Obec Nové Sedlice
Nové Sedlice

!!! WEBOVÉ STRÁNKY SE PRÁVĚ UPRAVUJÍ !!!

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Obec Nové Sedlice
Obec Nové Sedlice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zahumenní 85
747 06 Nové Sedlice
Telefon: 602700568
E-mail: urad@novesedlice.cz
WWW: www.novesedlice.cz/
ID Datové schránky: q3eazd8
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Zahumenní 85
  747 06 Nové Sedlice
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Zahumenní 85
  747 06 Nové Sedlice
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí8:00 - 12:3013:30 - 17:00
  středa8:00 - 12:3013:30 - 17:00
 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: q3eazd8
Česká spořitelna, a.s.: 1842723349/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Komerční banka, a.s.: 107-9088230257/0100 (Komerční banka, a.s.)
ČNB (slouží pouze pro příjem financí od státu): 94-6511821/0710 (Česká národní banka)
66144540
Nejsme plátci DPH

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Obecní úřad Nové Sedlice
  Zahumenní 85
  747 06 Nové Sedlice
 • e-mailem: urad@novesedlice.cz
 • elektronickým podáním: podatelna@novesedlice.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 602700568

Úřední hodiny

pondělí 8:00 - 12:30 13:30 - 17:00
středa 8:00 - 12:30 13:30 - 17:00

 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

 

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
   (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
   (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
   (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Platné obecně závazné vyhlášky
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Obec Nové Sedlice vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Úřední deska
 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

  Ceník je ke stažení zde.

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Obec Nové Sedlice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva za rok 2020 - poskytování informací

2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 197,16 kB
Staženo: 18×
Vloženo: 10. 2. 2021

Výroční zpráva za rok 2019

VZ-2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 869,38 kB
Staženo: 78×
Vloženo: 28. 2. 2020

Výroční zpráva za rok 2018

VZ-2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,13 MB
Staženo: 72×
Vloženo: 28. 2. 2019

Rok 2020

1) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.459/2019_NoSeS18/2019). 

Informace byla žadatelce poskytnuta poštou dne 10.1.2020. Informace poskytla starostka obce. 

Zveřejněno dne: 10.1.2020

Požadované informace:

 1. Proč byla zřizována provizorní autobusová zastávka Nové Sedlice střed, když původní nebyla zrušena a je na původním místě?
 2. Jaká opatření provedla obec Nové Sedlice k zajištění bezpečností děti, které přecházejí přes komunikaci III. třídy v nebezpečné a nepřehledné zatáčce a křižovatce komunikace III. třídy a místní komunikaci U Hřiště?
 3. Proč se v nebezpečné a nepřehledné zatáčce a křižovatce komunikace III. třídy a místní komunikaci U Hřiště dopravce ČSAD Vsetín otáčí dopravním prostředkem v tomto prostoru? Je tento prostor určen jako „ točna“ pro otáčení autobusu ČSAD Vsetín , který po vystoupení cestujících se vrací zpět a pokračuje ve směru do Štítiny?
 4. Proč byla autobusová zastávka přesunutá před kapli Nejsvětější trojice, když obec Nové Sedlice nevydala žádné povolení?
 5. Kdo bez povolení obce Nové Sedlice přesunul autobusovou zastávku před kapli Nejsvětější trojice?
 6. Proč obec Nové Sedlice do dnešního dne nepodala trestní oznámení na neznámého pachatelé, který tuto autobusovou zastávku bez povolení obce Nové Sedlice přemístil?
 7. Je stávající zastávka funkční ,jestliže není označená jako autobusová zastávka Nové Sedlice střed?
 8. Proč obec Nové Sedlice zastoupená starostkou Zuzanou Rohovkou uvedla v písemností č.j. 448/2019 ze dne 6.12.2019, že úkol 172.19 ze dne 11.9.2013 byl zrušen z důvodu nedostatku financi na zasedáni ZO Nové Sedlice dne 26.4.2017 pod č. usnesení 129.18, když v zápise z 18. zasedání ZO Nové Sedlice konaného dne 26.4.2017 je tento úkol navržen a zrušen bez jakéhokoliv zdůvodnění?
 9. K jaké kapličce byl schválen na 22. zasedání ZO Nové Sedlice dne 11.9.2013 přesun autobusové zastávky?
 10. Kdo vydal předběžný souhlas s přemístěním zastávky autobusu blíže do centra obce  do prostoru před apličku, konkrétně , který správní orgán a konkrétní jméno zástupce tohoto orgánu, jak je uvedeno zápise z 22. zasedání ZO Nové Sedlice pod bodem 172.19?

Poskytnuté informace:

K bodu 1): Z důvodu bezpečnosti dětí jezdících ráno do školy.

K bodu 2): Obec vzhledem ke svým finančním možnostem a stávajícím technickým parametrům zatím žádná opatření neprovedla.

K bodu 3): Obci není známo, proč se v daném místě kdokoliv otáčí. Tento prostor není určen jako točna.

K bodu 4): Autobusová zastávka přesunuta nebyla.

K bodu 5): Autobusová zastávka přesunuta nebyla.

K bodu 6): Autobusová zastávka přemístěna nebyla.

K bodu 7): Stávající zastávka je funkční.

K bodu 8): Protože úkol byl zrušen z důvodu nedostatku financí.

K bodu 9): V obci je pouze jedna kaplička.

K bodu 10): Předběžný souhlas byl vydán neformálně a ústně všemi zúčastněnými. Nikdo ze zúčastněných již v současné době nevykonává svou tehdejší funkci.   


2) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.442/2019_NoSeS17/2019). 

Informace byla žadatelce poskytnuta poštou dne 28.1.2020. Informace poskytla starostka obce. 

Zveřejněno dne: 28.1.2020

Požadované informace:

 1. Byly provedeny místní úpravy provozu na pozemních komunikacích jak je uvedeno ve „ Sdělení k žádosti o stanovení místní úpravy  provozu na pozemních komunikacích – změna“ ze dne 7.11.2018. Jestli ano, kdo a kdy převzal a zkontroloval provedenou úpravu provozu na pozemních komunikacích zda tato úprava je v souladu se „ Sdělení k žádosti o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – změna“ ze dne 7.11.2018
 2. Kdo je zodpovědný za tuto místní úpravu provozu na pozemních komunikacích jak je uvedeno v bodu 1.
 3. Byly provedeny úpravy jak je uvedeno v bodě1.? Jakým způsobem obec prokáže provedení úprav jak je uvedeno v bodu 1. Když mi bylo sděleno v poskytnutých informacích č.j. 416/2019 ze dne 13.11.2019, že obec žádnou fakturu za přenosné  značky nosnosti mostu u obchodu neobdržela, ani  předávací  protokol a nemá  žádny doklad o tom , kdy byly tyto značky instalovány.
 4. Proč nebyla faktura za opravu mostu u obchodu  na profilu zadavatele , když datum vystavení faktury je 11.6.2019  a byla  vložena  v den , kdy  mi  byly poskytnuté informace č.j. 416/2019 ze dne 13.11.2019.

Poskytnuté informace:

K bodu 1): Ano byly provedeny. Provedenou úpravu převzala a zkontrolovala starostka. Termín převzetí není znám, nebyl sepsán předávací protokol.

K bodu 2): Starostka.

K bodu 3): Ano byly provedeny. Obec žádným způsobem neprokáže provedení úprav.

K bodu 4): Obec nemá zákonnou povinnost fakturu na profil zadavatele vkládat.


Rok 2019

1) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.516/2018_No_Se_S25/2018). 

Informace byla žadateli poskytnuta poštou dne 15.1.2019. Informace poskytla starostka obce. 

Zveřejněno dne: 30.1.2019

Požadované informace:

 1. Kdy byl vypracován statický posudek na most u obchodu Hruška, který je v majetku povinného subjektu a je součástí komunikace U Hřiště, jak je uvedeno v zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané 30. 7. 2018 pod bodem č. 9 zápisu (  9) Most u obchodu - mostní prohlídka, statický posudek)?
 2. Kdo vypracoval statický posudek na most u obchodu?
 3. Jaké byly finanční náklady na vypracování statického posudku?
 4. Jaký je závěr statického posudku?
 5. Na kterém veřejném zasedání byl statický posudek projednán a jaké bylo přijato usnesení?
 6. Jak často v současné době tj. denně používá most u obchodu Hruška starostka obce Nové Sedlice, z místa trvalého bydliště a do místa trvalého bydliště na adrese U Hřiště 66 (most je součástí obecní komunikace U Hřiště)?

