Obec Nové Sedlice
Nové Sedlice

SDH Nové Sedlice

Sbor dobrovolných hasičů

1

120 let SDH v Nových Sedlicích

Obecní zastupitelstvo se 28. září 1890 usneslo založit v obci Dobrovolný hasičský sbor. Prvními členy sboru byli:

Josef Bala, Ludvík Bala, Tomáš Bernard, Valentin Dener, Matouš Gřešek, Rudolf Jaroš, správce školy a zakladatel sboru, František Laryš, František Kinnert, Ferdinand Krejčí, Rudolf Onderka, Karel Stuchlík, Eman Střílka, František Světlík, František Škrobánek, Kašpar Radský, Jan Tížek, Ondřej Žídek a Antonín Stuchlík.

Hasičská župní jednota hrabyňská vznikla dne 23. 2. 1896. Na ustavující schůzi se dostavilo sedm pro župu určených sborů a mimo to se dostavili členové sborů Štítina a Nové Sedlice, kteří se do župy dodatečně přihlásili. Na ustavující schůzi byl zvolen za předsedu František Glabazňa, učitel z Mokrých Lazců. Do výboru byl zvolen jako náhradník Valentin Dener, obchodník z Nových Sedlic. Župa v roce 1897 čítala 11 sborů.

Zpočátku byl sbor vybaven pouze žebříky, plácačkami a háky. V roce 1893 byla zakoupena ruční berlovka a v roce 1894 čtyřkolová stříkačka. V roce 1905 hasiči vrátili do Prostějova zapůjčenou stříkačku a za příplatek obdrželi novou. V roce 1909 byla zakoupena lehká stříkačka.

Roku 1894 daroval František Kinnert pozemek na stavbu hasičské zbrojnice, která byla postavena na místě s číslem 57. Prvním jednatelem sboru byl pan Rudolf Jaroš. Když byl spolek v obci založen, nastaly další problémy, a to s poskytnutím obci a sboru koňskou přípřež k ručním stříkačkám. Občané vlastnící koně byli uvedeni do tzv. pohotovosti. 

Existence sboru byla podmíněna i finanční dotací. Proto se činnost sborů zaměřovala na kulturní dění v obci - zábavy, plesy, ochotnická divadelní představení a ukázkové akce. Díky tomu byl spolek nositelem kultury a vzdělávání v obci.

Úkolem oficiálně založeného hasičského sboru v roce 1892 bylo nejen likvidovat požáry a živelné katastrofy, ale ve Slezsku bojovat za práva českého lidu tím, že sbory rozvinou činnost vzdělávací, která také v naší obci citelně chyběla. Sbor plnil všechny povinnosti v organizování slavností, účastnil se sjezdů a táborů lidu na Opavsku a rozvíjel kulturu v obci.

Když v roce 1908 ukončil činnost vzdělávací spolek Havlíček, daroval svou knihovnu, a to 85 svazků, hasičům. Jednatelská zpráva uvádí, že první rok byli evidováni pouze 3 čtenáři, ale příští rok čtenářů již značně přibylo. Počet však nebyl neuveden. Za výpůjčku se platily 2 haléře. Knihovna byla umístěna ve škole. V roce 1920 bylo zákonem stanoveno zřídit obecní knihovnu, proto hasiči prodali knihy obci za 166, -Kč.

Rovněž hasičské plesy - bály měly v obci vysokou úroveň a překročily její rámec. Ale jak uvádí kronikář pan Klauda, nejpůsobivějším prostředkem bylo ochotnické divadlo. Hrávalo se na jevišti vypůjčeném ze Stěbořic, ale zanedlouho si sbor opatřil jeviště vlastní. A tak se v roce 1909 hraje Jiráskova „Vojnarka“, která má tak velký úspěch, že je žádána i do okolních vesnic. Hlavní role hráli: Marie Žídková - Vojnarka, Josef Glocman - Antonín, Ing. Richard  Dener - Vojnar, František Onderka - zpěvák, Hedvika Světlíková - kořenářka. V témže roce ochotníci nacvičili a uvedli další hru „Staří blázni“.

V roce 1918 jeviště již potřebám souboru nevyhovovalo, sbor je prodal za 144, -K a koupil nové. Bylo dřevěné a dodal je stolař Urbaník. Plátno na oponu bylo objednáno ve Frýdku, malbu na plátno provedl A. Eliáš, ředitel školy v Kateřinkách. Oponu ušila manželka správce školy.

V roce 1911 se hrála divadelní hra „Peníze“, Paní představená“, „Jak našel Jakub matku“. R. 1913 hráli ochotníci hru „Děti z Podskalí“, „Vesnický mučedník“, „Naši furianti“ a „Šumavské zátiší“. Roku 1918 pak uvedli hru „Bez požehnání“, v roce 1919 „Kosové“ a „Na rodné hroudě“.

Jeviště se zapůjčovalo jiným ochotníkům za poplatek 50, - K. V roce 1946 byl poplatek zvýšen na 100, - Kč.

14. července 1912 se konal župní sjezd.  Sbor dobrovolných hasičů oslavil 20 let svého založení. Na tomto sjezdu byl vyznamenán starostou Hrabyňské župy Valentin Dener jako zakládající člen sboru.

29. června 1930 oslavil Sbor dobrovolných hasičů 40 let založení župním sjezdem. Slavnost přinesla sboru zisk 3 500 Kč.

21. října 1933 v 19.00 hodin večer se v obci uskutečnilo okrskové cvičení za účasti dobrovolných hasičských sborů ze Štítiny, Mokrých Lazců, Dvořiska a Lhoty u Opavy.

V roce 1934 měl sbor 41 členů činných, 5 přispívajících. Sbor dobrovolných hasičů založil pro členy pohřební pokladnu. Pro zdravotnickou pomoc vycvičil samaritány, zdravotníky.

V roce 1936 byl velitelem sboru Jan Bala, starostou sboru se stal František Sedláček.

Z válečného období II. světové války nejsou o SDH dochovány skoro žádné záznamy. Přesto v soukromé kronice pana Josefa Patrmana je uvedeno, že hasiči měli nařízené pravidelné  noční hlídky ve vesnici. Službu vykonávali ve dvojicích. Po osvobození obce se sbor rychle aktivuje, dokladem toho je dochovaná Kniha zápisů hasičského sboru ze dne 24. 2. 1946. Zapisovatelem byl pan Josef Stuchlík. Úvod patří „Poselství zemské hasičské jednoty“, všem „Valným hromadám“. Poselství bylo čteno na valné hromadě dne 27. 2. 1946. V závěru byla provedena volba velení sboru.

Na valné hromadě konané v hostinci u Richarda Laryše, č. p. 11, bylo rozhodnuto účastnit se svěcení stříkačky v Mokrých Lazcích dne 16. 6. 1946.

6. dubna 1946 přijíždí do obce zástupci Dvora Králové nad Lab. (v obci dodnes vnímáni jako tzv. kmotři) a primátor hlavního města Prahy. Vzniká přátelství, které má pro obec značný význam. Kmotři materiálně pomáhají nejen obci, ale i sboru. Zajišťují první hasičské auto zn. Steier - Studebacker a hasičský agregát PS 8. 

Dne 11. července 1948 se konala hasičská slavnost a zároveň byl posvěcen nový agregát za účasti kmotrů z  Dvora Králové. Na slavnosti pronesl proslov František Pavera. Kmotři zajistili dětem prázdninový pobyt ve Dvoře Králové.

Další zápisy o návštěvách kmotrů jsou zaznamenány 3. 6. 1951 a 27. 9. 1952. 

Hasičský sbor pomáhal svou technikou občanům obce při obnově rodinných domků. Sbor byl aktivní v soutěžích a cvičeních. V hasičském zápisu dne 20. 5. 1946 je uvedeno svolání cvičení hasičů trubkou. 

17. 11. 1946 bylo zakoupeno 15 cvičebních obleků, náklady na pořízení hradila obec.

27. 12. 1946 byl zvolen nový výbor SDH, do čela sboru byl zvolen starosta František Onderka a velitel Bohumil Komenda. V roce 1949 se starostou hasičů stal Karel Šimeček a velitelem Bohumil Komenda.

V roce 1950 byl starostou zvolen Josef Gřešek. Členská základna v roce 1950 čítala 37 bratří a 10 sester. Z roku 1955 jsou pak dochovány knihy „Žňových hlídek“. V roce 1954 se předsedou požárníků stal Václav Lacheta st. Členská základna měla 55 členů, z toho 15 žen.

V roce 1955 byly Sbory dobrovolných hasičů přejmenovány na Český svaz požární ochrany a z hasičů se stali požárníci. Ze starostů předsedové a z velitelů náčelníci. Místo valných hromad se konaly členské schůze. K navrácení k původnímu názvu Sbor dobrovolných hasičů a zároveň k původnímu označení funkcí došlo až v roce 1990, po 35 letech.

V roce 1958 se sbor zúčastnil 2. kola požární soutěže, ve kterém obsadil I. místo v kategorii mužů. V roce 1959 soutěžilo družstvo mužů v rámci okresu a umístilo se opět na I. místě.

