvu“. Tuto písemnost vyřizovala (napsala) Zuzana Rohovská.

Zuzana Rohovská

starostka                                                                            


15) Odpověď na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". (Sp. zn: No_SeS35/2016, č.j. 461/2016)

Informace byla žadatelkou převzata osobně dne 22.11.2016.  Odpověď zpracovala Zuzana Rohovská. 

Zveřejněno dne: 25.11.2016 

Poskytnuté informace: 

Dne 7.11.2016 byla na zdejším obecním úřadě přijata pod č.j. 461/2016 Vaše žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Níže Vám poskytujeme požadované informace:

K bodu č. 1:

Účelem cesty byla výměna, sdílení a získávání nových zkušeností a příkladů „dobré praxe“ v jednotlivých oblastech rozvoje venkova, a to především z oblasti životního prostředí, veřejného zdraví, cestovního ruchu, spolupráce s místními podnikateli, podpory podnikání a také nabytí nových nápadů a inspirací při přípravě projektů a strategických plánů na obnovu a rozvoj obce, které pak budou moci být aplikovány do praxe.

K bodu č. 2:

Pro obec měla cesta pozitivní přínos. Konkrétním přínosem byla výměna, sdílení a získávání nových zkušeností a příkladů „dobré praxe“ v jednotlivých oblastech rozvoje venkova prostřednictvím starostky obce.

K bodu č. 3:

Textové informace jsou na webové stránce:

http://www.hlucinsko.eu/informace/projekty-spolufinancovane-z-norskych-fondu/145

K bodu č. 4:

Cesta byla schválena starostkou obce dne 9.9.2016