Poskytnuté informace:

Poznámka pro upřesnění a vysvětlení slovíček: Statickým posudkem je pracovně nazýván dokument „Stanovení zatížitelnosti mostu M001 – Most u potravin, Nové Sedlice“. Obci nemohlo být předem známo, jak požadovaný dokument nazve v budoucnu jeho zpracovatel.

K dotazu č. 1:

Statický posudek, jak je uvedeno v zápise z veřejného zasedání ZO konaného 30.7.2018 je, včetně data vyhotovení (6/2018), veřejně přístupný ke stažení a k nahlédnutí na webových stránkách obce Nové Sedlice v Menu – Projekty – Most u obchodu – Stanovení zatížitelnosti mostu (statický posudek).

Přímý odkaz:

 • e_download.php?file=data/editor/227cs_2.pdf&original=p%C5%99%C3%ADloha%202%20zat%C3%AD%C5%BEitelnost%20mostu.pdf

K dotazu č. 2:

Statický posudek, na most u obchodu, je, včetně uvedení autora Ing. Tomáše Vašíčka (osoba, která vypracovala statický posudek), veřejně přístupný ke stažení a k nahlédnutí na webových stránkách obce Nové Sedlice v Menu – Projekty – Most u obchodu – Stanovení zatížitelnosti mostu (statický posudek).

Přímý odkaz:

 • e_download.php?file=data/editor/227cs_2.pdf&original=p%C5%99%C3%ADloha%202%20zat%C3%AD%C5%BEitelnost%20mostu.pdf

K dotazu č. 3: Finanční náklady na zpracování statického posudku (stanovení zatížitelnosti mostu) byly 42.350,- Kč.

K dotazu č. 4:

Statický posudek je, včetně závěru, veřejně přístupný ke stažení a k nahlédnutí na webových stránkách obce Nové Sedlice v Menu – Projekty – Most u obchodu – Stanovení zatížitelnosti mostu (statický posudek).

Přímý odkaz:

e_download.php?file=data/editor/227cs_2.pdf&original=p%C5%99%C3%ADloha%202%20zat%C3%AD%C5%BEitelnost%20mostu.pdf

K dotazu č. 5:

Statický posudek byl projednán

 1. na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 31.1.2018 pod bodem č. 8 zápisu s přijatým usnesením v tomto znění:

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční výdaje obce na zpracování statického posudku mostu u obchodu, PD na rekonstrukci elektroinstalace a rekonstrukci elektrických rozvaděčů v budově školky v celkové hodnotě 86.000,- Kč

 1. na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 30. 7. 2018 pod bodem č. 9 zápisu (jak ostatně sám uvádíte v dotaze č. 1) s přijatým usnesením v tomto znění:

Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci výběrových řízení na zpracování:

 • PD na opravu mostu u obchodu
 • PD na výstavbu nového mostu u obchodu
 • pasportu komunikací a mostů v obci

Poznámka:

K dotazu č. 6 bylo podle ustanovení § 8a zákona (106/1999 Sb) a současně dle § 3 odst. 3  téhož zákona vydáno rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací. 


2) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.515/2018_No_Se_S24/2018). 

Informace byla žadateli poskytnuta poštou dne 15.1.2019. Informace poskytla starostka obce. 

Zveřejněno dne: 30.1.2019

Požadované informace:

Nahlédnout do písemných dokumentů:

 1. Zpráva Ing. Kurečky – prohlídka mostu
 2. Statický posudek, jak je uvedeno v zápise z veřejného zasedání ZO konaného 30.7.2018.
 3. Zpráva z daňové kontroly FÚ Opava MŠ zahrada
 4. Zpráva o statickém výpočtu zatížitelnosti zpracovaná 10/2017

Poskytnuté informace:

K dotazu č. 1:

Zpráva Ing. Kurečky – prohlídka mostu je veřejně přístupná ke stažení a nahlédnutí na webových stránkách obce Nové Sedlice v Menu – Projekty – Most u obchodu – Prohlídka mostu.

Přímý odkaz:

e_download.php?file=data/editor/227cs_1.pdf&original=p%C5%99%C3%ADloha%201%20hlavn%C3%AD%20prohl%C3%ADdka%20mostu.pdf

K dotazu č. 2:

Statický posudek, jak je uvedeno v zápise z veřejného zasedání ZO konaného 30.7.2018

je veřejně přístupný ke stažení a k nahlédnutí na webových stránkách obce Nové Sedlice v Menu – Projekty – Most u obchodu – Stanovení zatížitelnosti mostu (statický posudek).

Přímý odkaz:

e_download.php?file=data/editor/227cs_2.pdf&original=p%C5%99%C3%ADloha%202%20zat%C3%AD%C5%BEitelnost%20mostu.pdf

K dotazu č. 3:

Zpráva z daňové kontroly FÚ Opava MŠ zahrada je veřejně přístupný ke stažení
a k nahlédnutí na webových stránkách obce Nové Sedlice v Menu – Projekty – MŠ – zahrada v přírodním stylu – Dokumenty k projektu – Zpráva o daňové kontrole FÚ Opava

Přímý odkaz:

e_download.php?file=data/editor/198cs_15.pdf&original=453_2018_zpr%C3%A1va%20o%20da%C5%88ov%C3%A9%20kontrole.pdf

K dotazu č. 4:

Jedinou zprávou o statickém výpočtu zatížitelnosti, kterou obec Nové Sedlice disponuje, je dokument s přesným názvem „Stanovení zatížitelnosti mostu M001 -Most u potravin, Nové Sedlice“, který zpracoval Ing. Tomáš Vašíček v červnu 2018, a který je námi pracovně nazýván jako statický posudek. Tento dokument je veřejně přístupný ke stažení a k nahlédnutí na webových stránkách obce Nové Sedlice v Menu – Projekty – Most u obchodu – Stanovení zatížitelnosti mostu (statický posudek).

Přímý odkaz:

e_download.php?file=data/editor/227cs_2.pdf&original=p%C5%99%C3%ADloha%202%20zat%C3%AD%C5%BEitelnost%20mostu.pdf


3) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.497/2018_No_Se_S23/2018). 

Informace byla žadateli poskytnuta poštou dne 18.1.2019. Informace poskytla starostka obce. 

Zveřejněno dne: 30.1.2019

Požadované informace:

 1. Proč nejsou na profilu zadavatele zveřejněny přílohy č. I – Rozpočet – oceněný výkaz výměr a č. II – Seznam dodavatelů, které jsou podle článku XVIII smlouvy o dílo (SOD) nedílnou součástí?
 2. Kde jsou tyto výše uvedené přílohy zveřejněny k nahlédnutí?
 3. Kdy byl určen technický dozor stavebníka, žádám poskytnout datum a jméno osoby pověřené výkonem fce TDS.
 4. Kdy bylo podle článku XII SOD předáno zhotovené dílo?
 5. Datum realizace (zhotovení) díla stanovené poskytovatelem dotace jako maximální.
 6. Datum vystavení a celková výše k úhradě v Kč konečné faktury za zhotovení díla.

Poskytnuté informace:

K dotazu č. 1: Rozpočet – oceněný výkaz výměr a seznam dodavatelů na veřejném profilu zadavatele Obce Nové Sedlice již zveřejněny jsou.

K dotazu č. 2: Na veřejném profilu zadavatele Obce Nové Sedlice zde:

https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/6ad66c02-fcaa-4e13-916e-2c8616ead3a4

K dotazu č. 3: Technický dozor stavebníka byl určen 23.4.2018. Jména osob pověřených výkonem fce TDS jsou B.S. a L. Č..

K dotazu č. 4: Zhotovené dílo podle článku XII SOD předáno nebylo. Byly předány pouze realizované práce, které byly uznatelnými náklady dotace.

K dotazu č. 5: Datum realizace (zhotovení) díla stanovené poskytovatelem dotace jako maximální bylo 29.9.2018 .

K dotazu č. 6: Konečná faktura za zhotovení díla nebyla dosud vystavena. Faktura za realizované práce, které byly uznatelnými náklady dotace byla vystavena 14.9.2018 v celkové výši k úhradě 1.469.577,- Kč.


4) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.4/2019). 

Informace byla žadatelce poskytnuta osobně dne 9.1.2019. Informace poskytla paní O.S.  

Zveřejněno dne: 7.2.2019

Požadované informace:

Žádám předložení "Sdělení k žádosti o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích" č.j. 457/2018

Poskytnuté informace:

- "Sdělení k žádosti o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích"


5) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.526/2018). 

Informace byla žadateli poskytnuta poštou dne 14.2.2019. Informace poskytla starostka obce.  

Zveřejněno dne: 27.2.2019

Požadované informace:

 1. Datum, kdy byl vypracován statický výpočet zatížitelnosti  10/2017 na most u obchodu Hruška, který je v majetku povinného subjektu a je součástí komunikace U Hřiště, viz. zpráva z „Hlavní prohlídky“ provedené dne 10. 4. 2018.
 2. Kdo vypracoval statický výpočet zatížitelnosti 10/2017 na most u obchodu?
 3. Jaké byly finanční náklady na vypracování statického výpočtu zatížitelnosti 10/2017?
 4. Jaký je závěr statického výpočtu zatížitelnosti 10/2017?
 5. Kdy (datum) a s kým byl za obec Nové Sedlice projednán závěr statického výpočtu zatížitelnosti 10/2017?
 6. Na kterém veřejném zasedání zastupitelstva obce byl statický výpočet zatížitelnosti 10/20217 projednán, jaké bylo přijato usnesení?
 7. Pokud statický výpočet zatížitelnosti 10/2017 nebyl projednán na veřejném zasedání zastupitelstva obce, důvod proč nebyl projednán?
 8. Kde a kdy mohu nahlédnout do zpracovaného statického výpočtu zatížitelnosti 10/2017?

Poskytnuté informace:

Poznámka:  

Vámi uváděný dokument s názvem „statický výpočet zatížitelnosti 10/2017“ je pouze konceptem, ze kterého vznikl oficiální dokument s názvem „Stanovení zatížitelnosti mostu M001 – Most u potravin, Nové Sedlice“ zpracovaný a orazítkovaný Ing. Tomášem Vašíčkem v červnu 2018. Tento dokument je veřejně přístupný na webových stránkách obce Nové Sedlice v Menu – Projekty – Most u obchodu – Stanovení zatížitelnosti mostu (statický posudek).

Přímý odkaz:

e_download.php?file=data/editor/227cs_2.pdf&original=p%C5%99%C3%ADloha%202%20zat%C3%AD%C5%BEitelnost%20mostu.pdf

K dotazu č. 1: Obci není známo, kdy přesně byl „Statický výpočet zatížitelnosti 10/2017“  vypracován. Zpracovatel jej obci zaslal 9.3.2018.

K dotazu č. 2: „Statický výpočet zatížitelnosti 10/2017“ vypracoval Ing. Tomáš Vašíček.

K dotazu č. 3: Finanční náklady na zpracování „Statického výpočtu zatížitelnosti 10/2017“ byly 0,- Kč, jelikož se jedná o koncept oficiálního dokumentu s názvem „Stanovení zatížitelnosti mostu M001 – Most u potravin, Nové Sedlice“. Finanční náklady na zpracování tohoto dokumentu byly 42.350,- Kč.

K dotazu č. 4:

Závěr statického výpočtu zatížitelnosti 10/2017 je:

Výsledné zatížitelnosti

 • Normální 13,3 x 0,4 =  5,0 t   nápravový tlak = 3,75 tun
 • Výhradní  56 x 0,4 = 22,4 t  nápravový tlak ( 3 nápravové vozidlo) = 8 tun 
 • Výjimečná 290 x 0,4 = 116 t  nápravový tlak  (9 náprav) =  12,8 t
 • Nápravový tlak 3,8 t
 • Dopravní značení – B13……5t E5..…..22t

K dotazu č. 5: Závěr statického výpočtu zatížitelnosti 10/2017 byl projednán starostkou obce dne 12.3.2018

K dotazu č. 6: „Statický výpočet zatížitelnosti 10/2017“ nebyl projednán na žádném veřejném zasedání zastupitelstva obce Nové Sedlice.

K dotazu č.7:

„Statický výpočet zatížitelnosti 10/2017“ nebyl projednán na žádném veřejném zasedání zastupitelstva obce Nové Sedlice, protože se nejedná o oficiální dokument, pouze o koncept k oficiálnímu dokumentu s názvem „Stanovení zatížitelnosti mostu M001 – Most u potravin, Nové Sedlice“ zpracovaný a orazítkovaný Ing. Tomášem Vašíčkem v červnu 2018. Tento dokument projednalo zastupitelstvo obce dne 30.7.2018 pod bodem č.9.

K dotazu č.8:

Dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., máte právo nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy. O poskytnutí dokumentu „statický výpočet zatížitelnosti 10/2017“ můžete požádat dle zák. 106/1999 Sb. Po jeho poskytnutí do něj můžete nahlížet kdykoliv a kdekoliv.  


6) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.48/2019; NoSeS3/2019). 

Informace byla žadateli poskytnuta poštou dne 20.3.2019. Informace poskytla starostka obce.  

Zveřejněno dne: 20.3.2019

Požadované informace:

 1. Kdo a kdy bylo rozhodnuto, že pozemek p. č. 48/2 je veřejné prostranství a pokud ne, jaké je jeho využití?
 2. Kdo a kdy schválil zřízení parkoviště na pozemku p. č. 48/2?
 3. Kdy byla provedena kolaudace parkoviště na pozemku p. č. 48/2?
 4. Kolik bylo podáno žádosti na pronájem parkovacího místa na pozemku p.č. 48/2 od 1. 1. 2015 vlastníky automobilu tov. značek FORD, ŠKODA OCTAVIA, VW, AUDI, OPEL, RENAULT – Clio, ŠKODA – CITIGO?
 5. Kolik získala finančních prostředků obec Nové Sedlice za pronájem parkovacích míst na pozemku p. č. 48/2 za období 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018?

Poskytnuté informace:

K dotazu č. 1:

Zastupitelstvo obce Nové Sedlice na svém 5. zasedání dne 7. 9. 2015 pod bodem usnesení č. 39.05 dalo mandát starostce Zuzaně Rohovské rozhodovat o umístění jakýchkoliv předmětů na pozemcích ve vlastnictví obce, jejichž využití není specifikováno v Obecně závazné vyhlášce č. 2/2010. Nikdo a nikdy nebylo rozhodnuto, že pozemek p.č. 48/2 je veřejné prostranství. Způsob využití pozemku p.č. 48/2 je dle informací z katastru nemovitostí zeleň.

K dotazu č. 2: Nikdo a nikdy neschválil zřízení parkoviště na pozemku p.č. 48/2.

K dotazu č. 3: Nikdy.

K dotazu č. 4: 0

K dotazu č. 5: 0


7) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.49/2019; NoSeS4/2019). 

Informace byla žadateli poskytnuta poštou dne 20.3.2019. Informace poskytla starostka obce.  

Zveřejněno dne: 20.3.2019

Požadované informace:

 1. Proč došlo k vložení příloh č. 1 a č. 2 (18. 1. 2019) na profil zadavatele až po 9 měsících po vložení SOD (23. 4. 2018) jehož jsou nedílnou součástí?
 2. Kdy a kde mohu nahlédnout do všech dokumentů výše uvedeného projektu (na př,: písemnosti výběrového řízení na dodavatele prací, žádost o poskytnutí dotace, projektovou dokumentaci, která byla podkladem pro poskytnutí dotace (bod 8 Dotace z MZČR na opravu hasičské zbrojnice – celk. plán. náklady na opravu činily v době podání žádosti 1 689 160,- Kč), projektovou dokumentaci, která navýšila celk. plán. náklady na 1,990 mil. Kč, rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně všech příloh, předávací a přejímací protokoly, stavební deník, fakturu dle bodu 5.3 SOD na 1 469 577,- Kč, atd.)? Proč nejsou tyto dokumenty zveřejněny na web. Stránkách povinného subjektu (starostka obce – všechno máte na internetových stránkách obce, nezdržujte)?
 3. Jaké důvody brání povinné osobě v řádném užívání díla, když byla dotace ve výši 700 000, - Kč poskytovatelem dotace, SZIF poskytnuta?
 4. Proč je požární technika k dnešnímu dni zaparkována za budovou mateřské školky?
 5. Proč starostka obce Zuzana Rohovská vystoupila dne 21. 12. 2018 na valné hromadě SDH Nové Sedlice se zprávou, že práce jsou provedeny nekvalitně a projekt není dokončen (pozn. termín řádného předání díla dle dodatku č. 1 SOD je 31. 8. 2018), jestliže přijala fakturu ze dne 14. 9. 2018 na 1 469 577,- Kč a faktura byla proplacena, když byly práce provedeny nekvalitně a projekt je nedokončen? Proč starostka obce nepožadovala dodržet „Článek V Platební podmínky“ SOD?
 6. Kdy byla a jaká byla učiněna opatření z důvodu nedokončení díla (uvést jednotlivá konkrétní opatření včetně data uskutečnění opatření)? 

Poskytnuté informace:

K dotazu č. 1: Přílohy byly na profil zadavatele vloženy, jakmile bylo zjištěno, že na profilu zadavatele nejsou a měly by být.

K dotazu č. 2: V pondělí 1.4.2019 v 10,00 hod na obecním úřadě v Nových Sedlicích. Obec nemá povinnost Vámi uvedené dokumenty zveřejňovat na web. stránkách.

K dotazu č. 3: Realizační firma nepředala kompletní stavbu. Byly předány pouze realizované práce, které byly uznatelnými náklady dotace.

K dotazu č. 4: Protože se jedná o obecní pozemek, který je pro dočasné zaparkování vhodný.

K dotazu č. 5: Starostka informovala na VH o aktuálním stavu projektu, jelikož o to byla požádána členy SDH. Není pravdou, že starostka nepožadovala dodržet platební podmínky SOD.

K dotazu č. 6: Dne 12.11.2018 byla realizační firmě odeslána výzva k dokončení stavebních prací a sdělení termínu předání stavby.


8) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.526/2018; NoSeS26/2018). 

Informace byla žadateli poskytnuta poštou dne 20.3.2019. Informace poskytla starostka obce.  

Zveřejněno dne: 20.3.2019

Požadované informace:

8. Kde a kdy mohu nahlédnout do zpracovaného statického výpočtu zatížitelnosti 10/2017?

Poskytnuté informace:

Do zpracovaného statického výpočtu zatížitelnosti 10/2017 můžete nahlédnout v pondělí 1.4.2019 v 10,00 hod na obecním úřadě v Nových Sedlicích.


9) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.187/2019). 

Informace byla žadatelce poskytnuta poštou dne 3.5.2019. Informace poskytla starostka obce.  

Zveřejněno dne: 3.5.2019

Požadované informace:

Jakým způsobem obec Nové Sedlice využívá tyto parcely, které jsou ve vlastnictví obce Nové Sedlice:

parcelní číslo -  215,  266/5,  286/12,  342/32,  345,  346/42,  346/48,  346/50,  413/7,  585,  586,  610,  613/1,  613/2,   celková výměra  12 722 m2   orná půda ZPF.

Poskytnuté informace:

Obec Nové Sedlice tyto parcely žádným způsobem nevyužívá.

Do zpracovaného statického výpočtu zatížitelnosti 10/2017 můžete nahlédnout v pondělí 1.4.2019 v 10,00 hod na obecním úřadě v Nových Sedlicích.


10) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.302/2019). 

Informace byla žadatelce poskytnuta poštou dne 29.7.2019. Informace poskytla starostka obce.  

Zveřejněno dne: 29.7.2019

Požadované informace:

Kdo využívá tyto parcely , které jsou ve vlastnictví obce Nové Sedlice:

1. parcelní číslo - 215, 266/5, 286/12, 342/32, 345, 346/42, 346/48, 346/50, 413/7, 585, 586, 610, 613/1, 613/2, celková výměra 12 722 m2 orná půda ZPF.

2. Jsou tyto uvedené parcely v bodě 1. v nájmu, komu jsou pronajaty. 

3. Jaký je právní vztah mezi obci Nové Sedlice a nájemcem parcel uvedených v bodě 1.

4. Od kterého data jsou parcely uvedeny v bodě 1. pronajaty.

5. Jaký finanční nebo materiální prospěch má obec Nové Sedlice z parcel uvedených v bodě 1.

Poskytnuté informace:
 1. Parcely č. 215, 266/5, 286/12, 342/32, 345, 346/42, 346/48, 346/50, 413/7, 585, 586, 610, 613/1, 613/2, celková výměra 12 722 m2 orná půda ZPF jsou volně přístupné, obci není známo, kdo všechno je využívá. Pronájem těchto pozemků bude obcí řešen po dokončení procesu obnovy katastrálního operátu katastrálním úřadem v Opavě.
 2. Parcely uvedené v bodě 1. nejsou v nájmu.
 3. Neexistuje žádný právní vztah s nájemcem parcel uvedených v bodě 1.
 4. Parcely uvedené v bodě 1. nejsou pronajaty.
 5. Žádný.

11) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.345/2019). 

Informace byla poskytnuta datovou schránkou dne 19.8.2019. Informace poskytla starostka obce.  

Zveřejněno dne: 21.8.2019

Poskytnuté informace:

Vámi uvedené subjekty v minulosti nepodaly vůči obci Nové Sedlice nabídku ve smyslu veřejných zakázek.


12) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j. 390/2019). 

Informace byla žadatelce poskytnuta poštou dne 13.11.2019. Informace poskytla starostka obce.  

Zveřejněno dne: 13.11.2019

Požadované informace:

 1. Faktura za přenosné značky nosnosti mostu u obchodu. Kdy byly tyto značky instalovány datum.
 2. Prohlídka mostu u obchodu po opravě v r. 2019
 3. Faktura k opravě mostu u obchodu v roce 2019
Poskytnuté informace:

K bodu 1)

Obec žádnou fakturu za přenosné značky nosnosti mostu u obchodu k dnešnímu dni neobdržela.  Obec neobdržela ani žádný předávací protokol o instalaci těchto značek
a nemá tudíž žádný doklad o tom, kdy byly tyto značky instalovány.  

K bodu 2)

Protokol z prohlídky mostu u obchodu po opravě v r. 2019 je zveřejněn ke stažení na webových stránkách obce v sekci MENU – PROJEKTY – MOST U OBCHODU - Hlavní prohlídka mostu (provedeno 6.8.2019) -zde ke stažení, případně na adrese:

e_download.php?file=data/povinne_informace/poskytnuteinformace_1.pdf&original=350_2019_hlavn%C3%AD%20prohl%C3%ADdka%202019.pdf

K bodu 3)

Faktura k opravě mostu u obchodu v roce 2019 je zveřejněna na veřejném profilu zadavatele obce Nové Sedlice na elektronické adrese:

https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/6ad66c02-fcaa-4e13-916e-2c8616ead3a4


13) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j. 409/2019). 

Informace byla žadatelce poskytnuta poštou dne 6.12.2019. Informace poskytla starostka obce.  

Zveřejněno dne: 6.12.2019

Požadované informace:

 1. Kdo vydal povolení na přesun autobusové zastávky do prostoru před kapli Nejsvětější trojice.
 2. Kdy bylo povolení vydáno - datum.
 3. Kdy byl přesun autobusové zastávky do prostoru před kapli Nejsvětější trojice schválen zastupitelstvem obce Nové Sedlice - datum.

Poskytnuté informace:

K bodu 1)

Autobusová zastávka „Nové Sedlice, střed“ do prostoru před kapli Nejsvětější trojice v Nových Sedlicích přesunuta nebyla. Stále je funkční na původním místě. Poskytovatel dopravní obslužnosti z důvodu zajištění bezpečnosti dětí jezdících ráno do školy, umístil na žádost starostky obce ke kapli provizorní zastávku „Nové Sedlice, střed“ ve směru na Štítinu, do doby, než bude upraven nevyhovující jízdní řád pro ranní školní autobus, který nabíral školáky v nebezpečné a nepřehledné zatáčce naproti stávající autobusové zastávky.

K bodu 2): Viz odpověď k bodu 1). Zastávka nebyla přesunuta. Obec nevydávala žádné povolení.

