Obsah

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb. v roce 2017


1) Odpověď na „Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". (č.j. 66/2017)

Informace byla žadatelkou převzata osobně dne 15.2.2017.  Odpověď zpracovala  O. Smolinková

Zveřejněno dne: 1.3.2017 

Poskytnuté informace: 

Rozpočet obce Nové Sedlice na rok 2017 dle paragrafů a položek.

ke stažení zde 


2) Odpověď na „Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb.". (No_SeS3/2017; č.j. 53/2017)

Informace byla žadatelkou převzata osobně dne 23.2.2017.  Odpověď zpracovala  Z. Rohovská.

Zveřejněno dne: 2.3.2017 

Poskytnuté informace (č.j. 89/2017): 

K bodu č. 1:

Konkrétním přínosem je nabytí nových zkušeností, znalostí a vědomostí starostky obce v oblastech Vámi uvedených v písmenech a-e. Tyto zkušenosti, znalosti a vědomosti aplikuje starostka v praxi tím způsobem, že je zohledňuje při přípravě, řešení a realizaci svých každodenních aktivit a úkolů dle aktuální potřeby při vykonávání své funkce starostky v obci Nové Sedlice. Přínosem je vyšší vzdělanost starostky v oblastech a-e.

 

K bodu č. 2:

Obec disponuje zprávou, kterou vyhotovilo Sdružení obcí Hlučínska. Tuto zprávu Vám zasíláme v příloze. Zpráva nebyla projednána na veřejném zasedání zastupitelstva obce Nové Sedlice a nebyla zveřejněna, jelikož k tomu nebyl zákonný důvod.  

K bodu č. 3:

a)

-         zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

-         zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

b)

V písemnosti č.j. 461/2016 ze dne 21.11.2016 byl omylem uveden rok 2016 místo 2015. Jednalo se o překlep.

K bodu č. 4:

Částka 12.000,- Kč byla schválena zastupitelstvem obce dne 15.12.2014 v rozpočtu na rok 2015 v závazném ukazateli č. 6171 na činnost místní správy, konkrétně položka č. 5167 - služby školení a vzdělávání (nákup školících  vzdělávacích služeb - kursů, školení, odborných stáží pro potřeby organizace). Rozpočtovým opatřením ze dne 7.9.2015 schválilo zastupitelstvo obce navýšení závazného ukazatele č. 6171 o 29.000,- Kč (z toho položka č. 5167 navýšena o 5.000,- Kč). Starostka má pravomoc rozhodovat o výdajích do výše 20.000,- Kč.

K bodu č. 5:

Dne 28. ledna 2017 ve 23:56 hod jste prostřednictvím E-podatelny obce Nové Sedlice, která je občanům k dispozici na webu obce pod odkazem

obecni-urad-uredni-deska/e-podatelna/ ,

podala Vaši „Žádost o poskytnutí informaci podle zákona
č. 106/1999 Sb.“, která byla na obecním úřadě v Nových Sedlicích zaevidována dne
30. 1. 2017 pod č.j. 53/2017. Žádost obsahovala dotazy týkající se zahraniční cesty starostky obce. Odpovědi na dotazy viz výše.


3) Odpověď na „Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". (č.j. 152/2017)

Informace byla poskytnuta prostřednictvím datové schránky dne 27.3.2017. Odpověď zpracovala  Z. Rohovská

Zveřejněno dne: 28.3.2017 

Poskytnuté informace: 

Bod č. 1:

Počet svozových míst komunálního odpadu je 200

(občané mají ve svém vlastnictví nádoby na komunální odpad, které umístí před své rodinné doby v době svozu, svoz probíhá 1x za 14 dní)

Vyhláškou určená sazba poplatku je 400,- Kč/rok.

