Obsah

1) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.558/2017). 

Informace byla žadateli poskytnuta poštou dne 8.1.2018. Informace poskytla starostka obce. 

Zveřejněno dne: 11. 1. 2018

Poskytnuté informace:

1) U mostku byla v září 2012 provedena mostní prohlídka autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, z níž vyplynulo, že mostek je v dobrém stavu a nosnost mostku nebyla žádným způsobem omezena.

2) Starostka obce Zuzana Rohovská si plní své povinnosti, které ji vyplývají ze zákona o obcích.

3) Starostka

4) Protože u mostku u obchodu, obecní komunikace U hřiště, byla v září 2012 provedena mostní prohlídka autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, z níž vyplynulo, že mostek je v dobrém stavu a nebylo zjištěno, že by byla silně narušena statika nosné zdi mostku.

5) Z osobních důvodů. Starostka zákon o evidenci obyvatelstva neobchází.

6) Obec Nové Sedlice, obecní úřad zastoupený starostkou Zuzanou Rohovskou je nečinný ve věci zrušení místa trvalého bydliště starostky obce, jelikož neobdržel žádnou žádost o zrušení jejího trvalého bydliště.

7) Kontrolní výbor zastupitelstva obce nepřijal nápravná opatření ve věci nesplnění úkolu, protože u mostku byla v září 2012 provedena mostní prohlídka autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, z níž vyplynulo, že mostek je v dobrém stavu a nosnost mostku nebyla žádným způsobem omezena. Kontrolní výbor (dále jen KV) si své povinnosti plní v souladu se zákonem o obcích. KV není opakovaně nečinný.

 

8) U všech mostů byla v září – říjnu 2012 provedena mostní prohlídka. U žádného nebyl zjištěn havarijní stav.

V roce 2015 započala obec spolupráci s Lesy ČR na přípravě projektu „VT Sedlinka v km 2,500 – 5,150“, jehož realizace se předpokládá v roce 2020, a v rámci kterého budou řešeny také mosty v obci.

V bodě 4 zápisu ze zasedání ZO konané dne 18. 4. 2011 je uvedeno pouze:

„- umístění značky nosnosti na mostek u obchodu

byla nalezena značka, která byla na mostku dříve umístěna, a proto bude znovu upevněna. Stav tohoto i ostatních mostů v obci budou řešeny průběžně“


2) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.560/2017). 

Informace byla žadateli poskytnuta poštou dne 8.1.2018. Informace poskytla starostka obce. 

Zveřejněno dne: 15. 1. 2018

Poskytnuté informace:

1. Akce, na které byly vyčleněny finanční prostředky schváleného rozpočtu obce Nové Sedlice na rok 2017 v paragrafech 2212, 2219, 2223, jsou stále ve stadiu přípravy.  

2. Čerpání finančních prostředků u jednotlivých paragrafů je uvedeno v přiložené tabulce. V prvním sloupci je uveden účel, ve druhém sloupci částka v Kč, která byla na daný účel čerpána. V závorkách jsou uvedena nerealizovaná čerpání.

Příloha - zde


3) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.563/2017). 

Informace byla žadateli poskytnuta poštou dne 8.1.2018. Informace poskytla starostka obce. 

Zveřejněno dne: 15. 1. 2018

Dotazy:

1. Jaký finanční/materiální prospěch nebo výnos  z  parcel má obec Nové Sedlice. které jsou ve vlastnictví obce Nové Sedlice  par. č. 215, 266/5, 286/12, 342/32, 345, 346/42, 346/48, 346/50, 413/7, 585, 586, 610, 613/1, 613/2,  celková výměra 12 722m2 orná půda ZPF, které obhospodařuje  Zemědělská a.s. Opava-Kylešovice dle poskytnuté informace obci Nové Sedlice č.j. 554/2017  ze dne 13.12.2017.                                                                                     

2. Od kterého data tyto výše uvedené parcely obhospodařuje Zemědělská a.s. Opava-Kylešovice.

3. Jaký právní vztah je mezi obci Nové Sedlice a Zemědělskou a. s. Opava – Kylešovice u výše uvedených parcel.                                  

Poskytnuté informace:

1. Obec Nové Sedlice nemusí vynakládat žádné finanční prostředky na údržbu těchto parcel.

2. Jelikož Obec Nové Sedlice neuzavřela se Zemědělskou a.s. Opava – Kylešovice žádnou smlouvu ani jiný právní dokument, doporučuji Vám se s tímto dotazem obrátit na tuto společnost.

3. Žádný


4) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j./2018). 

Informace byla žadateli poskytnuta poštou dne 2018. Informace poskytla starostka obce. 

Zveřejněno dne: 

Poskytnuté informace: