Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

ObsahAktuální situace v Nových Sedlicích (informace jsou vkládány chronologicky od nejaktuálnější):

- Zastupitelstvo obce schválilo na svém 16. zasedání dne 30.11.2016 usnesením

pod bodem č. 115.16:

  • uzavření Smlouvy o dílo s Ing. Pavlou Žídkovou, IČ: 61611531 v hodnotě 208.120,- Kč vč. DPH. 

Smlouva byla uzavřena dne 15.12.2016 s podtitulem: Porovnání variant vedení silnice I/11 v Nových Sedlicích - Zpracování oznámení ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb. "Silnice I/11 Nové Sedlice, severní obchvat". Smlouva byla dne 15.12.2016 vyvěšena na veřejný profil zadavatele. Odkaz zde

- Zastupitelstvo obce schválilo na svém 15. zasedání dne 31.10.2016 usnesením

pod bodem č. 101.15:

  • technickou studii „Silnice I/11 Nové Sedlice – severní obchvat“ (ve stupni rozpracovanosti před dokončením) z hlediska plnění smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem studie, dle smlouvy č. 150264 ze dne 8. 2. 2016 mezi Obcí Nové Sedlice a firmou Dopravoprojekt Ostrava a.s. Tento   souhlas není vydán jako stanovisko  ve smyslu dotčeného orgánu samosprávy ke zpracování dalších stupňů projektové dokumentace nebo jakéhokoliv správního řízení k této variantě.  

  • zplnomocnění starostky obce k zadání poptávky na porovnání jednotlivých variant z hlediska vlivu na životní prostředí a zpracování oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.

  • zplnomocnění starostky obce k podání žádosti na Sdružení I/11 o financování porovnání variant vedení nové komunikace  I/11 Novými Sedlicemi z hlediska vlivu na životní prostředí a zpracování oznámení dle zákona č. 100/200 Sb.

pod bodem č. 102.15:

  • Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57

 

- Zastupitelstvo obce na svém 14. zasedání dne 14.9.2016 Usnesením pod bodem č. 97.14. schválilo Dodatek č. 1 Smlouvy na zpracování technické studie – „Silnice I/11 Nové Sedlice – severní obchvat“ a zaslání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57. Žádost byla podána dne 21.9.2016. Na 15. zasedání zastupitelstva obce bude projednán Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57.

- Zastupitelstvo obce na svém 12. zasedání dne 11. května 2016 usnesením pod bodem č. 86.12. schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 ve výši 474.139,- Kč. Smlouva byla signovaná starostkou obce dne 12. 5. 2016 a předsedkyní sdružení dne 16.5.2016. 

- Předsednictvo Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 schválilo dne 28.4.2016 smlouvu o poskytnutí dotace obci Nové Sedlice na zpracování níže uvedené tech. studie. Výše dotace: 474.139,- Kč. Zastupitelstvo obce projedná schválení této smlouvy na svém 12. zasedání dne 11. května 2016. 

- VH Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 schválila dne 4.4.2016 rozpočet na rok 2016, jehož součastí je také dotace obci Nové Sedlice na zpracování tech. studie "Silnice I/11 Nové Sedlice - severní obchvat". Předsednictvo sdružení připravuje smlouvu o poskytnutí dotace. 

- Na základě požadavku obce zadalo v březnu 2016 ŘSD ČR správa Ostrava zpracování bezpečnostní inspekce dopravní situace na křižovatce a komunikaci I/11 v Nových Sedlicích. Inspekci zpracovává ČVUT - Fakulta dopravní v Praze. Doba realizace - 2 měsíce.

- Dne 8. 2. 2016 podepsala Obec Nové Sedlice smlouvu s fy DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o. na "Zpracování technické studie Silnice I/11 Nové Sedlice - severní obchvat".

- Písemností ze dne 3. 2. 2016 byla obec informována "Sdružením pro výstavbu komunikace I/11-I/57", že předsednictvo sdružení se na svém jednání dne 28. 1. 2016 dohodlo, že obcí požadovaná finanční částka bude zapracována do návrhu rozpočtu sdružení na rok 2016. Tento návrh bude projedán na jednání VH sdružení dne 4. dubna 2016.

- Dne 25. 1. 2016 zaslala obec na "Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57"(Sdružení) žádost (č.j. 36/2016) o poskytnutí dotace z rozpočtu Sdružení a to na zpracování technické studie Silnice I/11 Nové Sedlice - severní obchvat".

- Zastupitelstvo obce na svém 8. zasedání dne 16. 12. 2015 schválilo na základě doporučení výběrové komise přidělení zakázky "Zpracování technické studie Silnice I/11 Nové Sedlice - severní obchvat"  společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.

- Dne 30. listopadu 2015 byly na úřední desce obecního úřadu v Nových Sedlicích zveřejněny informace o zakázce.