Bod č. 2:

 1. Sběrná místa obce 3. Sběrný dvůr v obci není.
 2. Druhy tříděného odpadu – papír, plast, sklo.
 3. Obec vlastní:
 • plastovou nádobu na sklo 240l - 1ks
 • plastovou nádobu na plast 240l - 1 ks
 • kovovou nádobu na komunální odpad 120 l - 4ks

Bod č. 3:

Nádoby na třídění odpadků, které nejsou ve vlastnictví obce:

Technické služby Opava

 • plastový kontejner 1100L na sklo – 3 ks
 • plastový kontejner 1100L na papír – 2 ks
 • plastový kontejner 1100 L na plast – 2 ks
 • plastový kontejner 1100 L na směsný komunální odpad – 1 ks
 • kontejner na BIO odpad 7m3 – 3 ks
 • velkoobjemové kontejnery (2x ročně)

Elektrowin

 • boxy na elektroodpad – 2 ks

TextilEco

 • kontejner kovový na textil (115 x 115 x 220)

Bod č. 4:

Technické služby Opava s.r.o.


4) Odpověď na „Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". (č.j. 172/2017, č. spisu No_SeS 3/2017)

Informace byla žadatelce zaslána doporučenou poštou dne 6.4.2017.  Odpověď zpracovala  Z. Rohovská

Zveřejněno dne: 13.4.2017 

Poskytnuté informace: 

Bod č. 1:

a) žádný

b) žádný

c) žádný

d) žádný

e) žádný

 

Bod č. 4:

Nikdy a nikým nebyla schválena.


5) Odpověď na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". (č.j. 186/2017, č. spisu No_SeS11/2017)

Informace byla žadatelem převzata osobně dne 19.4.2017.   Odpověď zpracovala  Z. Rohovská

Zveřejněno dne: 24.4.2017 

Poskytnuté informace: 

Hotovost z pokladny obecního úřadu ve výši 55,- Kč poštovné, za podání poštovní zásilky o váze 0,155 kg na pobočce České pošty Opava 8 dne 2.7.2013 byla vyplacena p. Olze Smolinkové.


6) Odpověď na „Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". (č.j. 195/2017, č. spisu No_SeS12/2017)

Informace byla žadatelkou převzata osobně dne 26.4.2017.   Odpověď zpracovala  Z. Rohovská

Zveřejněno dne: 28.4.2017 

Poskytnuté informace: 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ze dne 12. dubna 2000
 

§ 99 odst. 2

V obci, kde se rada obce nevolí, vykonává její pravomoc starosta, nestanoví-li tento zákon jinak

 

§ 102 odst. 3

Rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo; rada obce může tyto pravomoci zcela nebo zčásti svěřit starostovi nebo obecnímu úřadu; rada obce může svěřit obecní policii zcela nebo zčásti rozhodování o právních jednáních souvisejících s činností obecní policie.

 

§ 103 odst. 4 písm. b)

Starosta plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat podle zvláštních předpisů, 33) pokud není v obci tajemník obecního úřadu; vedoucí odboru jmenuje, odvolává a stanoví jim plat, jen není-li zřízena rada obce,


7) Odpověď na „Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". (č.j. 233/2017, č. spisu No_SeS15/2017)

Informace byla žadateli zaslána doporučeně poštou dne 17.5.2017. Převzal dne 22.5.2017.   Odpověď zpracovala  Z. Rohovská

Zveřejněno dne: 30.5.2017 

Poskytnuté informace: 

Zásilku dne 10.4.2017 podávala Zuzana Rohovská


8) Odpověď na „Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". (č.j. 286/2017)

Informace byla odeslána žadateli prostřednictvím datové schránky dne 22.6.2017.   Odpověď zpracovala  Z. Rohovská

Zveřejněno dne: 2.7.2017 

Poskytnuté informace: 

Vyplněný formulář


9) Odpověď na „Žádost o poskytnutí informací  podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". (č.j. 206/2017)

Informace byla odeslána žadatelce doporučeně poštou dne 15.7.2017. Odpověď zpracovala  Z. Rohovská

Zveřejněno dne: 25.7.2017 

Poskytnuté informace: 

Obec/Obecní úřad Nové Sedlice (dále jen „povinný subjekt“) zaevidoval dne 27. 4. 2017 pod č.j. 206/2017 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) o poskytnutí těchto informací:

 

1. Podrobné vypsání všech zákonných povinností starostky obce, které vyplývají z platných zákonů a vládních nařízení ČR.

2. Podrobné vypsání, všech povinnosti, která má kontrolní výbor ZO (co vše spadá do jeho kontroly).

 

Povinný subjekt zastává názor, že Vámi požadované informace nejsou informacemi ve smyslu InfZ, protože informací povinného subjektu nejsou texty právních předpisů a Vámi požadované informace můžete nalézt a sama vyhledat v příslušných právních předpisech ve Sbírce zákonů České republiky, zejména pak v zákoně o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění, popřípadě si tyto informace vyžádat od orgánu metodiky - Ministerstva vnitra ČR. InfZ má za cíl zpřístupnit konkrétní informace o rozhodování a činnosti povinného subjektu, nikoli zajišťovat výpisy z právních přepisů či odborné obecné výklady právních předpisů.

 

Tento názor ale nezastává Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor právní a organizační (dále jen „správní orgán“), který povinnému subjektu svým rozhodnutím č.j. MSK 81343/2017 přikázal, aby Vaši žádost do 15 dnů ode dne doručení (30.6.2017) vyřídil.

Povinný subjekt se s rozhodnutím správního orgánu neztotožňuje, nicméně s ohledem na:

- minulé zkušenosti s komunikací s Vámi i správním orgánem

- na časovou, administrativní a finanční zátěž spojenou s případným podáním správní žaloby

vyhodnotil, že je zbytečné se touto byrokratickou záležitostí dále zabývat, a proto Vám níže poskytuje požadované informace, s nadějí, že pro Vás budou dostatečné a budou Vám k užitku: 

Odpověď na dotaz č. 1):

Povinnosti starostky (viz. zákon č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích)

Starosta
§103
(1) Starosta zastupuje obec navenek.
(2) Starostu a místostarostu (místostarosty) volí do funkcí zastupitelstvo obce z řad svých členů. Starosta a místostarosta musí být občanem České republiky. Za výkon své funkce odpovídají zastupitelstvu obce.
(3) Starosta jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem 32a) a stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů; bez souhlasu ředitele krajského úřadu je jmenování a odvolání tajemníka obecního úřadu neplatné.
(4) Starosta
a) odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok (§42),
b) plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat podle zvláštních předpisů, 33) pokud není v obci tajemník obecního úřadu; vedoucí odboru jmenuje, odvolává a stanoví jim plat, jen není-li zřízena rada obce,
c) může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech,
d) může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
e) odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce,
f) zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích, kde není tajemník obecního úřadu,
g) rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce,
h) plní další úkoly stanovené tímto zákonem a zvláštními zákony,
i) plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi obecního úřadu.
(5) Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva obce a zápis z jednání rady obce.
(6) Je-li starosta ze své funkce odvolán nebo se funkce vzdal a není-li současně zvolen nový starosta, vykonává jeho pravomoc až do zvolení starosty místostarosta, kterého určilo zastupitelstvo obce k zastupování starosty (§104 odst. 1). Neurčilo-li zastupitelstvo obce místostarostu k zastupování starosty nebo byl-li tento místostarosta z funkce odvolán nebo se funkce vzdal současně se starostou, pověří zastupitelstvo obce výkonem pravomoci starosty některého z členů zastupitelstva obce.

§104
(1) Starostu zastupuje místostarosta. Zastupitelstvo obce může zvolit více místostarostů
a svěřit jim některé úkoly. Místostarosta, kterého určí zastupitelstvo obce, zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (§73 odst. 3 a §79 odst. 1).
(2) Starosta spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy obce.
 
§105
Starosta pozastaví výkon usnesení rady obce, má-li za to, že je nesprávné. Věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva obce (§84 odst. 5).

