Obsah

1) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.516/2018_No_Se_S25/2018). 

Informace byla žadateli poskytnuta poštou dne 15.1.2019. Informace poskytla starostka obce. 

Zveřejněno dne: 30.1.2019

Požadované informace:

1. Kdy byl vypracován statický posudek na most u obchodu Hruška, který je v majetku povinného subjektu a je součástí komunikace U Hřiště, jak je uvedeno v zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané 30. 7. 2018 pod bodem č. 9 zápisu (  9) Most u obchodu - mostní prohlídka, statický posudek)?

2. Kdo vypracoval statický posudek na most u obchodu?

3. Jaké byly finanční náklady na vypracování statického posudku?

4. Jaký je závěr statického posudku?

5. Na kterém veřejném zasedání byl statický posudek projednán a jaké bylo přijato usnesení?

6. Jak často v současné době tj. denně používá most u obchodu Hruška starostka obce Nové Sedlice, z místa trvalého bydliště a do místa trvalého bydliště na adrese U Hřiště 66 (most je součástí obecní komunikace U Hřiště)?

Poskytnuté informace:

Poznámka pro upřesnění a vysvětlení slovíček: Statickým posudkem je pracovně nazýván dokument „Stanovení zatížitelnosti mostu M001 – Most u potravin, Nové Sedlice“. Obci nemohlo být předem známo, jak požadovaný dokument nazve v budoucnu jeho zpracovatel.

 

K dotazu č. 1:

Statický posudek, jak je uvedeno v zápise z veřejného zasedání ZO konaného 30.7.2018 je, včetně data vyhotovení (6/2018), veřejně přístupný ke stažení a k nahlédnutí na webových stránkách obce Nové Sedlice v Menu – Projekty – Most u obchodu – Stanovení zatížitelnosti mostu (statický posudek).

Přímý odkaz:

e_download.php?file=data/editor/227cs_2.pdf&original=p%C5%99%C3%ADloha%202%20zat%C3%AD%C5%BEitelnost%20mostu.pdf

K dotazu č. 2:

Statický posudek, na most u obchodu, je, včetně uvedení autora Ing. Tomáše Vašíčka (osoba, která vypracovala statický posudek), veřejně přístupný ke stažení a k nahlédnutí na webových stránkách obce Nové Sedlice v Menu – Projekty – Most u obchodu – Stanovení zatížitelnosti mostu (statický posudek).

Přímý odkaz:

e_download.php?file=data/editor/227cs_2.pdf&original=p%C5%99%C3%ADloha%202%20zat%C3%AD%C5%BEitelnost%20mostu.pdf

K dotazu č. 3:

Finanční náklady na zpracování statického posudku (stanovení zatížitelnosti mostu) byly 42.350,- Kč.

K dotazu č. 4:

Statický posudek je, včetně závěru, veřejně přístupný ke stažení a k nahlédnutí na webových stránkách obce Nové Sedlice v Menu – Projekty – Most u obchodu – Stanovení zatížitelnosti mostu (statický posudek).

Přímý odkaz:

e_download.php?file=data/editor/227cs_2.pdf&original=p%C5%99%C3%ADloha%202%20zat%C3%AD%C5%BEitelnost%20mostu.pdf

K dotazu č. 5:

Statický posudek byl projednán

 1. na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 31.1.2018 pod bodem č. 8 zápisu s přijatým usnesením v tomto znění:

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční výdaje obce na zpracování statického posudku mostu u obchodu, PD na rekonstrukci elektroinstalace a rekonstrukci elektrických rozvaděčů v budově školky v celkové hodnotě 86.000,- Kč

 1. na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 30. 7. 2018 pod bodem č. 9 zápisu (jak ostatně sám uvádíte v dotaze č. 1) s přijatým usnesením v tomto znění:

Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci výběrových řízení na zpracování:

- PD na opravu mostu u obchodu

- PD na výstavbu nového mostu u obchodu

- pasportu komunikací a mostů v obci

Poznámka:

K dotazu č. 6 bylo podle ustanovení § 8a zákona (106/1999 Sb) a současně dle § 3 odst. 3  téhož zákona vydáno rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací. 


2) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.515/2018_No_Se_S24/2018). 

Informace byla žadateli poskytnuta poštou dne 15.1.2019. Informace poskytla starostka obce. 

