Obsah

1) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.558/2017_No_Se_S34_2017). 

Informace byla žadateli poskytnuta poštou dne 8.1.2018. Informace poskytla starostka obce. 

Zveřejněno dne: 11. 1. 2018

Poskytnuté informace:

1) U mostku byla v září 2012 provedena mostní prohlídka autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, z níž vyplynulo, že mostek je v dobrém stavu a nosnost mostku nebyla žádným způsobem omezena.

2) Starostka obce Zuzana Rohovská si plní své povinnosti, které ji vyplývají ze zákona o obcích.

3) Starostka

4) Protože u mostku u obchodu, obecní komunikace U hřiště, byla v září 2012 provedena mostní prohlídka autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, z níž vyplynulo, že mostek je v dobrém stavu a nebylo zjištěno, že by byla silně narušena statika nosné zdi mostku.

5) Z osobních důvodů. Starostka zákon o evidenci obyvatelstva neobchází.

6) Obec Nové Sedlice, obecní úřad zastoupený starostkou Zuzanou Rohovskou je nečinný ve věci zrušení místa trvalého bydliště starostky obce, jelikož neobdržel žádnou žádost o zrušení jejího trvalého bydliště.

7) Kontrolní výbor zastupitelstva obce nepřijal nápravná opatření ve věci nesplnění úkolu, protože u mostku byla v září 2012 provedena mostní prohlídka autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, z níž vyplynulo, že mostek je v dobrém stavu a nosnost mostku nebyla žádným způsobem omezena. Kontrolní výbor (dále jen KV) si své povinnosti plní v souladu se zákonem o obcích. KV není opakovaně nečinný.

8) U všech mostů byla v září – říjnu 2012 provedena mostní prohlídka. U žádného nebyl zjištěn havarijní stav.

V roce 2015 započala obec spolupráci s Lesy ČR na přípravě projektu „VT Sedlinka v km 2,500 – 5,150“, jehož realizace se předpokládá v roce 2020, a v rámci kterého budou řešeny také mosty v obci.

V bodě 4 zápisu ze zasedání ZO konané dne 18. 4. 2011 je uvedeno pouze:

„- umístění značky nosnosti na mostek u obchodu

byla nalezena značka, která byla na mostku dříve umístěna, a proto bude znovu upevněna. Stav tohoto i ostatních mostů v obci budou řešeny průběžně“


2) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.560/2017_No_Se_S35/2017). 

Informace byla žadatelce poskytnuta poštou dne 8.1.2018. Informace poskytla starostka obce. 

Zveřejněno dne: 15. 1. 2018

Poskytnuté informace:

1. Akce, na které byly vyčleněny finanční prostředky schváleného rozpočtu obce Nové Sedlice na rok 2017 v paragrafech 2212, 2219, 2223, jsou stále ve stadiu přípravy.  

2. Čerpání finančních prostředků u jednotlivých paragrafů je uvedeno v přiložené tabulce. V prvním sloupci je uveden účel, ve druhém sloupci částka v Kč, která byla na daný účel čerpána. V závorkách jsou uvedena nerealizovaná čerpání.

Příloha - zde


3) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.563/2017_No_Se_S36/2017). 

Informace byla žadateli poskytnuta poštou dne 8.1.2018. Informace poskytla starostka obce. 

Zveřejněno dne: 15. 1. 2018

Dotazy:

1. Jaký finanční/materiální prospěch nebo výnos  z  parcel má obec Nové Sedlice. které jsou ve vlastnictví obce Nové Sedlice  par. č. 215, 266/5, 286/12, 342/32, 345, 346/42, 346/48, 346/50, 413/7, 585, 586, 610, 613/1, 613/2,  celková výměra 12 722m2 orná půda ZPF, které obhospodařuje  Zemědělská a.s. Opava-Kylešovice dle poskytnuté informace obci Nové Sedlice č.j. 554/2017  ze dne 13.12.2017.                                                                                     

2. Od kterého data tyto výše uvedené parcely obhospodařuje Zemědělská a.s. Opava-Kylešovice.

3. Jaký právní vztah je mezi obci Nové Sedlice a Zemědělskou a. s. Opava – Kylešovice u výše uvedených parcel.                                  

Poskytnuté informace:

1. Obec Nové Sedlice nemusí vynakládat žádné finanční prostředky na údržbu těchto parcel.

2. Jelikož Obec Nové Sedlice neuzavřela se Zemědělskou a.s. Opava – Kylešovice žádnou smlouvu ani jiný právní dokument, doporučuji Vám se s tímto dotazem obrátit na tuto společnost.

3. Žádný


4) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.297/2018_No_Se_S12_2018). 

Informace byla žadatelce poskytnuta poštou dne 26.7.2018. Informace poskytla starostka obce. 

Zveřejněno dne: 1.8.2018

Dotazy:

1) Žádám podrobné vypsání akci, na které byly vyčleněny finanční prostředky schváleného rozpočtu obce Nové Sedlice na rok 2017 v paragrafech 2212, 2219, 2223 a jsou ve stadiu přípravy.

2) Kolik finančních prostředků bylo vyčleněno na každou akci.

3) Žádám informaci, které konkrétní úkony u těchto akci byly provedeny do dnešního dne.

    V jakém stádiu rozpracování se nacházejí.

Žádám o podrobné informace ve všech bodech.

Poskytnuté informace:

Bod 1)

Akce, na které byly vyčleněny finanční prostředky schváleného rozpočtu obce Nové Sedlice na rok 2017 a jsou ve stadiu přípravy:

§ 2212: oprava komunikací – zaasfaltování děr a prasklin, vyspravení dle potřeby

§ 2219: oprava a zpevnění parkovacích ploch a chodníků v obci

§ 2223: bezpečnostní prvky na komunikaci I/11, měřič rychlosti)

 

Bod 2)

Finanční prostředky vyčleněné na každou akci:  

§ 2212: 300.000,- Kč

§ 2219: 100.000,- Kč

§ 2223: 100.000,- Kč

 

Bod 3)

Provedené úkony z § 2212:

- zpevnění krajnice na ul. Horní

- oprava vjezdu na ul. Opavská (pro kontejner na BIO)

Stádium rozpracování: HOTOVO

Úkony z §2212 ve stádiu rozpracování „příprava zadání pro výběr zhotovitele“:

- zaasfaltování děr na ul. K Lesu, Zahradní, Zahumenní, Příčná, U Hřiště

 

Provedené úkony z § 2219:

- zpevněná plochy za obchodem

Stádium rozpracování: HOTOVO

 

Úkony z §2219 ve stádiu rozpracování „příprava zadání pro výběr zpracovatele“:

- zpracování PD na výstavbu chodníku na ul. Opavská

 

Provedené úkony z § 2223:

- poptávkové řízení na měřič rychlosti a výběr zhotovitele

- žádosti na MSK, PČR a ŘSD o povolení umístění měřiče rychlosti na silnici I/11

 

Rozpracované úkony z §2223:

- příprava zadání pro nové poptávkové řízení na měřič rychlosti dle podmínek MSK, PČR a ŘSD


5) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.320/2018_No_Se_S14/2018). 

Informace byla žadatelce poskytnuta osobně dne 27.8.2018 a 28.8.2018. Informace poskytla starostka obce. 

Zveřejněno dne: 29.8.2018

Poskytnuté informace: 

- žádosti na MSK, PČR a ŘSD o povolení umístění měřiče rychlosti na silnici I/11 (provedené úkony)

- podklady na přpravu nového poptávkového řízení a měřič rychlosti dle podmínek MSK, PČR a ŘSD (tzn. vyjádření těchto subjektů)

- dokument s názvem "Stanovení zatížitelnosti mostu M001 - Most u potravin, Nové Sedlice" (statický posudek mostku u obchodu)


6) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j. 351/2018_No_Se_S16/2018). 

Informace byla žadatelce poskytnuta osobně dne 5.9.2018. Informace poskytla starostka obce. 

Zveřejněno dne: 5.9.2018

Požadované informace:

„Žádám zaslání platebních výměru, které byly  vyměřeny  Finančním úřadem pro  Moravskoslezský kraj na základě výsledků daňové kontroly projektu „MŠ Nové Sedlice Zahrada v přírodním stylu“. Platební výměry byly předmětem jednání 30. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nové Sedlice dne 30.7.2018.

Veškeré písemné úkony, písemnosti zasílejte na adresu trvalého bydliště.“

Poskytnuté informace:

- Platební výměr (naše č.j. 299/2018)

- Platební výměr (naše č.j. 300/2018)


7) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.320/2018_No_Se_S14/2018). 

Informace byla žadatelce poskytnuta poštou dne 27.9.2018. Informace poskytla starostka obce. 

Zveřejněno dne: 4.10.2018

Požadované informace:

1) nahlédnout do podkladů „příprava zadání pro výběr zhotovitele“ zaasfaltování děr na ul. K Lesu, Zahradní, Zahumenní, Příčná, U Hřiště

2) nahlédnout do podkladů „příprava zadání pro výběr zpracovatele“ – zpracování PD na výstavbu chodníku na ul. Opavské

3) nahlédnout do poptávkového řízení na měřič rychlosti a výběr zhotovitele, do žádosti na MSK, PČR a ŘSD o povolení umístění měřiče rychlosti na silnici I/11 (provedené úkony) a podkladů na přípravu nového poptávkového řízení na měřič rychlosti dle podmínek MSK, PČR a ŘSD

4) předložení statického posudku mostku obchodu (co nejdříve)

5) nahlédnout do Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci hasičské zbrojnice a původní smlouvu o dílo na rekonstrukci hasičské zbrojnice.

Poskytnuté informace:

K bodu č. 1)

- nahlédnout do podkladů „příprava zadání pro výběr zhotovitele“ zaasfaltování děr na ul. K Lesu, Zahradní, Zahumenní, Příčná, U Hřiště

V příloze zasílám cenové nabídky na asfaltování komunikací v Nových Sedlicích, které bude realizováno ještě v letošním roce. Zadáním byl „slepý“ krycí list, který oslovené firmy vyplnily a zaslali jako svou nabídku. Ul. Zahradní se asfaltovat nebude. Asfaltování ul. Příčné je součástí ceny ul. Zahumenní.

K bodu č. 2) - nahlédnout do podkladů „příprava zadání pro výběr zpracovatele“ – zpracování PD na výstavbu chodníku na ul. Opavské

Obecní úřad rozhodnutím č.j. 333/2018 rozhodl o odmítnutí poskytnutí požadovaných informací, jelikož jimi nedisponoval a stále nedisponuje. Prvotní fází přípravy zadání je, že někdo musí vymyslet, jak toto zadání bude koncipováno a sepsáno. V této fázi se právě nachází příprava zadání. Žádný dokument tudíž není možné poskytnout.  

K bodu č. 3)

- nahlédnout do poptávkového řízení na měřič rychlosti a výběr zhotovitele, do žádosti na MSK, PČR a ŘSD o povolení umístění měřiče rychlosti na silnici I/11 (provedené úkony) a podkladů na přípravu nového poptávkového řízení na měřič rychlosti dle podmínek MSK, PČR a ŘSD

V příloze Vám zasílám 3 cenové nabídky na měřič rychlosti, žádný zhotovitel nebyl vybrán, jelikož radar nesplňuje podmínky MSK, PČR a ŘSD.

Zadání poptávkového řízení:

 

Dobrý den,

poptávám u Vás cenovou nabídku na 1 ks informačního panelu pro měření rychlosti vozidel na pozemních komunikacích dle následující specifikace:

radar - panel s textem RADAR a ZPOMAL

výška číslic min. 37 cm

rozměr panelu min. 52 x 63 cm

automatické dobíjení z veřejného osvětlení, akumulátor

montáž + montážní materiál

Svou nabídku, prosím, zašlete na email: starostka@novesedlice.cz případně doručte na obecní úřad v Nových Sedlicích (adresa viz níže) nejpozději do středy  21. prosince 2016 - 12,00 hod. Děkuji.

S pozdravem,

Zuzana Rohovská

starostka

 

Žádosti na o povolení umístění měřiče rychlosti na silnici I/11 (provedené úkony) a vyjádření MSK, PČR a ŘSD tzn. podklady na přípravu nového poptávkového řízení na měřič rychlosti dle podmínek MSK, PČR a ŘSD Vám byly poskytnuty dne 28.8.2018 (čj. 337/2018)

 

K bodu 4)

Dokument s názvem „Stanovení zatížitelnosti mostu M001 – Most u potravin, Nové Sedlice“ (statický posudek mostku u obchodu) Vám byl poskytnut dne 28.8.2018 (čj. 337/2018)

 

K bodu č. 5)

Vám bylo sděleno ve výzvě k úhradě (č.j. 337/2018), že požadované informace jsou zveřejněny s možností dálkového přístupu na veřejném profilu zadavatele Obce Nové Sedlice zde:

 

https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/6ad66c02-fcaa-4e13-916e-2c8616ead3a4/zakazka/P18V00000001 

 

Odkaz na veřejný profil zadavatele je trvale umístěn na webových stránkách obce v menu – obecní úřad (úřední deska) – povinné informace – bod č. 8.2. Rozpočet


8) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.423/2018_No_Se_S21/2018). 

Informace byla žadateli poskytnuta poštou dne 24.10.2018. Informace poskytla starostka obce. 

Zveřejněno dne: 25.10.2018

Požadované informace:

1. Jaká je pracovní doba obecního úřadu v dnech úterý, čtvrtek, pátek?

2. Kdo odpovídá za dodržování pracovní doby ve výše uvedených dnech?

3. Proč pracovní doba v uvedených dnech nebyla a není nikde zveřejněna?

Poskytnuté informace:

K dotazu č. 1:

Pracovní doba obecního úřadu ve dnech úterý, čtvrtek a pátek je pružná.

 

K dotazu č. 2:

Starostka

 

K dotazu č. 3:

Protože toto není upraveno ani nařízeno žádným zákonem. Na webových stránkách obce je jasně uvedeno, a to jak v kontaktech, tak v povinných informacích, že mimo úřední dny je možné úřad navštívit dle předchozí tel. dohody.


9) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.111/2018_No_Se_S6/2018). 

Informace byla žadateli poskytnuta poštou dne 6.4.2018. Informace poskytla starostka obce. 

Zveřejněno dne: 25.10.2018

Požadované informace:

1) Žádám Vás, za které  úkony bylo zaplaceno 4000kč jak je uvedeno ve výroční zprávě podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2017.

2) Žádám informaci jaký byl důvod nedodržení navržené opravy (oprava nutná  60 000kč) mostku u obchodu  z 10.9.2012, kterou doporučil  autorizovaný ing. Milan Volf  dopravní stavby.

3) Jaký je důvod neoznačení nosnosti tohoto mostku od roku 2011 do dnešního dne.

4) Starostka po tomto mostku denně musí projit do svého trvalého bydliště U Hřiště 66  a nebo je to jinak žádám odpověď.

5) Žádám informaci jaký je důvod neudržování cesty K Lesu v zimním období posypem, kdy tato cesta byla celý týden neposypána a chůze po této cestě byla problematická.

6) Kdo v obci Nové Sedlice zodpovídá za bezpečnost, úklid chodníku a obecních cest, opravy obecních cest, opravy obecních mostků, nosnost obecních mostků .

7) Jaký je stav všech obecních mostků, kdy byla uskutečněná odborná kontrola těchto mostků?

Poskytnuté informace:

1) Ve výroční zprávě podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2017 ze dne 19. 2. 2018 došlo k překlepu ve Vámi uváděné částce 4000,- Kč. Správně měla být uvedena částka 2.000,- Kč. Tato částka Vám byla zaplacena za úkon poskytnutí zadostiučinění za nemajetkovou újmu v rámci smírčího řízení v lednu 2017.  

 

6) V obci Nové Sedlice zodpovídá za bezpečnost, úklid chodníků a obecních cest, opravy obecních cest, opravy obecních mostků a nosnost obecních mostků zastupitelstvo obce.

 

7) Odborná kontrola obecních mostků byla provedena v období září/říjen 2012. Dle této prohlídky je stav mostků následovný:

- most u potravin: zatřídění – 3. dobrý stav

- most u č. p. 22:  zatřídění – 3. dobrý stav

- most u č. p. 83:  zatřídění – 3. dobrý stav

- most u zeleného domu: zatřídění - 5. stav

- most do parku: zatřídění – 3. dobrý stav

- lávka u hřiště: zatřídění – 4. stav

- lávka z ul. Zahumenní: – zatřídění – 5. stav


10) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.368/2018_No_Se_S18_2018). 

Informace byla žadateli poskytnuta poštou dne 2.11.2018. Informace poskytla starostka obce. 

Zveřejněno dne: 7.11.2018

Požadované informace:

1. Adresu současného bydliště starostky obce Zuzany Rohovské, která se v  září 2012 odstěhovala z trvalého bydliště, údajně ze soukromých důvodu, v obci již 6 let nebydlí a do obce dojíždí na občasné návštěvy?

2. Kolik činila měsíční odměna starostky obce Zuzany Rohovské za měsíc únor 2018 včetně povinných odvodů?

3. Proč starostka obce nepodala informaci o havarijním stavu mostu u obchodu na veřejném zasedání ZO dne 30. 7. 20108 a nezajistila příslušná opatření zabraňující zřícení mostu (Hlavní prohlídka mostu Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o. 2018)?

4. Kterého data provedl Ing. Pavel Kurečka hlavní prohlídku mostu?

5. Jakou cenu zaplatila obec Nové Sedlice za hlavní prohlídku stavu mostu u obchodu provedenou Ing. Kurečkou a za stanovení zatížitelnosti tohoto mostu? Proč tuto informaci povinný subjekt zastoupený starostkou obce nezveřejnil na veřejném zasedání ZO?

6. Proč nebyl k dnešnímu dni, tj. k 10. září 2018, most oboustranně osazen dopravními značkami omezujícími nosnost mostu podle závěru „ Stanovení zatížitelnosti mostu“?

7. Proč nejsou u zápisu z veřejného zasedání ZO konané 30. 7. 2018 k dispozici k nahlédnutí projednávané dokumenty v bodech zápisu č. 6, 7. 8, 9 a 11? Proč starostka obce požaduje nad rámec zákona podávat žádost dle zák. č. 106/1999 Sb., aby bylo umožněno do těchto dokumentu nahlédnout, jestliže se jedná o dokumenty veřejné povahy a tvoří součást zápisu?

8. Kdy povinný subjekt obdržel zprávu o výsledku daňové kontroly dotace na veřejnou zakázku „Mateřská škola Nové Sedlice – zahrada v přírodním stylu“, kterou provedli pracovníci FÚ pro Moravskoslezský kraj, na kterém veřejném zasedání byla tato zpráva projednána?

Poskytnuté informace:

K dotazu č. 1:

Obecní úřad vydal dne 2.11.2018 pod č.j. 448 Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací k tomuto bodu. Rozhodnutí Vám bylo doručeno ve stejné obálce, současně s touto písemností č. j. 449/2018.

Stanovisko krajského úřadu odboru právního a organizačního k dotazu č. 1 a způsobu jeho vyřízení obecním úřadem (Rozhodnutí čj. MSK 163240/2018 ze dne 6.12.2018):

Obec odvolatelovu žádost o informace v bodě 1 podle § 3 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím odmítla s tím, že požadované informace nejsou informacemi podle zákona o svobodném přístupu k informacím a obecní úřad jimi nedisponuje. Obec své rozhodnutí zdůvodnila tím, že „požadované informace jsou informacemi týkajícími se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a vzhledem k tomu, že je starostka příjemcem veřejných financí, je pro obec směrodatné místo trvalého pobytu “. Obec dále uvedla, že „ požadovanou informací v písemné formě nedisponuje v žádné agendě své působnosti “ a ani nedohledala, že by měla povinnost požadovanou informací disponovat.

