Obec Nové Sedlice
Nové Sedlice

Silnice I/11

Aktuální informace k silnici I/11 v Nových Sedlicích (informace jsou vkládány chronologicky od nejaktuálnější):

Květen 2023:


23.5.2023 - Region Opavsko - "Územní rozhodnutí na severní obchvat Nových Sedlic, stavba se potáhne roky""Stavba obchvatu je blíže - Přeložka v Nových Sedlicích má rozhodnutí" (1.51 MB)


22.5.2023 - Opavský a hlučínský deník - "Územní rozhodnutí na severní obchvat Nových Sedlic, stavba se potáhne roky"


20.5.2023 - MF DNES - „Na obchvat intenzivně čekáme, zní z obcí" (1.48 MB)


Dne 10.5.2023 nabylo právní moci rozhodnutí o umístění stavby: zde ke stažení (307.36 kB)


Duben 2023:

Veřejná vyhláška - Silnice I/11 – I/11 Nové Sedlice – severní obchvat – rozhodnutí o umístění stavby - více info zde


Březen 2023:

Aktuální stav přípravy a realizace výstavby komunikace II/11-I/57 (zdroj: web Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57):  k nahlédnutí zde


Prosinec 2022:


20.12.2022: "Zlepšení na tahu mezi Opavou a Ostravou? Kraj zahájil územní řízení" 

Zdroj: https://opavsky.denik.cz/zpravy_region/jedenactka-silnice-i-11-ostrava-opava-komarov-stitina-jizni-obchvat-20221219.html


19.12.2022: "Úřad začal řešit územní rozhodnutí pro kapacitnější silnici mezi Opavou a Ostravou" - Zdroj: www.zdopravy.cz


Dne 7.12.2022 vydal Krajský úřad MSK, odbor dopravy, pod č.j. MSK 150913/2022 Veřejnou vyhlášku - Oznámení o zahájení územního řízení pro akci „I/11 Nové Sedlice – severní obchvat“. Zde k nahlédnutí.


Srpen 2022:


Oznámení Moravskoslezského kraje ze dne 19. 07. 2022 o vydání Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, které bylo vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje dne 01. 08. 2022 -zde ke stažení

Tato aktualizace krajského územního plánu, mj. územně stabilizuje stavby I/11 Komárov – jižní obchvat a I/11 Nové Sedlice, severní obchvat a převádí z územní rezervy do návrhu obchvat Štítiny, který navazuje na obchvat Nových Sedlic. 


Červen 2022:


Video: Rozhovor s tajemníkem Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 - zde


Leden 2022:


INFORMAČNÍ LETÁK ŘSD ČR - "I/11 Nové Sedlice - severní obchvat", stav k 1/2022 (683.52 kB)


Prosinec 2021:


Vizualizace - ŘSD ČR - Silnice I/46 a I/57 - Opava, jižní obchvat, Hradecká - Olomoucká Opava, jižní obchvat, Olomoucká - Bruntálská - zde ke zhlédnutí


Listopad 2021:


Schválen čistopis dokumentace pro územní rozhodnutí pro stavbu "I/11, Nové Sedlice - severní obchvat". Předpoklad podání žádosti o vydání územního rozhodnutí nejpozději do 06/2022.


INFORMAČNÍ LETÁK ŘSD ČR - "I/11 Nové Sedlice - severní obchvat", stav k 11/2021 (683.61 kB)


INFORMAČNÍ LETÁK ŘSD ČR - "I/11 Nové Sedlice – severní obchvat", stav k 10/2021 (723.04 kB)


Květen 2021: 


INFORMAČNÍ LETÁK ŘSD ČR - "I/11 Nové Sedlice – severní obchvat", stav k 05/2021 (659.73 kB)


Září 2020: 


Firma Dopravoprojekt Ostrava a.s. zahájila zpracování dokumentací pro územní řízení staveb „I/11 Opava Komárov, jižní obchvat“ a I/11 Nové Sedlice -  severní obchvat“


Oznámení o zahájení geologických prací dle zák. č. 62/1988 Sb. v platném znění, §9a, odst. 3 (3.28 MB)


Infoleták ŘSD ČR - I/11 Nové Sedlice – severní obchvat k 4/2020 (592.86 kB)


Vizualizace - ŘSD ČR - Silnice I/11 Opava Komárov - jižní obchvat, Nové Sedlice - severní obchvat


Odkaz na informační systém EIA

Krajský úřad MSK vydal a zveřejnil souhlasné stanovisko (6.95 MB)


Záznam z veřejného projednání záměru ze dne 20.6.2018 (přijato na OÚ dne 25.6.2018 pod č.j. 264/2018, zveřejněno zde téhož dne) (210.33 kB)


Ve středu 20.6.2018 v 15,00 hod se v obecním sále v Nových Sedlicích uskuteční veřejné projednání záměru „Silnice I/11 Nové Sedlice, severní obchvat“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (568.86 kB)