Zveřejněno dne: 30.1.2019

Požadované informace:

Nahlédnout do písemných dokumentů:

 1. Zpráva Ing. Kurečky – prohlídka mostu
 2. Statický posudek, jak je uvedeno v zápise z veřejného zasedání ZO konaného 30.7.2018.
 3. Zpráva z daňové kontroly FÚ Opava MŠ zahrada
 4. Zpráva o statickém výpočtu zatížitelnosti zpracovaná 10/2017

Poskytnuté informace:

K dotazu č. 1:

Zpráva Ing. Kurečky – prohlídka mostu je veřejně přístupná ke stažení a nahlédnutí na webových stránkách obce Nové Sedlice v Menu – Projekty – Most u obchodu – Prohlídka mostu.

Přímý odkaz:

e_download.php?file=data/editor/227cs_1.pdf&original=p%C5%99%C3%ADloha%201%20hlavn%C3%AD%20prohl%C3%ADdka%20mostu.pdf

K dotazu č. 2:

Statický posudek, jak je uvedeno v zápise z veřejného zasedání ZO konaného 30.7.2018

je veřejně přístupný ke stažení a k nahlédnutí na webových stránkách obce Nové Sedlice v Menu – Projekty – Most u obchodu – Stanovení zatížitelnosti mostu (statický posudek).

Přímý odkaz:

e_download.php?file=data/editor/227cs_2.pdf&original=p%C5%99%C3%ADloha%202%20zat%C3%AD%C5%BEitelnost%20mostu.pdf

K dotazu č. 3:

Zpráva z daňové kontroly FÚ Opava MŠ zahrada je veřejně přístupný ke stažení
a k nahlédnutí na webových stránkách obce Nové Sedlice v Menu – Projekty – MŠ – zahrada v přírodním stylu – Dokumenty k projektu – Zpráva o daňové kontrole FÚ Opava

Přímý odkaz:

e_download.php?file=data/editor/198cs_15.pdf&original=453_2018_zpr%C3%A1va%20o%20da%C5%88ov%C3%A9%20kontrole.pdf

K dotazu č. 4:

Jedinou zprávou o statickém výpočtu zatížitelnosti, kterou obec Nové Sedlice disponuje, je dokument s přesným názvem „Stanovení zatížitelnosti mostu M001 -Most u potravin, Nové Sedlice“, který zpracoval Ing. Tomáš Vašíček v červnu 2018, a který je námi pracovně nazýván jako statický posudek. Tento dokument je veřejně přístupný ke stažení a k nahlédnutí na webových stránkách obce Nové Sedlice v Menu – Projekty – Most u obchodu – Stanovení zatížitelnosti mostu (statický posudek).

Přímý odkaz:

e_download.php?file=data/editor/227cs_2.pdf&original=p%C5%99%C3%ADloha%202%20zat%C3%AD%C5%BEitelnost%20mostu.pdf


3) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.497/2018_No_Se_S23/2018). 

Informace byla žadateli poskytnuta poštou dne 18.1.2019. Informace poskytla starostka obce. 

Zveřejněno dne: 30.1.2019

Požadované informace:

1) Proč nejsou na profilu zadavatele zveřejněny přílohy č. I – Rozpočet – oceněný výkaz výměr a č. II – Seznam dodavatelů, které jsou podle článku XVIII smlouvy o dílo (SOD) nedílnou součástí?

2) Kde jsou tyto výše uvedené přílohy zveřejněny k nahlédnutí?

3) Kdy byl určen technický dozor stavebníka, žádám poskytnout datum a jméno osoby pověřené výkonem fce TDS.

4) Kdy bylo podle článku XII SOD předáno zhotovené dílo?

5) Datum realizace (zhotovení) díla stanovené poskytovatelem dotace jako maximální.

6) Datum vystavení a celková výše k úhradě v Kč konečné faktury za zhotovení díla.

Poskytnuté informace:

K dotazu č. 1:

Rozpočet – oceněný výkaz výměr a seznam dodavatelů na veřejném profilu zadavatele Obce Nové Sedlice již zveřejněny jsou.

K dotazu č. 2:

Na veřejném profilu zadavatele Obce Nové Sedlice zde:

https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/6ad66c02-fcaa-4e13-916e-2c8616ead3a4

K dotazu č. 3:

Technický dozor stavebníka byl určen 23.4.2018. Jména osob pověřených výkonem fce TDS jsou B.S. a L. Č..

K dotazu č. 4:

Zhotovené dílo podle článku XII SOD předáno nebylo. Byly předány pouze realizované práce, které byly uznatelnými náklady dotace.