 
Odvolatel odůvodnění obce zpochybňuje ve svých námitkách. Proto se jimi na tomto místě zabýval také odvolací orgán. 

Ve vztahu k námitce č. 1 „ Povinný subjekt zastoupený starostkou obce požadovanou informací musí disponovat, protože sekretářka obce v úřední den na ústní dotaz „Proč není přítomná starostka obce na obecním úřadu“, odpověděla: „Pracuje doma.“ Odvolací orgán uvádí, že ze sdělení zaměstnankyně obce, že starostka v daný den „pracuje doma“ nevyplývá, že obec disponuje požadovanou informací o adrese současného bydliště starostky. Jednak z tohoto sdělení může vyplývat to, že starostka obce pracuje na adrese svého trvalého bydliště, jednak – jak naznačuje ve své žádosti odvolatel – na jiném místě. Dále odvolací orgán poukazuje na to, že pro účely zákona o svobodném přístupu k informacím je informací pouze taková informace, která skutečně existuje, je zaznamenána a je v dispozici povinného subjektu, nikoli jakýkoli myslitelný údaj (srov. § 3 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím). Z předloženého spisového materiálu vyplývá, že obec požadovanou informaci vyhledávala a v žádné agendě své působnosti ji zaznamenanou v písemné formě – ve vztahu k odvolatelově dotazu k jinému než trvalému pobytu - nenašla. Vzhledem k tomu, že obec požadovanou informaci vyhledávala, avšak nenašla, neshledal odvolací orgán námitku č. 1 odvolatele důvodnou. 
Ve vztahu k námitce odvolatele č. 2 „Žádám poskytnout informace, které se týkají veřejné osoby, tj. starostky obce Nové Sedlice a ne soukromé osoby “ a s ní související námitce č. 3 „pro příjem veřejných financí je směrodatná papírová adresa trvalého pobytu“ odvolací orgán uvádí, že podle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím povinný subjekt poskytne základní osobní údaje o osobě, které poskytl veřejné prostředky, a to pouze v rozsahu jména, příjmení, roku narození, obce, kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účelu a podmínkách poskytnutých veřejných prostředků.

Odvolací orgán k tomu uvádí, že z výše uvedeného vyplývá, že obec nemá povinnost požadovanou informací disponovat a z toho důvodu neshledal námitky č. 2 a č. 3 důvodnými. 


Závěrem odvolací orgán uvádí, že ve vztahu k bydlišti starostky je pro účely zákona o svobodném přístupu k informacím obce rozhodujícím údajem adresa trvalého pobytu starostky, která je, jak vyplývá ze spisového materiálu, odvolateli známá, a ve vztahu k informaci o adrese současného pobytu starostky se ztotožňuje s názorem obce, že požadovaná informace je osobním údajem podle § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím.   

Podle názoru odvolacího orgánu tak obec nepochybila, když odmítla žádost v části týkající se adresy současného pobytu starostky obce. Proto odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrzuje.

 

K dotazu č. 2:

Hrubá mzda 40.988,- Kč

Odvod obce na zdravotní pojištění 3.689,- Kč

Odvod obce na sociální zabezpečení 10.247,- Kč

K dotazu č. 3:

Starostka obce podala informaci o stavu mostu u obchodu na veřejném zasedání ZO dne 30. 7. 2018 při projednávání bodu č. 9)

- - -

Citace z tohoto zápisu:

9) Most u obchodu – mostní prohlídka, statický posudek

Věc:

Starostka informovala, že na most u obchodu byla zpracována mostní prohlídka a statický posudek, ze kterých vyplývá, že mostní konstrukce se nachází za hranicí své životnosti. Na mostě je nutné provést tato opatření, která zajistí bezpečnost provozu na mostě:

- osadit na mostě oboustranně dopravní značení omezující zatížitelnost (B13 – 3tun a E5 - 9tun)

- realizovat ve zprávě doporučené stavební opravy.

Vzhledem ke stavu spodní stavby, nosné konstrukce a k nízké zatížitelnosti mostu zpracovatel mostní prohlídky doporučuje nevkládat do opravy mostu větší finanční prostředky. Doporučuje stávající most zdemolovat a postavit most nový. Starostka požádala o souhlas s realizací výběrového řízení na zpracování PD na opravu stávajícího mostu a dále výběrové řízení na zpracování PD na stavbu nového mostu. Ve věci osazení dopravního značení požádá starostka Odbor dopravy v Opavě o stanovení přechodného dopravního značení před i za mostem. Starostka dále navrhla, aby byl zpracován nový pasport místních komunikací a mostů. Starostka navrhla usnesení. Poté následovala rozprava, diskuse a hlasování.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci výběrových řízení na zpracování:

- PD na opravu mostu u obchodu

- PD na výstavbu nového mostu u obchodu

- pasportu komunikací a mostů v obci

Průběh rozpravy: R. Bělica, Z. Rohovská

Diskuze: nikdo se nepřihlásil

Průběh hlasování:

pro: 8    zdržel se: Ø     proti: Ø

Výsledek hlasování:

Zastupitelstvo usnesení přijalo.

- - -

Starostka následně činí příslušná opatření. Ve věci osazení dopravního značení požádala starostka Odbor dopravy v Opavě o stanovení přechodného dopravního značení před i za mostem a připravuje výběrová řízení na zpracování PD opravy mostu u obchodu a PD na výstavbu nového mostu u obchodu.

K dotazu č. 4:

10.4.2018

K dotazu č. 5:

Obec Nové Sedlice zaplatila za hlavní prohlídku stavu mostu u obchodu provedenou Ing. Kurečkou 4.356,- Kč.

Za stanovení zatížitelnosti tohoto mostu zaplatila obec 42.350,- Kč. Tuto informaci povinný subjekt zastoupený starostkou obce zveřejnil na veřejném zasedání ZO dne 31.1.2018 pod bodem č. 8.

- - -

Citace z tohoto zápisu:

8) Finanční výdaje obce

Věc:

Starostka požádala zastupitele o schválení těchto finančních výdajů obce:

- zpracování statického posudku a výpočtu nosnosti mostu u obchodu v hodnotě 

  43.000,- Kč

- zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace v budově 

  školky v hodnotě 21.000,- Kč

- realizace úpravy elektrických rozvaděčů v budově školky v hodnotě 22.000,- Kč

Starostka navrhla usnesení. Poté následovala rozprava, diskuse a hlasování.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční výdaje obce na zpracování statického posudku mostu u obchodu, PD na rekonstrukci elektroinstalace a rekonstrukci elektrických rozvaděčů v budově školky v celkové hodnotě 86.000,- Kč

Průběh rozpravy: nikdo se nepřihlásil

Diskuze: nikdo se nepřihlásil

Průběh hlasování:

pro: 7    zdržel se:  Ø   proti: Ø

Výsledek hlasování:

Zastupitelstvo usnesení přijalo.

- - -

K dotazu č. 6:

Protože stále probíhá správní řízení v této záležitosti.

K dotazu č. 7:

Na veřejném zasedání ZO dne 30. 7. 2018 byl pod bodem č. 6 projednáván Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci hasičské zbrojnice a původní smlouvu o dílo na rekonstrukci hasičské zbrojnice, který je zveřejněn na veřejném profilu zadavatele na této internetové adrese:  

https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/6ad66c02-fcaa-4e13-916e-2c8616ead3a4/zakazka/P18V00000001 

Odkaz na veřejný profil zadavatele je trvale umístěn na webových stránkách obce v menu – obecní úřad (úřední deska) – povinné informace – bod č. 8.2. Rozpočet

Rozpočtové opatření obce č. 6 projednávané pod bodem 11.) je zveřejněno na úřední desce obce.