- Zastupitelstvo obce na svém 7. zasedání dne 25. 11. 2015 schválilo dokumenty k výběrovému řízení na zpracování technické studie "Silnice I/11 Nové Sedlice - severní obchvat"

- Ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 11. 3. 2015 vznikl starostce úkol (bod č. 25.03) jednat se Sdružením pro výstavbu komunikace I/11-I/57 (dále jen Sdružení) ve věci aktualizace studie tzv. Severního obchvatu za účelem srovnatelnosti obou variant. Starostka zaslala tajemníkovi Sdružení Usnesení z 3. zasedání ZO a na Valné hromadě Sdružení I/11 dne 23. 3. 2015 jej také osobně informovala o potřebě aktualizace výše uvedené studie. Jelikož po komunálních volbách došlo ke změnám ve vedení Sdružení, budou po vzájemné dohodě s tajemníkem sdružení další jednání se Sdružením pokračovat nejdříve v průběhu července.

- Zastupitelstvo Obce Nové Sedlice se na svém 3. zasedání v níže uvedené Žádosti o vyjádření usneslo následovně (Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva):

Bod 25.03

"Zastupitelstvo obce Nové Sedlice souhlasí s technickou studií „Silnice I/11 Nové Sedlice – průtah“ (ve stupni rozpracovanosti před dokončením) variantního řešení průtahu obcí Nové Sedlice pouze z hlediska plnění smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem vyhledávací studie dle čl. II bod 1. a čl. III.  bod 2., 5. a 6. Smlouvy č. 140 110 ze dne 21.5.2014 mezi Obcí Nové Sedlice a firmou Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o. Tento  souhlas není vydán jako stanovisko  ve smyslu dotčeného orgánu samosprávy ke zpracování dalších stupňů projektové dokumentace nebo jakéhokoliv správního řízení k této variantě.

Zastupitelstvo obce Nové Sedlice nesouhlasí s realizací průtahu a upřednostňuje vedení komunikace I/11 mezi zástavbou obcí Nové Sedlice a Štítina (tzv. Severní obchvat). 

Zastupitelstvo obce  Nové Sedlice tímto pověřuje starostku obce k jednání se Sdružením pro výstavbu komunikace I/11-I/57 ve věci aktualizace studie tzv. Severního obchvatu za účelem srovnatelnosti obou variant."

- Obci Nové Sedlice byla firmou Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o. (v souladu se smluvními podmínkami Smlouvy ze dne 21.5.2014) předložena projektová dokumentace - technická studie „Silnice I/11 Nové Sedlice – průtah“, studie“ současně se žádostí o vyjádření k této projektové dokumentaci ve stupni studie. Žádost a dokumentaci projednalo zastupitelstvo obce na svém 3. zasedání dne 11.3.2015.

- Dne 23.9.2014 podepsala Obec Nové Sedlice smlouvu se Sdružením pro výstavbu komunikace I/11 a I/57 o poskytnutí dotace z rozpočtu tohoto sdružení.

- Dne 21.5.2014 podepsala Obec Nové Sedlice smlouvu s fy DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o. "Vyhledávací studie druhého variantního řešení vedení nové komunikace I/11 a I/57 v katastru Nových Sedlic"

- Ve výběrovém řízení byla na zpracování vyhledávací studie druhého variantního řešení vybrána společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.

- Dne 17. března 2014 byly na úřední desce obecního úřadu v Nových Sedlicích zveřejněny informace o zakázce.

- Zadávací dokumentace byla projednána na 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. února 2014.

- Na základě usnesení z VH Sdružení I/11 ze dne 30.4.2013 byla zahájena a stále probíhají technická jednání mezi ŘSD, sdružení I/11 a obcí Nové Sedlice o podmínkách zadávací dokumentace, což si vyžádá určitý čas.

- Na základě usnesení zastupitelstva obce Nové Sedlice ze dne 19.2.2013, schválila Valná hromada Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 - 1/57 na svém 15. zasedání dne 30.4.2013 rozpočet na rok 2013, ve kterém je schválena částka 1.500.000,- Kč na zpracování vyhledávací studie druhého variantního řešení vedení komunikace I/11 v katastru Nových Sedlic. Tato částka je zablokována i do roku 2014.

 


Plánované kácení stromů z důvodu nevyhovujícího zdravotního stavu " Od křížku po Nové Sedlice - sil. č. I/11" :

Dle oznámení doručeného obecnímu úřadu v Nových Sedlicích dne 15.7.2013, ŘSD ČR Správa Ostrava, jako majetkový správce silnice I/11 a pozemku parc. č. 614 v k.ú. Nové Sedlice hodlá provést částečnou obnovu aleje.

Realizace proběhne ve dvou etapách a to na počátku srpna 2013 a dále v podzimním období po sklizni řepy.

Více informací viz. oznámení str. 1str. 2. 

Odborné vyjádření ev. č. 12-2013 zpracované spol. MAPSTEEL s.r.o. je k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě.