Nové Sedlice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Nové Sedlice dne 30.11.2022

Číslo jednací: Ev.č. 52/2022

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Nové Sedlice dne  30.11.2022 - zde ke stažení (394.29 kB)

U S N E S E N Í
zasedání č. 1 Zastupitelstva obce Nové Sedlice
konané dne 30. 11. 2022 od 17:30 hod.
v obecním sále v budově školky na ul. Hlavní 56 v Nových Sedlicích (zadní vchod)

Zastupitelstvo obce Nové Sedlice schvaluje
1/1/2022 ověřovatele zápisu Luďka Číže a Ing. Petra Onderku.
2/1/2022 program zasedání.
5/1/2022 Rozpočtové opatření č. 6.
6/1/2022 Rozpočet obce Nové Sedlice na rok 2023 jako schodkový s příjmy 12.299.637,00 Kč, výdaji ve výši 13.739.637,00 Kč a financováním ve výši 1.440.000,00 Kč. (vyšší výdaje
budou hrazeny přebytky minulých let) 7/1/2022 Střednědobý výhled rozpočtu obce Nové Sedlice na období 2024-2027.
8a/1/2022 Dodatek č. 2 ke SOD s Lesostavby Frýdek-Místek a.s. ke stavbě "Nové Sedlice - chodník na ul. Opavská".
8b/1/2022 Smlouvu č. 1714/B1/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 na akci "Nové Sedlice - chodník na ul. Opavská" -
ISPROFOND 5817510237.
8c/1/2022 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo 01832/2022/RRC, na veřejné osvětlení nového chodníku na ul. Opavská, o prodloužení doby realizace projektu „Rekonstrukce veřejného osvětlení v Nových Sedlicích“ v rámci programu POV 2022 za předpokladu, že zastupitelstvo kraje rozhodne o uzavření tohoto dodatku.
9/1/2022 Obecně závaznou vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci s účinností od 1.1.2023.
10/1/2022 výdaje obce.
11/1/2022 starostku obce jako pověřeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon). 12a/1/2022 platnost těchto dřívějších usnesení zastupitelstva obce Nové Sedlice:
- č. 13/12/2020 ze dne 9.12.2020
- č. 126.17 ze dne - 31.1.2017
- č. 40.03. ze dne 13.5.2019
- č. 75.08 ze dne 4.3.2020
12b/1/2022 aktualizaci Strategického plánu obce k 30.11.2022.
13/1/2022 plán inventur majetku obce v rámci řádné inventury k 31.12.2022.
14/1/2022 zrušení Dohody o užívání sportovního areálu, fotbalového hřiště a unimobuněk v obci Nové Sedlice uzavřené s FK Opabrum a zpracování nové Smlouvy o výpůjčce sportovního areálu.
15/1/2022 Dodatek č. 9 ke Smlouvě o odvozu a uložení komunálního odpadu uzavřené s Technickými službami Opava, s.r.o.

Zastupitelstvo obce Nové Sedlice bere na vědomí
3/1/2022 kontrolu plnění úkolů a usnesení.
4/1/2022 Plnění rozpočtu k 30.9.2022.
16/1/2022 zprávu starostky včetně informace o změně příjmení starostky na Holešová, z důvodu uzavření manželství s místostarostou obce Petrem Holešem dne 12.11.2022.


Zuzana Holešová
starostka obce

Zodpovídá: Zuzana Holešová