K dotazu č. 5:

Datum realizace (zhotovení) díla stanovené poskytovatelem dotace jako maximální bylo 29.9.2018 .

K dotazu č. 6:

Konečná faktura za zhotovení díla nebyla dosud vystavena. Faktura za realizované práce, které byly uznatelnými náklady dotace byla vystavena 14.9.2018 v celkové výši k úhradě 1.469.577,- Kč.


4) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.4/2019). 

Informace byla žadatelce poskytnuta osobně dne 9.1.2019. Informace poskytla O. Smolinková. 

Zveřejněno dne: 7.2.2019

Požadované informace:

Žádám předložení "Sdělení k žádosti o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích" č.j. 457/2018

Poskytnuté informace:

- "Sdělení k žádosti o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích"


5) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.526/2018). 

Informace byla žadateli poskytnuta poštou dne 14.2.2019. Informace poskytla starostka obce.  

Zveřejněno dne: 27.2.2019

Požadované informace:

1. Datum, kdy byl vypracován statický výpočet zatížitelnosti  10/2017 na most u obchodu Hruška, který je v majetku povinného subjektu a je součástí komunikace U Hřiště, viz. zpráva z „Hlavní prohlídky“ provedené dne 10. 4. 2018.

2. Kdo vypracoval statický výpočet zatížitelnosti 10/2017 na most u obchodu?

3. Jaké byly finanční náklady na vypracování statického výpočtu zatížitelnosti 10/2017?

4. Jaký je závěr statického výpočtu zatížitelnosti 10/2017?

5. Kdy (datum) a s kým byl za obec Nové Sedlice projednán závěr statického výpočtu zatížitelnosti 10/2017?

6. Na kterém veřejném zasedání zastupitelstva obce byl statický výpočet zatížitelnosti 10/20217 projednán, jaké bylo přijato usnesení?

7. Pokud statický výpočet zatížitelnosti 10/2017 nebyl projednán na veřejném zasedání zastupitelstva obce, důvod proč nebyl projednán?

8. Kde a kdy mohu nahlédnout do zpracovaného statického výpočtu zatížitelnosti 10/2017?

Poskytnuté informace:

Poznámka:  

Vámi uváděný dokument s názvem „statický výpočet zatížitelnosti 10/2017“ je pouze konceptem, ze kterého vznikl oficiální dokument s názvem „Stanovení zatížitelnosti mostu M001 – Most u potravin, Nové Sedlice“ zpracovaný a orazítkovaný Ing. Tomášem Vašíčkem v červnu 2018. Tento dokument je veřejně přístupný na webových stránkách obce Nové Sedlice v Menu – Projekty – Most u obchodu – Stanovení zatížitelnosti mostu (statický posudek).

Přímý odkaz:

e_download.php?file=data/editor/227cs_2.pdf&original=p%C5%99%C3%ADloha%202%20zat%C3%AD%C5%BEitelnost%20mostu.pdf

K dotazu č. 1:

Obci není známo, kdy přesně byl „Statický výpočet zatížitelnosti 10/2017“  vypracován. Zpracovatel jej obci zaslal 9.3.2018.

K dotazu č. 2:

„Statický výpočet zatížitelnosti 10/2017“ vypracoval Ing. Tomáš Vašíček.

K dotazu č. 3:

Finanční náklady na zpracování „Statického výpočtu zatížitelnosti 10/2017“ byly 0,- Kč, jelikož se jedná o koncept oficiálního dokumentu s názvem „Stanovení zatížitelnosti mostu M001 – Most u potravin, Nové Sedlice“. Finanční náklady na zpracování tohoto dokumentu byly 42.350,- Kč.

K dotazu č. 4:

Závěr statického výpočtu zatížitelnosti 10/2017 je::

Výsledné zatížitelnosti

 Normální    13,3 x 0,4 =  5,0 t   nápravový tlak = 3,75 tun

Výhradní     56 x 0,4 = 22,4 t  nápravový tlak ( 3 nápravové vozidlo) = 8 tun 

Výjimečná   290 x 0,4 = 116 t  nápravový tlak  (9 náprav) =  12,8 t

Nápravový tlak 3,8 t

Dopravní značení –       B13……5t        E5..…..22t

K dotazu č. 5:

Závěr statického výpočtu zatížitelnosti 10/2017 byl projednán starostkou obce dne 12.3.2018

K dotazu č. 6:

„Statický výpočet zatížitelnosti 10/2017“ nebyl projednán na žádném veřejném zasedání zastupitelstva obce Nové Sedlice.