§106
(1) V případech stanovených zvláštními zákony zřizuje starosta pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány obce, jmenuje a odvolává jejich členy. V případech stanovených zvláštními zákony vykonává zvláštní orgán obce s rozšířenou působností státní správu
pro správní obvod obce s rozšířenou působností.
(2) V čele zvláštního orgánu obce může být jen osoba, která, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, prokázala zvláštní odbornou způsobilost v oblasti přenesené působnosti, pro jejíž výkon byl zvláštní orgán zřízen. Pro prokázání zvláštní odborné způsobilosti osoby stojící
v čele zvláštního orgánu obce platí obdobně ustanovení zvláštních právních předpisů upravujících toto prokázání pro úředníky územních samosprávných celků.
(3) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na případy, kdy v čele zvláštního orgánu obce stojí na základě ustanovení zvláštního zákona starosta.

§107
Dosavadní starosta v období ode dne voleb do zastupitelstva obce do zvolení nového starosty nebo místostarosty vykonává pravomoci starosty podle §103; v tomto období vykonává své pravomoci též dosavadní místostarosta. Nevykonává-li dosavadní starosta své pravomoci podle věty první, vykonává je dosavadní místostarosta, a je-li dosavadních místostarostů více, ten, kterého přede dnem voleb pověřilo zastupitelstvo obce zastupováním starosty, jinak ten, kterého pověřil dosavadní starosta. Vykonával-li ke dni voleb pravomoci starosty člen zastupitelstva obce podle §103 odst. 6, použijí se věty první
a druhá obdobně.

§108
(1) Starosta má právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak. Závěsný odznak má uprostřed velký státní znak a po obvodu odznaku je uveden název Česká republika.
(2) Rada obce může stanovit, v kterých případech může tento odznak užívat jiný člen zastupitelstva obce nebo tajemník obecního úřadu.
(3) Primátor statutárního města má právo při významných příležitostech a občanských obřadech používat primátorské insignie.
 

Odpověď na dotaz č. 2):

Povinnosti kontrolního výboru ZO (viz. zákon č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích)


§119
(3) Kontrolní výbor
a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena,
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,
c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Zastupitelstvo obce Nové Sedlice nepověřilo kontrolní výbor žádnými úkoly.


10) Odpověď na „Žádost o poskytnutí informací  podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". (č.j.328 /2017)

Informace byla poskytnuta prostřednictvím datové schránky dne 17.7.2017. Odpověď zpracovala  Z. Rohovská

Zveřejněno dne: 25.7.2017 

Poskytnuté informace: 

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 28.6.2017, kterou jsme zaevidovali dne 5.7.2017 pod č.j. 328/2017 Vám níže poskytuji požadované informace:

 

Odpovědi na dotazy ze strany 1:

1.) NE

2.) NE

 

Odpovědi na dotazy ze strany 2:

1.) NE

2.) NE

 

Mimo výše uvedené Vám sděluji, že způsob, který jste zvolili pro navázání případné budoucí spolupráce, tzn. oslovení potenciálního zákazníka prostřednictvím zákona č. 106/1999 Sb.,

zdá se mi poněkud nešťastným.   


11) Odpověď na „Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". (č.j. 341/2017, č. spisu No_SeS22/2017)

Informace byla žadateli zaslána doporučeně poštou dne 27.7.2017.  Odpověď zpracovala  Z. Rohovská

Zveřejněno dne: 30.7.2017 

Poskytnuté informace: 

 

Odpověď na dotaz č. 1)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu dle § 17 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. Z toho vyplývá, že se projednává a schvaluje jako součást závěrečného účtu. Samostatné usnesení o schválení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření není vyžadováno. Dle § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. územní samosprávný celek zveřejní návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření na svých internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku. Na internetových stránkách obce se zveřejňuje úplné znění návrhu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření (v obci Nové Sedlice zveřejněno od 22/5 do 13/6-2017). Na úřední desce může být návrh zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby a závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření (v obci Nové Sedlice zveřejněno od 22/5 do 15/6-2017). Zveřejnění musí trvat až do schválení závěrečného účtu. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.
 

Odpověď na dotaz č. 2)

Protože, jak sám uvádíte, ze strany kontrolního úřadu KÚ MSK se jednalo o doporučení, nikoliv o povinnost ustavení škodní komise. Toto doporučení je součástí Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nové Sedlice za rok 2016, která je součástí návrhu závěrečného účtu obce, je zveřejněna na úřední desce obce a zastupitelstvo obce Nové Sedlice ji schválilo na svém 19. zasedání dne 14. 6. 2017. Případné budoucí rozhodnutí  o ustavení škodní komise je tedy zcela v kompetenci zastupitelstva obce.

 

Odpověď na dotaz č. 3)

K dnešnímu dni nebyla ustavena škodní komise, která posoudí, zda se jedná o škodu. Výdaje obce vzniklé povinností hradit:

- náklady dvou ukončených soudních řízení s Vámi v celkové výši 15.600,- Kč (žaloby pro nečinnost obce, přesněji neposkytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.)

- finanční zadostiučinění ve výši 2.000,- Kč občance obce za nemajetkovou újmu způsobenou obcí neposkytnutím informací dle zákona č. 106/1999 Sb. v zákonném termínu

 

činí k dnešnímu dni celkem: 17.600,- Kč

 

Odpověď na dotaz č. 4)

K dnešnímu dni nebyla ustavena škodní komise, která posoudí, zda se jedná o škodu, stanoví odpovědnou osobu, míru jejího zavinění a případně povinnost náhrady škody. Žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb., které byly předmětem soudních řízení s Vámi, a dále předmětem žádosti o poskytnutí zadostiučinění ze strany občanky obce vyřizovala starostka obce.


12) Odpověď na „Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". (č.j. 374/2017, č. spisu No_SeS25/2017)

Informace byla žadateli zaslána doporučeně poštou dne 25.8.2017.  Odpověď zpracovala  Z. Rohovská

Zveřejněno dne: 25.8.2017 

Poskytnuté informace: 

1) Nákup byl realizován před více než čtyřmi lety. S odstupem času, již nelze zjistit ani doložit, kdo nákup provedl a zaplatil. Mimoto, originál výdajového pokladního dokladu ze dne 29.6.2013 na částku 2550,- Kč pod čj. P54 máte ve svém držení Vy sám. Tento doklad s dalšími listinami Vám byl neúmyslně (obec své pochybení uznala) odeslán 2. 7. 2013. Vy jste do dnešního dne doklady a listiny, které nebyly určeny pro Vaši potřebu, nevrátil, navíc jste některé úmyslně předal třetí osobě. Proto, pokud Vás zajímá, komu byla částka vyplacena, laskavě se podívejte na výše uvedený doklad.

 

2) Na podobný dotaz jsme Vám odpovídali již 3.8.2017. Není známo a s odstupem času 4 let ani nelze zjistit, či doložit, kdo podal zásilku na poště a zaplatil poštovné, podací lístek je součástí výdajového pokladního dokladu P59 ze dne 3. 7. 2013, nejedná se o částku 41,- Kč, jak uvádíte, ale o částku 43,- Kč.

 

3) S odstupem času 4 let nelze zjistit ani doložit, kdo přesně nákup známek provedl, výdajový pokladní doklad P 59 ze dne 3.7.2013, jehož součástí je i nákup známek, byl vyplacen pokladní a účetní obce Olze Smolinkové.


13) Odpověď na „Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". (č.j. 341/2017, č. spisu No_SeS22/2017)

Informace byla žadateli zaslána doporučeně poštou dne 25.8.2017.  Odpověď zpracovala  Z. Rohovská

Zveřejněno dne: 25.8.2017 

Poskytnuté informace:

Dne 22. srpna 2017 jsme na obecním úřadě zaevidovali pod č.j. 387/2017 Vaši stížnost na postup při vyřizování výše uvedené žádosti o poskytnutí informace  ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  kterou jste odeslal prostřednictvím elektronické podatelny dne 21. srpna 2017 ve 20:17 hod.