K bodu 3)

Přesun autobusové zastávky ke kapličce byl schválen na 22. zasedání zastupitelstva obce Nové Sedlice dne 11.9.2013 pod bodem usnesení 172.19. Coby úkol, byl přesun zastávky ke kapličce z důvodu nedostatku financí zastupitelstvem zrušen dne 26.4.2017 pod č. usnesení 129.18. Nicméně stávající zastávka nebyla přesunuta. Viz odpověď k bodu 1).


14) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j. 427/2019). 

Informace byla žadateli poskytnuta poštou dne 18.12.2019. Informace poskytla starostka obce.  

Zveřejněno dne: 27.12.2019

Poskytnuté informace:

K dotazu č. 2:

Skutečná cena zakázky „Údržba a obnova hasičské zbrojnice v Nových Sedlicích“ byla dle uzavřené smlouvy o dílo ve výši 2002000,- Kč včetně DPH.


Rok 2018

1) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.558/2017_No_Se_S34_2017). 

Informace byla žadateli poskytnuta poštou dne 8.1.2018. Informace poskytla starostka obce. 

Zveřejněno dne: 11. 1. 2018

Poskytnuté informace:

1) U mostku byla v září 2012 provedena mostní prohlídka autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, z níž vyplynulo, že mostek je v dobrém stavu a nosnost mostku nebyla žádným způsobem omezena.

2) Starostka obce Zuzana Rohovská si plní své povinnosti, které ji vyplývají ze zákona o obcích.

3) Starostka

4) Protože u mostku u obchodu, obecní komunikace U hřiště, byla v září 2012 provedena mostní prohlídka autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, z níž vyplynulo, že mostek je v dobrém stavu a nebylo zjištěno, že by byla silně narušena statika nosné zdi mostku.

5) Z osobních důvodů. Starostka zákon o evidenci obyvatelstva neobchází.

6) Obec Nové Sedlice, obecní úřad zastoupený starostkou Zuzanou Rohovskou je nečinný ve věci zrušení místa trvalého bydliště starostky obce, jelikož neobdržel žádnou žádost o zrušení jejího trvalého bydliště.

7) Kontrolní výbor zastupitelstva obce nepřijal nápravná opatření ve věci nesplnění úkolu, protože u mostku byla v září 2012 provedena mostní prohlídka autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, z níž vyplynulo, že mostek je v dobrém stavu a nosnost mostku nebyla žádným způsobem omezena. Kontrolní výbor (dále jen KV) si své povinnosti plní v souladu se zákonem o obcích. KV není opakovaně nečinný.

8) U všech mostů byla v září – říjnu 2012 provedena mostní prohlídka. U žádného nebyl zjištěn havarijní stav.

V roce 2015 započala obec spolupráci s Lesy ČR na přípravě projektu „VT Sedlinka v km 2,500 – 5,150“, jehož realizace se předpokládá v roce 2020, a v rámci kterého budou řešeny také mosty v obci.

V bodě 4 zápisu ze zasedání ZO konané dne 18. 4. 2011 je uvedeno pouze:

„- umístění značky nosnosti na mostek u obchodu

byla nalezena značka, která byla na mostku dříve umístěna, a proto bude znovu upevněna. Stav tohoto i ostatních mostů v obci budou řešeny průběžně“


2) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.560/2017_No_Se_S35/2017). 

Informace byla žadatelce poskytnuta poštou dne 8.1.2018. Informace poskytla starostka obce. 

Zveřejněno dne: 15. 1. 2018

Poskytnuté informace:

1. Akce, na které byly vyčleněny finanční prostředky schváleného rozpočtu obce Nové Sedlice na rok 2017 v paragrafech 2212, 2219, 2223, jsou stále ve stadiu přípravy.  

2. Čerpání finančních prostředků u jednotlivých paragrafů je uvedeno v přiložené tabulce. V prvním sloupci je uveden účel, ve druhém sloupci částka v Kč, která byla na daný účel čerpána. V závorkách jsou uvedena nerealizovaná čerpání.

Příloha - zde


3) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.563/2017_No_Se_S36/2017). 

Informace byla žadateli poskytnuta poštou dne 8.1.2018. Informace poskytla starostka obce. 

Zveřejněno dne: 15. 1. 2018

Požadované informace:

1. Jaký finanční/materiální prospěch nebo výnos  z  parcel má obec Nové Sedlice. které jsou ve vlastnictví obce Nové Sedlice  par. č. 215, 266/5, 286/12, 342/32, 345, 346/42, 346/48, 346/50, 413/7, 585, 586, 610, 613/1, 613/2,  celková výměra 12 722m2 orná půda ZPF, které obhospodařuje  Zemědělská a.s. Opava-Kylešovice dle poskytnuté informace obci Nové Sedlice č.j. 554/2017  ze dne 13.12.2017.                                                                                     

2. Od kterého data tyto výše uvedené parcely obhospodařuje Zemědělská a.s. Opava-Kylešovice.

3. Jaký právní vztah je mezi obci Nové Sedlice a Zemědělskou a. s. Opava – Kylešovice u výše uvedených parcel.                                  

Poskytnuté informace:

1. Obec Nové Sedlice nemusí vynakládat žádné finanční prostředky na údržbu těchto parcel.

2. Jelikož Obec Nové Sedlice neuzavřela se Zemědělskou a.s. Opava – Kylešovice žádnou smlouvu ani jiný právní dokument, doporučuji Vám se s tímto dotazem obrátit na tuto společnost.

3. Žádný


4) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.297/2018_No_Se_S12_2018). 

Informace byla žadatelce poskytnuta poštou dne 26.7.2018. Informace poskytla starostka obce. 

Zveřejněno dne: 1.8.2018

Dotazy:

1) Žádám podrobné vypsání akci, na které byly vyčleněny finanční prostředky schváleného rozpočtu obce Nové Sedlice na rok 2017 v paragrafech 2212, 2219, 2223 a jsou ve stadiu přípravy.

2) Kolik finančních prostředků bylo vyčleněno na každou akci.

3) Žádám informaci, které konkrétní úkony u těchto akci byly provedeny do dnešního dne.

    V jakém stádiu rozpracování se nacházejí.

Žádám o podrobné informace ve všech bodech.

Poskytnuté informace:

Bod 1)

Akce, na které byly vyčleněny finanční prostředky schváleného rozpočtu obce Nové Sedlice na rok 2017 a jsou ve stadiu přípravy:

 • § 2212: oprava komunikací – zaasfaltování děr a prasklin, vyspravení dle potřeby
 • § 2219: oprava a zpevnění parkovacích ploch a chodníků v obci
 • § 2223: bezpečnostní prvky na komunikaci I/11, měřič rychlosti)

Bod 2)

Finanční prostředky vyčleněné na každou akci:  

 • § 2212: 300.000,- Kč
 • § 2219: 100.000,- Kč
 • § 2223: 100.000,- Kč

Bod 3)

Provedené úkony z § 2212:

 • zpevnění krajnice na ul. Horní
 • oprava vjezdu na ul. Opavská (pro kontejner na BIO)

Stádium rozpracování: HOTOVO

Úkony z §2212 ve stádiu rozpracování „příprava zadání pro výběr zhotovitele“:

 • zaasfaltování děr na ul. K Lesu, Zahradní, Zahumenní, Příčná, U Hřiště

Provedené úkony z § 2219:

 • zpevněná plochy za obchodem

Stádium rozpracování: HOTOVO

Úkony z §2219 ve stádiu rozpracování „příprava zadání pro výběr zpracovatele“:

 • zpracování PD na výstavbu chodníku na ul. Opavská

Provedené úkony z § 2223:

 • poptávkové řízení na měřič rychlosti a výběr zhotovitele
 • žádosti na MSK, PČR a ŘSD o povolení umístění měřiče rychlosti na silnici I/11

Rozpracované úkony z §2223:

 • příprava zadání pro nové poptávkové řízení na měřič rychlosti dle podmínek MSK, PČR a ŘSD

5) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.320/2018_No_Se_S14/2018). 

Informace byla žadatelce poskytnuta osobně dne 27.8.2018 a 28.8.2018. Informace poskytla starostka obce. 

Zveřejněno dne: 29.8.2018

Poskytnuté informace: 

 • žádosti na MSK, PČR a ŘSD o povolení umístění měřiče rychlosti na silnici I/11 (provedené úkony)
 • podklady na přpravu nového poptávkového řízení a měřič rychlosti dle podmínek MSK, PČR a ŘSD (tzn. vyjádření těchto subjektů)
 • dokument s názvem "Stanovení zatížitelnosti mostu M001 - Most u potravin, Nové Sedlice" (statický posudek mostku u obchodu)

6) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j. 351/2018_No_Se_S16/2018). 

Informace byla žadatelce poskytnuta osobně dne 5.9.2018. Informace poskytla starostka obce. 

Zveřejněno dne: 5.9.2018

Požadované informace:

„Žádám zaslání platebních výměru, které byly  vyměřeny  Finančním úřadem pro  Moravskoslezský kraj na základě výsledků daňové kontroly projektu „MŠ Nové Sedlice Zahrada v přírodním stylu“. Platební výměry byly předmětem jednání 30. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nové Sedlice dne 30.7.2018.

Veškeré písemné úkony, písemnosti zasílejte na adresu trvalého bydliště.“

Poskytnuté informace:

 • Platební výměr (naše č.j. 299/2018)
 • Platební výměr (naše č.j. 300/2018)

7) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.320/2018_No_Se_S14/2018). 

Informace byla žadatelce poskytnuta poštou dne 27.9.2018. Informace poskytla starostka obce. 

Zveřejněno dne: 4.10.2018

Požadované informace:

 1. nahlédnout do podkladů „příprava zadání pro výběr zhotovitele“ zaasfaltování děr na ul. K Lesu, Zahradní, Zahumenní, Příčná, U Hřiště
 2. nahlédnout do podkladů „příprava zadání pro výběr zpracovatele“ – zpracování PD na výstavbu chodníku na ul. Opavské
 3. nahlédnout do poptávkového řízení na měřič rychlosti a výběr zhotovitele, do žádosti na MSK, PČR a ŘSD o povolení umístění měřiče rychlosti na silnici I/11 (provedené úkony) a podkladů na přípravu nového poptávkového řízení na měřič rychlosti dle podmínek MSK, PČR a ŘSD
 4. předložení statického posudku mostku obchodu (co nejdříve)
 5. nahlédnout do Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci hasičské zbrojnice a původní smlouvu o dílo na rekonstrukci hasičské zbrojnice.

Poskytnuté informace:

K bodu č. 1)

- nahlédnout do podkladů „příprava zadání pro výběr zhotovitele“ zaasfaltování děr na ul. K Lesu, Zahradní, Zahumenní, Příčná, U Hřiště

V příloze zasílám cenové nabídky na asfaltování komunikací v Nových Sedlicích, které bude realizováno ještě v letošním roce. Zadáním byl „slepý“ krycí list, který oslovené firmy vyplnily a zaslali jako svou nabídku. Ul. Zahradní se asfaltovat nebude. Asfaltování ul. Příčné je součástí ceny ul. Zahumenní.

K bodu č. 2) - nahlédnout do podkladů „příprava zadání pro výběr zpracovatele“ – zpracování PD na výstavbu chodníku na ul. Opavské

Obecní úřad rozhodnutím č.j. 333/2018 rozhodl o odmítnutí poskytnutí požadovaných informací, jelikož jimi nedisponoval a stále nedisponuje. Prvotní fází přípravy zadání je, že někdo musí vymyslet, jak toto zadání bude koncipováno a sepsáno. V této fázi se právě nachází příprava zadání. Žádný dokument tudíž není možné poskytnout.  

K bodu č. 3)

- nahlédnout do poptávkového řízení na měřič rychlosti a výběr zhotovitele, do žádosti na MSK, PČR a ŘSD o povolení umístění měřiče rychlosti na silnici I/11 (provedené úkony) a podkladů na přípravu nového poptávkového řízení na měřič rychlosti dle podmínek MSK, PČR a ŘSD

V příloze Vám zasílám 3 cenové nabídky na měřič rychlosti, žádný zhotovitel nebyl vybrán, jelikož radar nesplňuje podmínky MSK, PČR a ŘSD.

Zadání poptávkového řízení:

Dobrý den,

poptávám u Vás cenovou nabídku na 1 ks informačního panelu pro měření rychlosti vozidel na pozemních komunikacích dle následující specifikace:

radar - panel s textem RADAR a ZPOMAL

výška číslic min. 37 cm

rozměr panelu min. 52 x 63 cm

automatické dobíjení z veřejného osvětlení, akumulátor

montáž + montážní materiál

Svou nabídku, prosím, zašlete na email: starostka@novesedlice.cz případně doručte na obecní úřad v Nových Sedlicích (adresa viz níže) nejpozději do středy  21. prosince 2016 - 12,00 hod. Děkuji.

S pozdravem,

Zuzana Rohovská

starostka

Žádosti na o povolení umístění měřiče rychlosti na silnici I/11 (provedené úkony) a vyjádření MSK, PČR a ŘSD tzn. podklady na přípravu nového poptávkového řízení na měřič rychlosti dle podmínek MSK, PČR a ŘSD Vám byly poskytnuty dne 28.8.2018 (čj. 337/2018)

K bodu 4)

Dokument s názvem „Stanovení zatížitelnosti mostu M001 – Most u potravin, Nové Sedlice“ (statický posudek mostku u obchodu) Vám byl poskytnut dne 28.8.2018 (čj. 337/2018)

K bodu č. 5)

Vám bylo sděleno ve výzvě k úhradě (č.j. 337/2018), že požadované informace jsou zveřejněny s možností dálkového přístupu na veřejném profilu zadavatele Obce Nové Sedlice zde:

https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/6ad66c02-fcaa-4e13-916e-2c8616ead3a4/zakazka/P18V00000001 

Odkaz na veřejný profil zadavatele je trvale umístěn na webových stránkách obce v menu – obecní úřad (úřední deska) – povinné informace – bod č. 8.2. Rozpočet


8) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.423/2018_No_Se_S21/2018). 

Informace byla žadateli poskytnuta poštou dne 24.10.2018. Informace poskytla starostka obce. 

Zveřejněno dne: 25.10.2018

Požadované informace:

 1. Jaká je pracovní doba obecního úřadu v dnech úterý, čtvrtek, pátek?
 2. Kdo odpovídá za dodržování pracovní doby ve výše uvedených dnech?
 3. Proč pracovní doba v uvedených dnech nebyla a není nikde zveřejněna?

Poskytnuté informace:

K dotazu č. 1: Pracovní doba obecního úřadu ve dnech úterý, čtvrtek a pátek je pružná.

K dotazu č. 2: Starostka

K dotazu č. 3:

Protože toto není upraveno ani nařízeno žádným zákonem. Na webových stránkách obce je jasně uvedeno, a to jak v kontaktech, tak v povinných informacích, že mimo úřední dny je možné úřad navštívit dle předchozí tel. dohody.


9) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.111/2018_No_Se_S6/2018). 

Informace byla žadateli poskytnuta poštou dne 6.4.2018. Informace poskytla starostka obce. 

Zveřejněno dne: 25.10.2018

Požadované informace:

 1. Žádám Vás, za které  úkony bylo zaplaceno 4000kč jak je uvedeno ve výroční zprávě podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2017.
 2. Žádám informaci jaký byl důvod nedodržení navržené opravy (oprava nutná  60 000kč) mostku u obchodu  z 10.9.2012, kterou doporučil  autorizovaný ing. Milan Volf  dopravní stavby.
 3. Jaký je důvod neoznačení nosnosti tohoto mostku od roku 2011 do dnešního dne.
 4. Starostka po tomto mostku denně musí projit do svého trvalého bydliště U Hřiště 66  a nebo je to jinak žádám odpověď.
 5. Žádám informaci jaký je důvod neudržování cesty K Lesu v zimním období posypem, kdy tato cesta byla celý týden neposypána a chůze po této cestě byla problematická.
 6. Kdo v obci Nové Sedlice zodpovídá za bezpečnost, úklid chodníku a obecních cest, opravy obecních cest, opravy obecních mostků, nosnost obecních mostků .
 7. Jaký je stav všech obecních mostků, kdy byla uskutečněná odborná kontrola těchto mostků?

Poskytnuté informace:

1) Ve výroční zprávě podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2017 ze dne 19. 2. 2018 došlo k překlepu ve Vámi uváděné částce 4000,- Kč. Správně měla být uvedena částka 2.000,- Kč. Tato částka Vám byla zaplacena za úkon poskytnutí zadostiučinění za nemajetkovou újmu v rámci smírčího řízení v lednu 2017.  

6) V obci Nové Sedlice zodpovídá za bezpečnost, úklid chodníků a obecních cest, opravy obecních cest, opravy obecních mostků a nosnost obecních mostků zastupitelstvo obce.

7) Odborná kontrola obecních mostků byla provedena v období září/říjen 2012. Dle této prohlídky je stav mostků následovný:

 • most u potravin: zatřídění – 3. dobrý stav
 • most u č. p. 22:  zatřídění – 3. dobrý stav
 • most u č. p. 83:  zatřídění – 3. dobrý stav
 • most u zeleného domu: zatřídění - 5. stav
 • most do parku: zatřídění – 3. dobrý stav
 • lávka u hřiště: zatřídění – 4. stav
 • lávka z ul. Zahumenní: – zatřídění – 5. stav

10) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.368/2018_No_Se_S18_2018). 

Informace byla žadateli poskytnuta poštou dne 2.11.2018. Informace poskytla starostka obce. 

Zveřejněno dne: 7.11.2018

Požadované informace:

 1. Adresu současného bydliště starostky obce Zuzany Rohovské, která se v  září 2012 odstěhovala z trvalého bydliště, údajně ze soukromých důvodu, v obci již 6 let nebydlí a do obce dojíždí na občasné návštěvy?
 2. Kolik činila měsíční odměna starostky obce Zuzany Rohovské za měsíc únor 2018 včetně povinných odvodů?
 3. Proč starostka obce nepodala informaci o havarijním stavu mostu u obchodu na veřejném zasedání ZO dne 30. 7. 20108 a nezajistila příslušná opatření zabraňující zřícení mostu (Hlavní prohlídka mostu Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o. 2018)?
 4. Kterého data provedl Ing. Pavel Kurečka hlavní prohlídku mostu?
 5. Jakou cenu zaplatila obec Nové Sedlice za hlavní prohlídku stavu mostu u obchodu provedenou Ing. Kurečkou a za stanovení zatížitelnosti tohoto mostu? Proč tuto informaci povinný subjekt zastoupený starostkou obce nezveřejnil na veřejném zasedání ZO?
 6. Proč nebyl k dnešnímu dni, tj. k 10. září 2018, most oboustranně osazen dopravními značkami omezujícími nosnost mostu podle závěru „ Stanovení zatížitelnosti mostu“?
 7. Proč nejsou u zápisu z veřejného zasedání ZO konané 30. 7. 2018 k dispozici k nahlédnutí projednávané dokumenty v bodech zápisu č. 6, 7. 8, 9 a 11? Proč starostka obce požaduje nad rámec zákona podávat žádost dle zák. č. 106/1999 Sb., aby bylo umožněno do těchto dokumentu nahlédnout, jestliže se jedná o dokumenty veřejné povahy a tvoří součást zápisu?
 8. Kdy povinný subjekt obdržel zprávu o výsledku daňové kontroly dotace na veřejnou zakázku „Mateřská škola Nové Sedlice – zahrada v přírodním stylu“, kterou provedli pracovníci FÚ pro Moravskoslezský kraj, na kterém veřejném zasedání byla tato zpráva projednána?

Poskytnuté informace:

K dotazu č. 1:

Obecní úřad vydal dne 2.11.2018 pod č.j. 448 Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací k tomuto bodu. Rozhodnutí Vám bylo doručeno ve stejné obálce, současně s touto písemností č. j. 449/2018.

Stanovisko krajského úřadu odboru právního a organizačního k dotazu č. 1 a způsobu jeho vyřízení obecním úřadem (Rozhodnutí čj. MSK 163240/2018 ze dne 6.12.2018):

Obec odvolatelovu žádost o informace v bodě 1 podle § 3 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím odmítla s tím, že požadované informace nejsou informacemi podle zákona o svobodném přístupu k informacím a obecní úřad jimi nedisponuje. Obec své rozhodnutí zdůvodnila tím, že „požadované informace jsou informacemi týkajícími se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a vzhledem k tomu, že je starostka příjemcem veřejných financí, je pro obec směrodatné místo trvalého pobytu “. Obec dále uvedla, že „ požadovanou informací v písemné formě nedisponuje v žádné agendě své působnosti “ a ani nedohledala, že by měla povinnost požadovanou informací disponovat.

Odvolatel odůvodnění obce zpochybňuje ve svých námitkách. Proto se jimi na tomto místě zabýval také odvolací orgán. 

Ve vztahu k námitce č. 1 „ Povinný subjekt zastoupený starostkou obce požadovanou informací musí disponovat, protože sekretářka obce v úřední den na ústní dotaz „Proč není přítomná starostka obce na obecním úřadu“, odpověděla: „Pracuje doma.“ Odvolací orgán uvádí, že ze sdělení zaměstnankyně obce, že starostka v daný den „pracuje doma“ nevyplývá, že obec disponuje požadovanou informací o adrese současného bydliště starostky. Jednak z tohoto sdělení může vyplývat to, že starostka obce pracuje na adrese svého trvalého bydliště, jednak – jak naznačuje ve své žádosti odvolatel – na jiném místě. Dále odvolací orgán poukazuje na to, že pro účely zákona o svobodném přístupu k informacím je informací pouze taková informace, která skutečně existuje, je zaznamenána a je v dispozici povinného subjektu, nikoli jakýkoli myslitelný údaj (srov. § 3 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím). Z předloženého spisového materiálu vyplývá, že obec požadovanou informaci vyhledávala a v žádné agendě své působnosti ji zaznamenanou v písemné formě – ve vztahu k odvolatelově dotazu k jinému než trvalému pobytu - nenašla. Vzhledem k tomu, že obec požadovanou informaci vyhledávala, avšak nenašla, neshledal odvolací orgán námitku č. 1 odvolatele důvodnou. 
Ve vztahu k námitce odvolatele č. 2 „Žádám poskytnout informace, které se týkají veřejné osoby, tj. starostky obce Nové Sedlice a ne soukromé osoby “ a s ní související námitce č. 3 „pro příjem veřejných financí je směrodatná papírová adresa trvalého pobytu“ odvolací orgán uvádí, že podle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím povinný subjekt poskytne základní osobní údaje o osobě, které poskytl veřejné prostředky, a to pouze v rozsahu jména, příjmení, roku narození, obce, kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účelu a podmínkách poskytnutých veřejných prostředků.

Odvolací orgán k tomu uvádí, že z výše uvedeného vyplývá, že obec nemá povinnost požadovanou informací disponovat a z toho důvodu neshledal námitky č. 2 a č. 3 důvodnými. 

Závěrem odvolací orgán uvádí, že ve vztahu k bydlišti starostky je pro účely zákona o svobodném přístupu k informacím obce rozhodujícím údajem adresa trvalého pobytu starostky, která je, jak vyplývá ze spisového materiálu, odvolateli známá, a ve vztahu k informaci o adrese současného pobytu starostky se ztotožňuje s názorem obce, že požadovaná informace je osobním údajem podle § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím.   

Podle názoru odvolacího orgánu tak obec nepochybila, když odmítla žádost v části týkající se adresy současného pobytu starostky obce. Proto odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrzuje.

K dotazu č. 2:

 • Hrubá mzda 40.988,- Kč
 • Odvod obce na zdravotní pojištění 3.689,- Kč
 • Odvod obce na sociální zabezpečení 10.247,- Kč

K dotazu č. 3:

Starostka obce podala informaci o stavu mostu u obchodu na veřejném zasedání ZO dne 30. 7. 2018 při projednávání bodu č. 9)

- - -

Citace z tohoto zápisu:

9) Most u obchodu – mostní prohlídka, statický posudek

Věc:

Starostka informovala, že na most u obchodu byla zpracována mostní prohlídka a statický posudek, ze kterých vyplývá, že mostní konstrukce se nachází za hranicí své životnosti. Na mostě je nutné provést tato opatření, která zajistí bezpečnost provozu na mostě:

 • osadit na mostě oboustranně dopravní značení omezující zatížitelnost (B13 – 3tun a E5 - 9tun)
 • realizovat ve zprávě doporučené stavební opravy.

