Obsah

1) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.459/2019_NoSeS18/2019). 

Informace byla žadatelce poskytnuta poštou dne 10.1.2020. Informace poskytla starostka obce. 

Zveřejněno dne: 10.1.2020

Požadované informace:

1. Proč byla zřizována provizorní autobusová zastávka Nové Sedlice střed, když původní nebyla zrušena a je na původním místě?

2. Jaká opatření provedla obec Nové Sedlice k zajištění bezpečností děti, které přecházejí přes komunikaci III. třídy v nebezpečné a nepřehledné zatáčce a křižovatce komunikace III. třídy a místní komunikaci U Hřiště?

3. Proč se v nebezpečné a nepřehledné zatáčce a křižovatce komunikace III. třídy a místní komunikaci U Hřiště dopravce ČSAD Vsetín otáčí dopravním prostředkem v tomto prostoru? Je tento prostor určen jako „ točna“ pro otáčení autobusu ČSAD Vsetín , který po vystoupení cestujících se vrací zpět a pokračuje ve směru do Štítiny?

4. Proč byla autobusová zastávka přesunutá před kapli Nejsvětější trojice, když obec Nové Sedlice nevydala žádné povolení?

5. Kdo bez povolení obce Nové Sedlice přesunul autobusovou zastávku před kapli Nejsvětější trojice?

6. Proč obec Nové Sedlice do dnešního dne nepodala trestní oznámení na neznámého pachatelé, který tuto autobusovou zastávku bez povolení obce Nové Sedlice přemístil?

7. Je stávající zastávka funkční ,jestliže není označená jako autobusová zastávka Nové Sedlice střed?

8. Proč obec Nové Sedlice zastoupená starostkou Zuzanou Rohovkou uvedla v písemností č.j. 448/2019 ze dne 6.12.2019, že úkol 172.19 ze dne 11.9.2013 byl zrušen z důvodu nedostatku financi na zasedáni ZO Nové Sedlice dne 26.4.2017 pod č. usnesení 129.18, když v zápise z 18. zasedání ZO Nové Sedlice konaného dne 26.4.2017 je tento úkol navržen a zrušen bez jakéhokoliv zdůvodnění?

9. K jaké kapličce byl schválen na 22. zasedání ZO Nové Sedlice dne 11.9.2013 přesun autobusové zastávky?

10. Kdo vydal předběžný souhlas s přemístěním zastávky autobusu blíže do centra obce  do prostoru před apličku, konkrétně , který správní orgán a konkrétní jméno zástupce tohoto orgánu, jak je uvedeno zápise z 22. zasedání ZO Nové Sedlice pod bodem 172.19?

 

Poskytnuté informace:

K bodu 1)

Z důvodu bezpečnosti dětí jezdících ráno do školy.

K bodu 2)

Obec vzhledem ke svým finančním možnostem a stávajícím technickým parametrům zatím žádná opatření neprovedla.

K bodu 3)

Obci není známo, proč se v daném místě kdokoliv otáčí. Tento prostor není určen jako točna.

K bodu 4)

Autobusová zastávka přesunuta nebyla.

K bodu 5)

Autobusová zastávka přesunuta nebyla.

K bodu 6)

Autobusová zastávka přemístěna nebyla.

K bodu 7)

Stávající zastávka je funkční.

K bodu 8)

Protože úkol byl zrušen z důvodu nedostatku financí.

K bodu 9)

V obci je pouze jedna kaplička.

K bodu 10)

Předběžný souhlas byl vydán neformálně a ústně všemi zúčastněnými. Nikdo ze zúčastněných již v současné době nevykonává svou tehdejší funkci.