 

Vaši stížnost byla sice shledána neopodstatněnou ve smyslu znění zákona č. 106/1999 Sb., jelikož ale v souvislosti s Vašimi dotazy vznikly nové skutečnosti, a to na základě 20. zasedání zastupitelstva obce Nové Sedlice ze dne 14. 8. 2017, poskytuji Vám níže aktualizované požadované informace:

 

K dotazu č. 1)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 byla na úřední desce před projednáním návrhu závěrečného účtu za rok 2016 na zasedání ZO dle ustanovení § 17 zákona o rozpočtových pravidlech zveřejněna a to ve dnech 22. 5. – 15. 6. 2017. Na fyzické úřední desce byla sice zveřejněna v užším rozsahu, ale v souladu se zákonem 250/2000 Sb. Mimoto bylo na fyzické úřední desce uvedeno, že v případě zájmu, mohou občané nahlédnout do plné verze zprávy na obecním úřadě. Zpráva o výsledku přezkoumání je od 22. 5. 2017 permanentně zveřejněna na elektronické úřední desce obce.

 

K dotazu č. 2)

Škodní komise nebyla ustanovena, protože tak o tom rozhodlo zastupitelstvo obce Nové Sedlice na svém 20. zasedání dne 14. 8. 2017.

 

K dotazu č. 3)

Zastupitelstvo obce Nové Sedlice na svém 20. zasedání dne 14. 8. 2017 rozhodlo, že se nejedná o škodu, ale o provozní náklady obce, které k dnešnímu dni činí 17.600,- Kč. (bližší specifikace viz odpověď na dotaz č. 3 výše).

 

K dotazu č. 4)

Nikdo. (Osobou odpovědnou za vzniklé provozní náklady obce je starostka Zuzana Rohovská)


14) Odpověď na „Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". (č.j. 368/2017, č. spisu No_SeS23/2017)

Informace byla žadateli zaslána doporučeně poštou dne 4.8.2017.  Odpověď zpracovala  Z. Rohovská

Zveřejněno dne: 12.9.2017

Poskytnuté informace:

1) dokladem o zaplacení poštovného na pobočce ČP Opava 8 Tesco ve výši 55,- Kč (vypravení doporučené zásilky na Vaši adresu ze dne 2.7.2013) je podací lístek; na podacím lístku není uvedeno, zda zásilku na poště podala a uhradila p. O. Smolinková.

2) Protože se jedná o výdajový pokladní doklad P59 ze dne 3. 7. 2013 na celkovou částku 598,- Kč, jehož součástí je i podací lístek ze dne 2.7.2013 na částku 55,- Kč, a protože paní O. Smolinková je pokladní obce.

3) podací lístek je součástí výdajového pokladního dokladu P59, podle § 11 zákona o účetnictví

4) nebyl vystaven výdajový pokladní doklad na částku 55,- Kč

5) výdajový pokladní doklad ze dne 3. 7. 2013 je vystaven na paní O. Smolinkovou, pokladní obce, ve výši 598,- Kč,  součástí  tohoto výdajového dokladu je podací lístek ze dne 2. 7. 2013 ve výši 55,- Kč; podací lístek ze dne 2. 7. 2013 ve výši 43,- Kč; potvrzení o nákupu známek ze dne 3. 7. 2013 ve výši 500,- Kč; jak jste byl již několikrát informován, není známo, kdo zásilky na poště podal. Ano, tato účetní operace je průkazná.

6) Účetní operaci o zaplacení poštovného schválila Zuzana Rohovská, starostka, jelikož odpovídal skutečnému stavu, tj. poštovné bylo uhrazeno.

7) účetní a starostka

8) Podle § 8, 11, 33 zákona o účetnictví

9) účetnictví obce je průkazné podle zákona o účetnictví, což potvrzují pravidelné audity ze strany nadřízeného orgánu

10) účetní a starostka

11) protože touto informací obec nedisponuje.

12) zákon o účetnictví neřeší povinnost obce vést si evidenci zaměstnanců a pracovníků, kteří podávají poštovní zásilky na poště či doručují osobně

13) z pokladny byla uhrazena hotovost ve výši 598,- Kč ne 55,- Kč

14) účetní jednotka svou povinnost splnila

15) dobrá

16) Zuzana Rohovská nebo Olga Smolinková


15) Odpověď na „Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". (č.j. 382/2017)

Informace byla žadateli zaslána emailem dne 22.8.2017.  Odpověď zpracovala  Z. Rohovská

Zveřejněno dne: 12.9.2017

Poskytnuté informace:

1) NE

2) NE

3) NE

4) NE

5) NE


16) Odpověď na „Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". (č.j. 430/2017)

Informace byla žadateli zaslána datovou schránkou dne 12.9.2017.  Odpověď zpracovala  Z. Rohovská

Zveřejněno dne: 12.9.2017

Poskytnuté informace:

Viz vyplněný dotazník zde


17) Odpověď na „Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". (č.j. 445/2017)

Informace byla žadateli zaslána doporučenou zásilkou s dodejkou dne 20.9.2017.  Odpověď zpracovala  Z. Rohovská

Zveřejněno dne: 20.9.2017

Poskytnuté informace:

Bod č. 2:

Proč je na výdajovém pokladním dokladu uvedena jako příjemce hotovosti z pokladny OÚ O. S., když účetní zápis neodpovídá skutečnosti (v úředním záznamu je uvedeno: účetní zápis obsahuje informaci komu byly vypláceny fin. prostředky z pokladny a ne kdo osobně zásilku podal a výdaj ve výši 55,- Kč na poště uskutečnil)? 

 

Odpověď na bod č. 2:

Na výdajovém pokladním dokladu P59 ze dne 3. 7. 2013 je uvedena p. O. S.jako příjemce částky 598,- Kč, protože tuto částku z pokladny převzala.

 

Bod č. 3:

Podle kterého ustanovení zákona o účetnictví je účetní zápis o vydání fin. prostředků z pokladny OÚ za poštovné ve výši  55,- Kč průkazný?

 

Odpověď na bod č. 3:

Účetní zápis o vydání finančních prostředků z pokladny OÚ ve výši 598,- Kč, jehož součástí je i podací lístek za poštovné ve výši 55,- Kč, je průkazný dle § 33a odst. 1 zákona o účetnictví.

 

Bod č. 5:

Proč pokladní a zároveň účetní O. S. neuvedla při vystavení výdajového pokladního dokladu v červenci 2013 jméno osoby (příjemce hotovosti), která poštovní zásilku podala 2. 7. 2013 na pobočce ČP Opava 8, předložila doklad o zaplacení poštovného 55,- Kč, a v roce 2017 opakovaně uvádí: Nevím, nepamatuji si. Je tato účetní operace průkazná“?

 

 

Odpověď na bod č. 5:

Protože p. O. S. neměla povinnost uvádět jméno osoby, která poštovní zásilku podala 2. 7. 2013 na poště.

 

Bod č. 8:

Podle kterého ustanovení zákona o účetnictví je účetní operace vydání hotovosti z pokladny ve výši 55,- Kč za podání poštovní zásilky věrná a poctivá“?

 

Odpověď na bod č. 8:

Hotovost z pokladny ve výši 55,- Kč vydána nebyla.

 

Bod č. 9:

Podle kterého ustanovení zákona o účetnictví je účetnictví obce Nových Sedlic průkazné, jestliže obsahuje neprůkazné účetní záznamy?

 

Odpověď na bod č. 9:

Účetnictví obce Nové Sedlice neobsahuje neprůkazné účetní záznamy.

 

Bod č. 14:

Proč účetní jednotka nesplnila povinnost požadovat výše uvedený účetní záznam za neprůkazný a účetnictví účetní jednotky za neprůkazné, když zjistila, že účetní záznam o výdeji hotovosti ve výši 55,- Kč z pokladny OÚ neodpovídá skutečnému stavu?