Ostatní dokumenty projednávané na zasedáních zastupitelstva nejsou dle zákona o obcích povinnými přílohami zápisu.

K dotazu č. 8:

Povinný subjekt obdržel zprávu o výsledku daňové kontroly dotace na veřejnou zakázku „Mateřská škola Nové Sedlice – zahrada v přírodním stylu“, kterou provedli pracovníci FÚ pro Moravskoslezský kraj dne 18. 7. 2018.  Tato zpráva byla projednána na 30. veřejném zasedání OZ dne 30. 7. 2018 pod bodem č. 8).

- - -

Citace z tohoto zápisu:

8) Platební výměry

Věc:

Starostka požádala zastupitele o schválení úhrady dvou platebních výměrů na odvod za porušení rozpočtové kázně, které byly obci vyměřeny Finančním úřadem pro Moravskoslezský kraj, oddělením kontroly zvláštních činností IV a to na základě výsledků daňové kontroly dotačního projektu „Mateřská škola Nové Sedlice – zahrada v přírodním stylu“, který byl realizován v roce 2014. Dle kontrolního orgánu obec nedodržela podmínku stanovenou v Části A. písm. e) Podmínek Rozhodnutí, tím, že nedodržela závazný termín realizace akce do 11.12.2014, protože altán byl zkolaudován až 4.6.2015. Obec je tedy povinna provést odvod do Národního fondu ve výši 38.516,- Kč (3% z částky 1.283.842,68 Kč) a do státního rozpočtu částku ve výši 2.266,- Kč (3% z částky 75.520,15 Kč). Celková dotace na realizaci projektu rekonstrukce školky, kterou obec obdržela ve výši 1.359.362,83 Kč, se tudíž nyní sníží celkem o 81.564,- Kč, protože obci bude vyměřeno také penále, které vzhledem k tomu, že od realizace akce uběhly skoro 4 roky, bude ve výši 100 %. Starostka bude jménem obce žádat o odpuštění penále. Starostka navrhla usnesení, následovala rozprava a diskuse.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu platebních výměrů v celkové výši 40.782,- Kč.

Průběh rozpravy: Z. Rohovská, R. Bělica, Ing. Z. Miketová, Z. Rohovská

Diskuze: nikdo se nepřihlásil

Průběh hlasování:

pro: 8     zdržel se: Ø     proti: Ø

Výsledek hlasování:

Zastupitelstvo usnesení přijalo.

- - -

S pozdravem,

Zuzana Rohovská

starostka

V Nových Sedlicích dne 2. listopadu 2018


11) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.366/2018_No_Se_S17_2018). 

Informace byla žadatelce poskytnuta osobně dne 10.12.2018. Informace poskytla starostka obce. 

Zveřejněno dne: 10.12.2018

Požadované informace:

  1. Žádám zaslání  zprávy Finančního úřadu Opava  o provedené kontrole ze dne 18.12.2017 rozpočtové kázně  při poskytnutí dotace ze dne 12.11.2014 pro financování akce „ Mateřská škola Nové Sedlice – zahrada v přírodním stylu“.

2) Žádám zaslání zprávy z Hlavní prohlídky ing. Pavla Kurečky Mosty  s.r.o., 2018.“

Poskytnuté informace:

- Zpráva – Most M001 – Hlavní prohlídka (zpracoval Ing. Pavel Kurečka) - zde 

- Zpráva o daňové kontrole - zde k nahlédnutí


12) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.265/2018). 

Informace byla žadateli poskytnuta prostřednictvím datové schránky dne 28.6.2018. Informace poskytla O. Smolinková. 

Zveřejněno dne: 7.2.2019

Požadované informace:

- seznam právnických osob, která mají dluh vůči obci, jenž je po datu splatnosti alespoň 300 dnů

Poskytnuté informace:

Ve shora uvedené věci sděluji, že naše obec neeviduje žádnou právnickou osobu, která má dluh vůči obci, jenž je po datu splatnosti alespoň 300 dnů.