Nové Sedlice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Nové Sedlice dne 12.4.2023

Číslo jednací: Ev. č.: 19/2023

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Nové Sedlice dne  12.4.2023 - zde ke stažení (278.96 kB)

U S N E S E N Í
zasedání č. 4 Zastupitelstva obce Nové Sedlice
konané dne 12. 4. 2023 od 17:30 hod.
v obecním sále v budově školky na ul. Hlavní 56 v Nových Sedlicích (zadní vchod)

Zastupitelstvo obce Nové Sedlice schvaluje
1/4/2023 ověřovatele zápisu Luďka Číže a Ing. Petra Onderku.
2/4/2023 program zasedání.
4/4/2023 výdaje obce v celkové výši 115.000,- Kč.
5/4/2023 rozpočtové opatření č. 3
6a/4/2023 rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek, kterým se v souladu s ust. § 172 odst. 4 a 5 zákona č. 500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vypořádalo s námitkami a připomínkami, které byly v rámci projednávání Územního plánu Nové Sedlice podány,

Zastupitelstvo obce Nové Sedlice bere na vědomí
3/4/2023 kontrolu plnění úkolů a usnesení.
7/4/2023 zprávu starostky.

Zastupitelstvo obce Nové Sedlice konstatuje
6b/4/2023 ověření ve smyslu ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, že návrh Územního plánu Nové Sedlice není
v rozporu s Politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu,

Zastupitelstvo obce Nové Sedlice vydává
6c/4/2023 ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy Územní plán Nové Sedlice, který
nahrazuje Územní plán obce Nové Sedlice, schválený 14. 2. 2001, který nabyl účinnosti
8. 3. 2001.

Zuzana Holešová
starostka obce

Zodpovídá: Zuzana Holešová