 

Odpověď na bod č. 14:

Neexistuje účetní záznam o výdeji hotovosti ve výši 55,- Kč z pokladny OÚ.

 

Bod č. 16:

Kdo podal dne 2. 7. 2013 poštovní zásilku do vlastních rukou o váze 0,155 kg, která obsahovala písemnost č.j. 90/2013 ze dne 1. 7. 2013 na pobočce České pošty Opava 8 a zaplatil poštovné ve výši 55,- Kč?

 

Odpověď na bod č. 16:

Bodem č. 16 se obecní úřad již zabýval v rámci spisu č. No_SeS10/2017 a vydal v této věci dne 25. 5. 2017 Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace pod čj. 249/2017, které jste převzal dne 26. 5. 2017. Toto rozhodnutí bylo potvrzeno Rozhodnutím KÚ MSK ze dne 7. 7. 2017 čj. MSK 81142/2017.


18) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.462/2017), podanou osobně dne 2.10.2017 v budově obecního úřadu (Žádost o zásady a použití sociálního fondu obce z r. 2010 a z r. 2017)

Informace byla žadatelce poskytnuta osobně dne 2.10.2017. Informace poskytla O. Smolinková. Žadatelka si pořídila fotokopii.  

Zveřejněno dne: 13.10.2017

Poskytnuté informace:

Zásady sociálního fondu obce ze dne 29.12.2010

Zásady sociálního fondu obce ze dne 3.1.2017


19) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.500/2017). 

Informace byla žadateli poskytnuta emailem dne 1.11.2017. Informace poskytla Z. Rohovská. 

Zveřejněno dne: 1. 11. 2017

Poskytnuté informace:

Uvolnění zastupitelé obce: Zuzana Rohovská


20) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.492/2017). 

Informace byla žadatelce poskytnuta poštou dne 11.11.2017. Informace poskytla Z. Rohovská. 

Zveřejněno dne: 12. 11. 2017

Poskytnuté informace:

1. Které pozemky v katastru Nové Sedlice jsou ve vlastnictví obce Nové Sedlice (parcelní čísla).

2. Které pozemky (parcelní čísla) ve vlastnictví obce Nové Sedlice jsou v pronájmu.

3. Komu jsou pozemky ve vlastnictví obce Nové Sedlice pronajaté.

4. Kolik činí roční pronájem z pozemků ve vlastnictví obce Nové Sedlice

Níže Vám poskytuji požadované informace:

1. viz. příloha POZEMKY

2. Žádné

3. Žádné

4. 0,- Kč


21) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.517/2017). 

Informace byla žadatelce poskytnuta poštou dne 28.11.2017. Informace poskytla Z. Rohovská. 

Zveřejněno dne: 28. 11. 2017

Poskytnuté informace:

Dotaz:

Jakým způsobem obec Nové Sedlice využívá tyto parcely, které jsou ve vlastnictví obce Nové Sedlice:

parcelní číslo -  215,  266/5,  286/12,  342/32,  345,  346/42,  346/48,  346/50,  413/7,  585,  586,  610,  613/1,  613/2,   celková výměra  12 722 m2   orná půda ZPF.

Odpověď:

Obec Nové Sedlice tyto parcely žádným způsobem nevyužívá.


22) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.554/2017). 

Informace byla žadatelce poskytnuta poštou dne 16.12.2017. Informace poskytla Z. Rohovská. 

Zveřejněno dne: 18. 12. 2017

Poskytnuté informace:

Dotaz:

Kdo využívá tyto parcely, které jsou ve vlastnictví obce Nové Sedlice:

parcelní číslo -  215,  266/5,  286/12,  342/32,  345,  346/42,  346/48,  346/50,  413/7,  585,  586,  610,  613/1,  613/2,   celková výměra  12 722 m2   orná půda ZPF.

Odpověď: 

Parcely obhospodařuje Zemědělská a.s., Opavy - Kylešovice