Obsah

1) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.558/2017). 

Informace byla žadateli poskytnuta poštou dne 8.1.2018. Informace poskytla starostka obce. 

Zveřejněno dne: 11. 1. 2018

Poskytnuté informace:

1) U mostku byla v září 2012 provedena mostní prohlídka autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, z níž vyplynulo, že mostek je v dobrém stavu a nosnost mostku nebyla žádným způsobem omezena.

2) Starostka obce Zuzana Rohovská si plní své povinnosti, které ji vyplývají ze zákona o obcích.

3) Starostka

4) Protože u mostku u obchodu, obecní komunikace U hřiště, byla v září 2012 provedena mostní prohlídka autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, z níž vyplynulo, že mostek je v dobrém stavu a nebylo zjištěno, že by byla silně narušena statika nosné zdi mostku.

5) Z osobních důvodů. Starostka zákon o evidenci obyvatelstva neobchází.

6) Obec Nové Sedlice, obecní úřad zastoupený starostkou Zuzanou Rohovskou je nečinný ve věci zrušení místa trvalého bydliště starostky obce, jelikož neobdržel žádnou žádost o zrušení jejího trvalého bydliště.

7) Kontrolní výbor zastupitelstva obce nepřijal nápravná opatření ve věci nesplnění úkolu, protože u mostku byla v září 2012 provedena mostní prohlídka autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, z níž vyplynulo, že mostek je v dobrém stavu a nosnost mostku nebyla žádným způsobem omezena. Kontrolní výbor (dále jen KV) si své povinnosti plní v souladu se zákonem o obcích. KV není opakovaně nečinný.

 

8) U všech mostů byla v září – říjnu 2012 provedena mostní prohlídka. U žádného nebyl zjištěn havarijní stav.

V roce 2015 započala obec spolupráci s Lesy ČR na přípravě projektu „VT Sedlinka v km 2,500 – 5,150“, jehož realizace se předpokládá v roce 2020, a v rámci kterého budou řešeny také mosty v obci.

V bodě 4 zápisu ze zasedání ZO konané dne 18. 4. 2011 je uvedeno pouze:

„- umístění značky nosnosti na mostek u obchodu

byla nalezena značka, která byla na mostku dříve umístěna, a proto bude znovu upevněna. Stav tohoto i ostatních mostů v obci budou řešeny průběžně“


2) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.560/2017). 

Informace byla žadateli poskytnuta poštou dne 8.1.2018. Informace poskytla starostka obce. 

Zveřejněno dne: 15. 1. 2018

Poskytnuté informace:

1. Akce, na které byly vyčleněny finanční prostředky schváleného rozpočtu obce Nové Sedlice na rok 2017 v paragrafech 2212, 2219, 2223, jsou stále ve stadiu přípravy.  

2. Čerpání finančních prostředků u jednotlivých paragrafů je uvedeno v přiložené tabulce. V prvním sloupci je uveden účel, ve druhém sloupci částka v Kč, která byla na daný účel čerpána. V závorkách jsou uvedena nerealizovaná čerpání.

Příloha - zde


3) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.563/2017). 

Informace byla žadateli poskytnuta poštou dne 8.1.2018. Informace poskytla starostka obce. 

Zveřejněno dne: 15. 1. 2018

Dotazy:

1. Jaký finanční/materiální prospěch nebo výnos  z  parcel má obec Nové Sedlice. které jsou ve vlastnictví obce Nové Sedlice  par. č. 215, 266/5, 286/12, 342/32, 345, 346/42, 346/48, 346/50, 413/7, 585, 586, 610, 613/1, 613/2,  celková výměra 12 722m2 orná půda ZPF, které obhospodařuje  Zemědělská a.s. Opava-Kylešovice dle poskytnuté informace obci Nové Sedlice č.j. 554/2017  ze dne 13.12.2017.                                                                                     

2. Od kterého data tyto výše uvedené parcely obhospodařuje Zemědělská a.s. Opava-Kylešovice.

3. Jaký právní vztah je mezi obci Nové Sedlice a Zemědělskou a. s. Opava – Kylešovice u výše uvedených parcel.                                  

Poskytnuté informace:

1. Obec Nové Sedlice nemusí vynakládat žádné finanční prostředky na údržbu těchto parcel.

2. Jelikož Obec Nové Sedlice neuzavřela se Zemědělskou a.s. Opava – Kylešovice žádnou smlouvu ani jiný právní dokument, doporučuji Vám se s tímto dotazem obrátit na tuto společnost.

3. Žádný


4) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.297/2018). 

Informace byla žadatelce poskytnuta poštou dne 26.7.2018. Informace poskytla starostka obce. 

Zveřejněno dne: 1.8.2018

Dotazy:

1) Žádám podrobné vypsání akci, na které byly vyčleněny finanční prostředky schváleného rozpočtu obce Nové Sedlice na rok 2017 v paragrafech 2212, 2219, 2223 a jsou ve stadiu přípravy.

2) Kolik finančních prostředků bylo vyčleněno na každou akci.

3) Žádám informaci, které konkrétní úkony u těchto akci byly provedeny do dnešního dne.

    V jakém stádiu rozpracování se nacházejí.

Žádám o podrobné informace ve všech bodech.

Poskytnuté informace:

Bod 1)

Akce, na které byly vyčleněny finanční prostředky schváleného rozpočtu obce Nové Sedlice na rok 2017 a jsou ve stadiu přípravy:

§ 2212: oprava komunikací – zaasfaltování děr a prasklin, vyspravení dle potřeby

§ 2219: oprava a zpevnění parkovacích ploch a chodníků v obci

§ 2223: bezpečnostní prvky na komunikaci I/11, měřič rychlosti)

 

Bod 2)

Finanční prostředky vyčleněné na každou akci:  

§ 2212: 300.000,- Kč

§ 2219: 100.000,- Kč

§ 2223: 100.000,- Kč

 

Bod 3)

Provedené úkony z § 2212:

- zpevnění krajnice na ul. Horní

- oprava vjezdu na ul. Opavská (pro kontejner na BIO)

Stádium rozpracování: HOTOVO

Úkony z §2212 ve stádiu rozpracování „příprava zadání pro výběr zhotovitele“:

- zaasfaltování děr na ul. K Lesu, Zahradní, Zahumenní, Příčná, U Hřiště

 

Provedené úkony z § 2219:

- zpevněná plochy za obchodem

Stádium rozpracování: HOTOVO

 

Úkony z §2219 ve stádiu rozpracování „příprava zadání pro výběr zpracovatele“:

- zpracování PD na výstavbu chodníku na ul. Opavská

 

Provedené úkony z § 2223:

- poptávkové řízení na měřič rychlosti a výběr zhotovitele

- žádosti na MSK, PČR a ŘSD o povolení umístění měřiče rychlosti na silnici I/11

 

Rozpracované úkony z §2223:

- příprava zadání pro nové poptávkové řízení na měřič rychlosti dle podmínek MSK, PČR a ŘSD


5) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.320/2018). 

Informace byla žadatelce poskytnuta osobně dne 27.8.2018 a 28.8.2018. Informace poskytla starostka obce. 

Zveřejněno dne: 29.8.2018

Poskytnuté informace: 

- žádosti na MSK, PČR a ŘSD o povolení umístění měřiče rychlosti na silnici I/11 (provedené úkony)

- podklady na přpravu nového poptávkového řízení a měřič rychlosti dle podmínek MSK, PČR a ŘSD (tzn. vyjádření těchto subjektů)

- dokument s názvem "Stanovení zatížitelnosti mostu M001 - Most u potravin, Nové Sedlice" (statický posudek mostku u obchodu)


6) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j. 351/2018). 

Informace byla žadatelce poskytnuta osobně dne 5.9.2018. Informace poskytla starostka obce. 

Zveřejněno dne: 5.9.2018

Požadované informace:

„Žádám zaslání platebních výměru, které byly  vyměřeny  Finančním úřadem pro  Moravskoslezský kraj na základě výsledků daňové kontroly projektu „MŠ Nové Sedlice Zahrada v přírodním stylu“. Platební výměry byly předmětem jednání 30. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nové Sedlice dne 30.7.2018.

Veškeré písemné úkony, písemnosti zasílejte na adresu trvalého bydliště.“

Poskytnuté informace:

- Platební výměr (naše č.j. 299/2018)

- Platební výměr (naše č.j. 300/2018)