Vzhledem ke stavu spodní stavby, nosné konstrukce a k nízké zatížitelnosti mostu zpracovatel mostní prohlídky doporučuje nevkládat do opravy mostu větší finanční prostředky. Doporučuje stávající most zdemolovat a postavit most nový. Starostka požádala o souhlas s realizací výběrového řízení na zpracování PD na opravu stávajícího mostu a dále výběrové řízení na zpracování PD na stavbu nového mostu. Ve věci osazení dopravního značení požádá starostka Odbor dopravy v Opavě o stanovení přechodného dopravního značení před i za mostem. Starostka dále navrhla, aby byl zpracován nový pasport místních komunikací a mostů. Starostka navrhla usnesení. Poté následovala rozprava, diskuse a hlasování.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci výběrových řízení na zpracování:

 • PD na opravu mostu u obchodu
 • PD na výstavbu nového mostu u obchodu
 • pasportu komunikací a mostů v obci

Průběh rozpravy: R. B. , Z. R.

Diskuze: nikdo se nepřihlásil

Průběh hlasování:

pro: 8    zdržel se: Ø     proti: Ø

Výsledek hlasování:

Zastupitelstvo usnesení přijalo.

- - -

Starostka následně činí příslušná opatření. Ve věci osazení dopravního značení požádala starostka Odbor dopravy v Opavě o stanovení přechodného dopravního značení před i za mostem a připravuje výběrová řízení na zpracování PD opravy mostu u obchodu a PD na výstavbu nového mostu u obchodu.

K dotazu č. 4: 10.4.2018

K dotazu č. 5:

Obec Nové Sedlice zaplatila za hlavní prohlídku stavu mostu u obchodu provedenou Ing. Kurečkou 4.356,- Kč.

Za stanovení zatížitelnosti tohoto mostu zaplatila obec 42.350,- Kč. Tuto informaci povinný subjekt zastoupený starostkou obce zveřejnil na veřejném zasedání ZO dne 31.1.2018 pod bodem č. 8.

- - -

Citace z tohoto zápisu:

8) Finanční výdaje obce

Věc:

Starostka požádala zastupitele o schválení těchto finančních výdajů obce:

 • zpracování statického posudku a výpočtu nosnosti mostu u obchodu v hodnotě 

  43.000,- Kč

 • zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace v budově 

  školky v hodnotě 21.000,- Kč

 • realizace úpravy elektrických rozvaděčů v budově školky v hodnotě 22.000,- Kč

Starostka navrhla usnesení. Poté následovala rozprava, diskuse a hlasování.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční výdaje obce na zpracování statického posudku mostu u obchodu, PD na rekonstrukci elektroinstalace a rekonstrukci elektrických rozvaděčů v budově školky v celkové hodnotě 86.000,- Kč

Průběh rozpravy: nikdo se nepřihlásil

Diskuze: nikdo se nepřihlásil

Průběh hlasování:

pro: 7    zdržel se:  Ø   proti: Ø

Výsledek hlasování:

Zastupitelstvo usnesení přijalo.

- - -

K dotazu č. 6: Protože stále probíhá správní řízení v této záležitosti.

K dotazu č. 7:

Na veřejném zasedání ZO dne 30. 7. 2018 byl pod bodem č. 6 projednáván Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci hasičské zbrojnice a původní smlouvu o dílo na rekonstrukci hasičské zbrojnice, který je zveřejněn na veřejném profilu zadavatele na této internetové adrese:  

https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/6ad66c02-fcaa-4e13-916e-2c8616ead3a4/zakazka/P18V00000001 

Odkaz na veřejný profil zadavatele je trvale umístěn na webových stránkách obce v menu – obecní úřad (úřední deska) – povinné informace – bod č. 8.2. Rozpočet

Rozpočtové opatření obce č. 6 projednávané pod bodem 11.) je zveřejněno na úřední desce obce.

Ostatní dokumenty projednávané na zasedáních zastupitelstva nejsou dle zákona o obcích povinnými přílohami zápisu.

K dotazu č. 8:

Povinný subjekt obdržel zprávu o výsledku daňové kontroly dotace na veřejnou zakázku „Mateřská škola Nové Sedlice – zahrada v přírodním stylu“, kterou provedli pracovníci FÚ pro Moravskoslezský kraj dne 18. 7. 2018.  Tato zpráva byla projednána na 30. veřejném zasedání OZ dne 30. 7. 2018 pod bodem č. 8).

- - -

Citace z tohoto zápisu:

8) Platební výměry

Věc:

Starostka požádala zastupitele o schválení úhrady dvou platebních výměrů na odvod za porušení rozpočtové kázně, které byly obci vyměřeny Finančním úřadem pro Moravskoslezský kraj, oddělením kontroly zvláštních činností IV a to na základě výsledků daňové kontroly dotačního projektu „Mateřská škola Nové Sedlice – zahrada v přírodním stylu“, který byl realizován v roce 2014. Dle kontrolního orgánu obec nedodržela podmínku stanovenou v Části A. písm. e) Podmínek Rozhodnutí, tím, že nedodržela závazný termín realizace akce do 11.12.2014, protože altán byl zkolaudován až 4.6.2015. Obec je tedy povinna provést odvod do Národního fondu ve výši 38.516,- Kč (3% z částky 1.283.842,68 Kč) a do státního rozpočtu částku ve výši 2.266,- Kč (3% z částky 75.520,15 Kč). Celková dotace na realizaci projektu rekonstrukce školky, kterou obec obdržela ve výši 1.359.362,83 Kč, se tudíž nyní sníží celkem o 81.564,- Kč, protože obci bude vyměřeno také penále, které vzhledem k tomu, že od realizace akce uběhly skoro 4 roky, bude ve výši 100 %. Starostka bude jménem obce žádat o odpuštění penále. Starostka navrhla usnesení, následovala rozprava a diskuse.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu platebních výměrů v celkové výši 40.782,- Kč.

Průběh rozpravy: Z. R., R. B., Ing. Z. M., Z. R.

Diskuze: nikdo se nepřihlásil

Průběh hlasování:

pro: 8     zdržel se: Ø     proti: Ø

Výsledek hlasování:

Zastupitelstvo usnesení přijalo.

- - -

S pozdravem,

Zuzana Rohovská

starostka

V Nových Sedlicích dne 2. listopadu 2018


11) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.366/2018_No_Se_S17_2018). 

Informace byla žadatelce poskytnuta osobně dne 10.12.2018. Informace poskytla starostka obce. 

Zveřejněno dne: 10.12.2018

Požadované informace:

 1. Žádám zaslání  zprávy Finančního úřadu Opava  o provedené kontrole ze dne 18.12.2017 rozpočtové kázně  při poskytnutí dotace ze dne 12.11.2014 pro financování akce „ Mateřská škola Nové Sedlice – zahrada v přírodním stylu“.
 2. Žádám zaslání zprávy z Hlavní prohlídky ing. Pavla Kurečky Mosty  s.r.o., 2018.“

Poskytnuté informace:


12) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j.265/2018). 

Informace byla žadateli poskytnuta prostřednictvím datové schránky dne 28.6.2018. Informace poskytla paní O. S. 

Zveřejněno dne: 7.2.2019

Požadované informace:

 • seznam právnických osob, která mají dluh vůči obci, jenž je po datu splatnosti alespoň 300 dnů

Poskytnuté informace:

Ve shora uvedené věci sděluji, že naše obec neeviduje žádnou právnickou osobu, která má dluh vůči obci, jenž je po datu splatnosti alespoň 300 dnů.

Žádost o povolení zvláštního užívání

formulář žádosti zvláštní užívání.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 19,8 kB
Staženo: 10×
Vloženo: 10. 3. 2021

Odhlášení psa z evidence

odhlášení psa z evidence.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 18,5 kB
Staženo: 68×
Vloženo: 16. 7. 2020

Oznamovací povinnost k místnímu poplatku ze psů

oznamovací povinnost poplatek ze psů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 20,93 kB
Staženo: 68×
Vloženo: 16. 7. 2020

Registrace k poplatku za komunální odpad

registrace k poplatku za odpad.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 272,01 kB
Staženo: 71×
Vloženo: 16. 7. 2020

Kácení stromů

žádost o povolení kácení dřevin.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 57,62 kB
Staženo: 75×
Vloženo: 16. 7. 2020

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální teplota

18.4.2021 04:18

Aktuální teplota:

5,1 °C

Vlhkost:

85,4 %

Rosný bod:

2,8 °C

Geoportál

Geosense

Obec Nové Sedlice
Obec Nové Sedlice
Interaktivní mapa

mapa

Jsme partnery a členy