K dotazu č.7:

„Statický výpočet zatížitelnosti 10/2017“ nebyl projednán na žádném veřejném zasedání zastupitelstva obce Nové Sedlice, protože se nejedná o oficiální dokument, pouze o koncept k oficiálnímu dokumentu s názvem „Stanovení zatížitelnosti mostu M001 – Most u potravin, Nové Sedlice“ zpracovaný a orazítkovaný Ing. Tomášem Vašíčkem v červnu 2018. Tento dokument projednalo zastupitelstvo obce dne 30.7.2018 pod bodem č.9.

K dotazu č.8:

Dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., máte právo nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy. O poskytnutí dokumentu „statický výpočet zatížitelnosti 10/2017“ můžete požádat dle zák. 106/1999 Sb. Po jeho poskytnutí do něj můžete nahlížet kdykoliv a kdekoliv.  


6) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.48/2019; NoSeS3/2019). 

Informace byla žadateli poskytnuta poštou dne 20.3.2019. Informace poskytla starostka obce.  

Zveřejněno dne: 20.3.2019

Požadované informace:

1. Kdo a kdy bylo rozhodnuto, že pozemek p. č. 48/2 je veřejné prostranství a pokud ne, jaké je jeho využití?

2. Kdo a kdy schválil zřízení parkoviště na pozemku p. č. 48/2?

3. Kdy byla provedena kolaudace parkoviště na pozemku p. č. 48/2?

4. Kolik bylo podáno žádosti na pronájem parkovacího místa na pozemku p.č. 48/2 od 1. 1. 2015 vlastníky automobilu tov. značek FORD, ŠKODA OCTAVIA, VW, AUDI, OPEL, RENAULT – Clio, ŠKODA – CITIGO?

5. Kolik získala finančních prostředků obec Nové Sedlice za pronájem parkovacích míst na pozemku p. č. 48/2 za období 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018?

Poskytnuté informace:

K dotazu č. 1:

Zastupitelstvo obce Nové Sedlice na svém 5. zasedání dne 7. 9. 2015 pod bodem usnesení č. 39.05 dalo mandát starostce Zuzaně Rohovské rozhodovat o umístění jakýchkoliv předmětů na pozemcích ve vlastnictví obce, jejichž využití není specifikováno v Obecně závazné vyhlášce č. 2/2010. Nikdo a nikdy nebylo rozhodnuto, že pozemek p.č. 48/2 je veřejné prostranství. Způsob využití pozemku p.č. 48/2 je dle informací z katastru nemovitostí zeleň.

K dotazu č. 2:

Nikdo a nikdy neschválil zřízení parkoviště na pozemku p.č. 48/2.

K dotazu č. 3:

Nikdy.

K dotazu č. 4:

0

K dotazu č. 5:

0


7) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.49/2019; NoSeS4/2019). 

Informace byla žadateli poskytnuta poštou dne 20.3.2019. Informace poskytla starostka obce.  

Zveřejněno dne: 20.3.2019

Požadované informace:

1. Proč došlo k vložení příloh č. 1 a č. 2 (18. 1. 2019) na profil zadavatele až po 9 měsících po vložení SOD (23. 4. 2018) jehož jsou nedílnou součástí?

2. Kdy a kde mohu nahlédnout do všech dokumentů výše uvedeného projektu (na př,: písemnosti výběrového řízení na dodavatele prací, žádost o poskytnutí dotace, projektovou dokumentaci, která byla podkladem pro poskytnutí dotace (bod 8 Dotace z MZČR na opravu hasičské zbrojnice – celk. plán. náklady na opravu činily v době podání žádosti 1 689 160,- Kč), projektovou dokumentaci, která navýšila celk. plán. náklady na 1,990 mil. Kč, rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně všech příloh, předávací a přejímací protokoly, stavební deník, fakturu dle bodu 5.3 SOD na 1 469 577,- Kč, atd.)? Proč nejsou tyto dokumenty zveřejněny na web. Stránkách povinného subjektu (starostka obce – všechno máte na internetových stránkách obce, nezdržujte)?

3. Jaké důvody brání povinné osobě v řádném užívání díla, když byla dotace ve výši 700 000, - Kč poskytovatelem dotace, SZIF poskytnuta?

4. Proč je požární technika k dnešnímu dni zaparkována za budovou mateřské školky?

5, Proč starostka obce Zuzana Rohovská vystoupila dne 21. 12. 2018 na valné hromadě SDH Nové Sedlice se zprávou, že práce jsou provedeny nekvalitně a projekt není dokončen (pozn. termín řádného předání díla dle dodatku č. 1 SOD je 31. 8. 2018), jestliže přijala fakturu ze dne 14. 9. 2018 na 1 469 577,- Kč a faktura byla proplacena, když byly práce provedeny nekvalitně a projekt je nedokončen? Proč starostka obce nepožadovala dodržet „Článek V Platební podmínky“ SOD?

6. Kdy byla a jaká byla učiněna opatření z důvodu nedokončení díla (uvést jednotlivá konkrétní opatření včetně data uskutečnění opatření)? 

Poskytnuté informace:

K dotazu č. 1:

Přílohy byly na profil zadavatele vloženy, jakmile bylo zjištěno, že na profilu zadavatele nejsou a měly by být.

K dotazu č. 2:

V pondělí 1.4.2019 v 10,00 hod na obecním úřadě v Nových Sedlicích. Obec nemá povinnost Vámi uvedené dokumenty zveřejňovat na web. stránkách.

K dotazu č. 3:

Realizační firma nepředala kompletní stavbu. Byly předány pouze realizované práce, které byly uznatelnými náklady dotace.

K dotazu č. 4:

Protože se jedná o obecní pozemek, který je pro dočasné zaparkování vhodný.

K dotazu č. 5:

Starostka informovala na VH o aktuálním stavu projektu, jelikož o to byla požádána členy SDH. Není pravdou, že starostka nepožadovala dodržet platební podmínky SOD.

K dotazu č. 6:

Dne 12.11.2018 byla realizační firmě odeslána výzva k dokončení stavebních prací a sdělení termínu předání stavby.


8) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.526/2018; NoSeS26/2018). 

Informace byla žadateli poskytnuta poštou dne 20.3.2019. Informace poskytla starostka obce.  

Zveřejněno dne: 20.3.2019

Požadované informace:

8. Kde a kdy mohu nahlédnout do zpracovaného statického výpočtu zatížitelnosti 10/2017?

Poskytnuté informace:

Do zpracovaného statického výpočtu zatížitelnosti 10/2017 můžete nahlédnout v pondělí 1.4.2019 v 10,00 hod na obecním úřadě v Nových Sedlicích.


9) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.187/2019). 

Informace byla žadatelce poskytnuta poštou dne 3.5.2019. Informace poskytla starostka obce.  

Zveřejněno dne: 3.5.2019

Požadované informace:

Jakým způsobem obec Nové Sedlice využívá tyto parcely, které jsou ve vlastnictví obce Nové Sedlice:

parcelní číslo -  215,  266/5,  286/12,  342/32,  345,  346/42,  346/48,  346/50,  413/7,  585,  586,  610,  613/1,  613/2,   celková výměra  12 722 m2   orná půda ZPF.

Poskytnuté informace:

Obec Nové Sedlice tyto parcely žádným způsobem nevyužívá.

Do zpracovaného statického výpočtu zatížitelnosti 10/2017 můžete nahlédnout v pondělí 1.4.2019 v 10,00 hod na obecním úřadě v Nových Sedlicích.


10) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.302/2019). 

Informace byla žadatelce poskytnuta poštou dne 29.7.2019. Informace poskytla starostka obce.  

Zveřejněno dne: 29.7.2019

Požadované informace:

Kdo využívá tyto parcely , které jsou ve vlastnictví obce Nové Sedlice:

1.         parcelní číslo - 215, 266/5, 286/12, 342/32, 345, 346/42, 346/48, 346/50, 413/7, 585, 586, 610, 613/1, 613/2, celková výměra 12 722 m2 orná půda ZPF.

2.         Jsou tyto uvedené parcely v bodě 1. v nájmu, komu jsou pronajaty. 

3.         Jaký je právní vztah mezi obci Nové Sedlice a nájemcem parcel uvedených v bodě 1.

4.         Od kterého data jsou parcely uvedeny v bodě 1. pronajaty.

5.         Jaký finanční nebo materiální prospěch má obec Nové Sedlice z parcel uvedených v bodě 1.

Poskytnuté informace:

 1. Parcely č. 215, 266/5, 286/12, 342/32, 345, 346/42, 346/48, 346/50, 413/7, 585, 586, 610, 613/1, 613/2, celková výměra 12 722 m2 orná půda ZPF jsou volně přístupné, obci není známo, kdo všechno je využívá. Pronájem těchto pozemků bude obcí řešen po dokončení procesu obnovy katastrálního operátu katastrálním úřadem v Opavě.
 2. Parcely uvedené v bodě 1. nejsou v nájmu.
 3. Neexistuje žádný právní vztah s nájemcem parcel uvedených v bodě 1.
 4. Parcely uvedené v bodě 1. nejsou pronajaty.
 5. Žádný.

11) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.345/2019). 

Informace byla poskytnuta datovou schránkou dne 19.8.2019. Informace poskytla starostka obce.  

Zveřejněno dne: 21.8.2019

Poskytnuté informace:

Vámi uvedené subjekty v minulosti nepodaly vůči obci Nové Sedlice nabídku ve smyslu veřejných zakázek.


12) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j. 390/2019). 

Informace byla žadatelce poskytnuta poštou dne 13.11.2019. Informace poskytla starostka obce.  

Zveřejněno dne: 13.11.2019

Požadované informace:

 1. Faktura za přenosné značky nosnosti mostu u obchodu. Kdy byly tyto značky instalovány datum.
 2. Prohlídka mostu u obchodu po opravě v r. 2019
 3. Faktura k opravě mostu u obchodu v roce 2019

Poskytnuté informace:

K bodu 1)

Obec žádnou fakturu za přenosné značky nosnosti mostu u obchodu k dnešnímu dni neobdržela.  Obec neobdržela ani žádný předávací protokol o instalaci těchto značek
a nemá tudíž žádný doklad o tom, kdy byly tyto značky instalovány.  

K bodu 2)

Protokol z prohlídky mostu u obchodu po opravě v r. 2019 je zveřejněn ke stažení na webových stránkách obce v sekci MENU – PROJEKTY – MOST U OBCHODU - Hlavní prohlídka mostu (provedeno 6.8.2019) - zde ke stažení, případně na adrese:

e_download.php?file=data/editor/229cs_1.pdf&original=350_2019_hlavn%C3%AD%20prohl%C3%ADdka%202019.pdf

K bodu 3)

Faktura k opravě mostu u obchodu v roce 2019 je zveřejněna na veřejném profilu zadavatele obce Nové Sedlice na elektronické adrese:

https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/6ad66c02-fcaa-4e13-916e-2c8616ead3a4


13) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j. 409/2019). 

Informace byla žadatelce poskytnuta poštou dne 6.12.2019. Informace poskytla starostka obce.  

Zveřejněno dne: 6.12.2019

Požadované informace:

1. Kdo vydal povolení na přesun autobusové zastávky do prostoru před kapli Nejsvětější trojice.

2. Kdy bylo povolení vydáno - datum.

3. Kdy byl přesun autobusové zastávky do prostoru před kapli Nejsvětější trojice schválen zastupitelstvem obce Nové Sedlice - datum.

Poskytnuté informace:

K bodu 1)

Autobusová zastávka „Nové Sedlice, střed“ do prostoru před kapli Nejsvětější trojice v Nových Sedlicích přesunuta nebyla. Stále je funkční na původním místě. Poskytovatel dopravní obslužnosti z důvodu zajištění bezpečnosti dětí jezdících ráno do školy, umístil na žádost starostky obce ke kapli provizorní zastávku „Nové Sedlice, střed“ ve směru na Štítinu, do doby, než bude upraven nevyhovující jízdní řád pro ranní školní autobus, který nabíral školáky v nebezpečné a nepřehledné zatáčce naproti stávající autobusové zastávky.

K bodu 2)

Viz odpověď k bodu 1). Zastávka nebyla přesunuta. Obec nevydávala žádné povolení.

K bodu 3)

Přesun autobusové zastávky ke kapličce byl schválen na 22. zasedání zastupitelstva obce Nové Sedlice dne 11.9.2013 pod bodem usnesení 172.19. Coby úkol, byl přesun zastávky ke kapličce z důvodu nedostatku financí zastupitelstvem zrušen dne 26.4.2017 pod č. usnesení 129.18. Nicméně stávající zastávka nebyla přesunuta. Viz odpověď k bodu 1).


14) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j. 427/2019). 

Informace byla žadateli poskytnuta poštou dne 18.12.2019. Informace poskytla starostka obce.  

Zveřejněno dne: 27.12.2019

Poskytnuté informace:

K dotazu č. 2:

Skutečná cena zakázky „Údržba a obnova hasičské zbrojnice v Nových Sedlicích“ byla dle uzavřené smlouvy o dílo ve výši 2002000,- Kč včetně DPH.