11. 9. 1960 naši obec reprezentovali hasiči na cvičení mužů v Odrách. Dosáhli vynikajícího výsledku – zvítězili. Soutěž vyhráli třikrát za sebou a putovní „Štít města Oder“ zůstal v držení sboru Nových Sedlic. Družstvo mužů se tak stalo nejlepší jednotkou na Opavsku.

V roce 1972 u příležitosti 80. výročí založení SDH uděluje Požární sbor města Dvora Králové nad Labem Požárnímu sboru Nových Sedlic „Pamětní list“.

V roce 1964 byl předsedou zvolen Zdeněk Klemens.

19. 7. 1974 se družstvo žáků v kategorii 11 – 14 let zúčastnilo III. kola celostátní soutěže požárních družstev a obsadilo 1. místo. Získalo cenu n. p. Tonak Nový Jičín.

Oslavy 110 let Sboru dobrovolných hasičů proběhly ve dnech 6. – 7. září 2002. Při té příležitosti byly předány vybraným dobrovolným hasičům medaile a diplomy za dlouholetou činnost a spolupráci. Zároveň sbor 7. 9. 2002 převzal pamětní medaili „Za zásluhy a rozvoj hasičského sboru“ od Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Panu Jiřímu a Petru Balnerovým byly uděleny medaile In memoriam.

Na oslavách byli přítomni kromě představitelů okresního sdružení SDH též kmotři z Dvora Králové.

Oslavám předcházelo taktické cvičení dle poplachového stupně číslo 1, kterého se zúčastnili členové zásahové jednotky obce.

19. 1. 2001 obec Nové Sedlice uděluje dekretem Sboru dobrovolných hasičů slavnostní prapor s právem a povinností užívat jej při všech významných příležitostech.

V době oslav praporu byly vystaveny trofeje získané hasiči během dlouholeté činnosti. Na žádost obecního úřadu pak byly v prosinci 2002 ocenění a fotografie vystaveny v obecním kulturním zařízení.

V roce 2003 byla hasičská zbrojnice dvakrát vytopena. Byl stavebně upraven odtokový kanál (jako lapol), který tak odvádí povrchovou vodu do potoka. Obnova lapolu si vyžádala 70 000,- Kč.

Auto AVIA 30 valník bylo v majetku obce a zařazeno do integrovaného záchranného systému. Poté, co se stalo neprovozuschopným, obec zakoupila auto nové, víceúčelový speciální automobil AVIA 21. 1. FS.

Tradice SDH v Nových Sedlicích vede jeho členy k tomu, aby mysleli na své nástupce. Proto je ve sboru vítána mladá generace, zvláště děti. V roce 2003 vzniklo pod vedením Hany Křempkové a Olgy Smolinkové družstvo starších žáků s devíti členy a družstvo mladších žáků rovněž s devíti členy.

Činnost obou družstev začala 11. dubna 2003.

Během roku se žáci zúčastnili 5 soutěží v rámci opavského okresu. Výsledky a umístění odpovídaly jejich malým zkušenostem. Mladší žáci se umístili na 9. místě z  26 soutěžících, starší žáci obsadili 28. místo z 33 soutěžících družstev. Soutěžili se zápalem, podle hesla: Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. 

V roce 2004 družstvo mladších žáků absolvovalo 7 soutěží, starší žáci 8. V dalších letech již dosáhli pohárových vítězství:

  • R.  2005 Starší žáci III. místo v soutěži Plamen v Hrabyně
  • R.  2005 Mladší žáci I. místo v soutěži Plamen v Hrabyně
  • R.  2006 Mladší žáci III. místo, I. okrskové kolo hry Plamen Suché Lazce
  • R.  2006Starší žáci II. místo, Pohár starosty  SDH Pustá Polom.
  • R.  2006 Mladší žáci II. místo, Pohár starosty SDH Pustá Polom
  • Sbor dobrovolných hasičů se, jak velí tradice, významně podílí na organizaci společenských a sportovních akcí v obci.

Spolky a sdružení

Rizika a nebezpečí

MAPOVÝ GEOPORTÁL GEPROGeoportál

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální teplota

5.3.2024 16:04

Aktuální teplota:

7,1 °C

Vlhkost:

80,4 %

Rosný bod:

4 °C

Hlášení rozhlasu

1

Zmeškali jste někdy hlášení místního rozhlasu a chtěli byste být informováni o dění v naší obci?

Obec Nové Sedlice
Obec Nové Sedlice
Interaktivní mapa

mapa