Zastupitelstvo obce na svém 28. zasedání dne 23. května 2018 schválilo pod bodem č. 200.28

 • a) vydání souhlasného závazného stanoviska k vlivu záměru „Silnice I/11 Nové Sedlice, severní obchvat“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů podle přepracované dokumentace z dubna 2018 k variantě obchvat – zářez
 • b) text stanoviska obce k vlivu záměru „Silnice I/11 Nové Sedlice, severní obchvat“ 

začátek citace: 

Věc:
Stanovisko Obce Nové Sedlice K záměru „Silnice I/11 Nové Sedlice, severní obchvat“ – projednání přepracované dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Vážení,

Obec Nové Sedlice, se sídlem Zahumenní 85, 747 06 Nové Sedlice (dále jen „obec“) obdržela dne 4. května 2018 pod č. j. MSK 66899/2018 z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) přepracovanou dokumentaci EIA záměru „Silnice I/11 Nové Sedlice, severní obchvat“ (dále jen „záměr“).

Uvedená dokumentace byla zpracována podle Přílohy č. 4, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Oznamovatelem uvedeného záměru je státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic České republiky.

Krajský úřad požádal naši obec o zaslání vyjádření k přepracované dokumentaci EIA uvedeného záměru, a to nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění této informace na úřední desce krajského úřadu, tj. do 9. června 2018.

Obec k výše uvedenému záměru krajskému úřadu sděluje následující:

Po prostudování přepracované dokumentace zpracované podle přílohy č. 4, zákona včetně všech příloh, naše obec bere závěry zpracované v příslušné dokumentaci na vědomí.

Dále naše obec požaduje, aby výstupy této dokumentace byly krajským úřadem zapracovány
do příslušného stanoviska podle zákona. V neposlední řadě obec požaduje, aby oznamovatel splnil všechny podmínky vyplývající ze zpracované dokumentace a z příslušného stanoviska krajského úřadu.

Dále obec požaduje, aby příslušné správní úřady uvedené podmínky promítly do navazujících správních řízení (územní a stavební řízení). Tyto požadavky naší obce vyplývají z platných právních předpisů.

Cílem naší obce je, aby uvedený záměr eliminoval případné negativní dopady do jednotlivých složek životního prostředí a veřejného zdraví. Naše obec jednoznačně požaduje realizaci varianty severní obchvat v zářezu.

Ke shodným vyjádřením Občanského sdružení Štítina ze dne 2. 10. 2017 a Spolku za zdravou Štítinu, z. s., ze dne 7. 10. 2017 a dále k vyjádření Obce Štítina ze dne 6. 10. 2017 naše obec sděluje, že v zájmu scelení a dalšího rozvoje naší obce, s ohledem na připravovaný nový územní plán nesdílí názory výše uvedených subjektů týkající se výhod směrového vedení v průtahu, jelikož nejsou v souladu s vizí našeho rozvoje, která bude zakomponována do nového územního plánu.

Obec preferuje variantu směrového vedení silnice I/11 severním obchvatem v zářezu. Nicméně naše obec současně podporuje následující požadavky, které výše uvedené subjekty vznesly:

 • pro zlepšení celkového dojmu doplnit protihlukové stěny varianty severního obchvatu nebo korunu násypu v zářezu v rámci možností vhodnými dřevinami či ozeleněním tak, aby protihlukové stěny a těleso silnice byly co možno nejméně viditelné,
 • v dokumentaci pro navazující řízení volit dostatečně vysokou výšku násypu pro minimalizaci hluku z průjezdu vozidel a pro minimalizaci vizuálního dopadu  záměru na krajinný ráz,
 • nezávisle na uvedený záměr podporujeme zahájení projektových prací přeložky silnice II/467 specifikované v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje, jako územní rezerva pro záměry nadmístního významu (D535),
 • provedení odpovídající náhradní výsadby za kácení dřevin v trase záměru s umístěním přednostně podél vodoteče Sedlinka a podél trasy obchvatové komunikace, 
 • navrhnout optimální řešení varianty severní obchvat v souladu s použitím nejlepších dostupných technik na trhu, jakými jsou např. tzv. tichý asfalt, protihluková opatření splňující evropské normy, případně navrhnout protihlukový val s ozeleněním do potřebné výšky.

konec citace

Dále zastupitelstvo obce uložilo starostce pod bodem č. 201.28  doručit stanovisko obce k záměru „Silnice I/11 Nové Sedlice, severní obchvat“ Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství (splněno)

Dále zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 

 • informaci starostky obce o zahájení posuzování záměru „Silnice I/11 Nové Sedlice, severní obchvat“ podle přepracované dokumentace EIA (04/2018) podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství

a doporučilo

Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství realizaci záměru „Silnice I/11 Nové Sedlice, severní obchvat“ ve variantě obchvat – zářez


Starostka obce Nové Sedlice svolala do obecního sálu na 23. května 2018 v 17,30 hod  28. zasedání zastupitelstva obce, za účelem projednání  přepracované dokumentace záměru "Silnice I/11 Nové Sedlice, severní obchvat", která je zpracována dle přílohy č. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 


Obec Nové Sedlice obdržela dne 4. května 2018 pod č.j. 185/2018 z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství (č.j. MSK 66899/2018) přepracovanou dokumentaci záměru "Silnice I/11 Nové Sedlice, severní obchvat", která je zpracována dle přílohy č. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Oznamovatelem záměru je ŘSD ČR. Krajský úřad současně požádal Obec Nové Sedlice o zaslání vyjádření k této přepracované dokumentaci a to nejpozději do 30 dnu ode dne zveřejnění této informace na úřední desce krajského úřadu, tj. do 9. 6. 2018. 


Zastupitelstvo obce na svém 23. zasedání dne 18.1.2018 schválilo pod bodem č. 170.23:

 • podání žádosti o dotaci z krajského úřadu MSK na zpracování projektové dokumentace na stavbu chodníku na ul. Opavská

Dotace je poskytována ve výši max. 500.000,- Kč a max. 70% z uznatelných nákladů v rámci programu Podpora přípravy projektové dokumentace 2018. Obec v termínu podala žádost o dotaci na zpracování projektové dokumentace na výstavbu chodníku včetně cyklostezky na ul. Opavská od křižovatky až k domu s č.p. 78, včetně úpravy autobusové zastávky na bezbariérovou. Předpokládaná cena projektové dokumentace je 560.000,- Kč. Finanční spoluúčast obce by činila cca 168.000,- Kč. O poskytnutí dotace bude zastupitelstvo kraje jednat v červnu 2018.


Zastupitelstvo obce na svém 21. zasedání dne 11.9.2017 vzalo na vědomí

 • dokumentaci záměru „Silnice I/11 Nové Sedlice, severní obchvat“ s tím, že jednoznačně upřednostňuje realizaci varianty „obchvat – zářez“

Zastupitelstvo obce na svém 19. zasedání dne 14.6.2017 vzalo na vědomí

 • Závěr zjišťovacího řízení záměru „Silnice I/11 Nové Sedlice, severní obchvat“ (čj. 241/2017)

Zastupitelstvo obce schválilo na svém 18. zasedání dne 26. 04. 2017 usnesením pod bodem č. 133.18:

 •  vyjádření krajskému úřadu v rámci zjišťovacího řízení k záměru „Silnice I/11 Nové Sedlice,  severní obchvat“  dle  zákona  o posuzování vlivů  na životní prostředí (Sp.zn. ŽPZ/9632/2017/Šub)

Znění vyjádření: 

„Po prostudování příslušné dokumentace zpracované podle ZPVŽP (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí) včetně všech nezbytných příloh naše obec bere závěry zpracované v příslušné dokumentaci na vědomí. Dále naše obec požaduje, aby výstupy této dokumentace byly krajským úřadem zapracovány
do příslušného rozhodnutí dle ZPVŽP.

V neposlední řadě obec požaduje, aby oznamovatel splnil všechny podmínky vyplývající ze zpracované dokumentace a z příslušného rozhodnutí krajského úřadu. Dále obec požaduje, aby oznamovatel promítl uvedené podmínky do navazujících správních řízení (územní a stavební řízení). Tyto požadavky naší obce vyplývají z platných právních předpisů. Cílem naší obce je, aby uvedený záměr eliminoval případné negativní dopady do jednotlivých složek životního prostředí a veřejného zdraví.“


Zastupitelstvo obce schválilo na svém 17. zasedání dne 31.1.2017 usnesením pod body

č. 121.17: 

 • Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s Ing. Pavlou Žídkovou uzavřené dne 15.12.2016           

č. 122.17: 

 • Dohodu  o  spolupráci  s  ŘSD ČR  při  vypracování  oznámení  záměru  pro porovnání  variant vlivů  na  životní  prostředí  stavby  „I/11  Nové Sedlice –severní obchvat“

č. 123.17:

 • Smlouvu  o poskytnutí dotace ze Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 na  financování  Porovnání  variant  vedení  silnice  I/11  v Nových Sedlicích – Zpracování  oznámení  ve smyslu  §  6  zákona č.  100/2001 Sb.  „Silnice I/11 Nové Sedlice, severní obchvat“

Zastupitelstvo obce schválilo na svém 16. zasedání dne 30.11.2016 usnesením pod bodem č. 115.16:

 • uzavření Smlouvy o dílo s Ing. Pavlou Žídkovou, IČ: 61611531 v hodnotě 208.120,- Kč vč. DPH. 

Smlouva byla uzavřena dne 15.12.2016 s podtitulem: Porovnání variant vedení silnice I/11 v Nových Sedlicích - Zpracování oznámení ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb. "Silnice I/11 Nové Sedlice, severní obchvat". Smlouva byla dne 15.12.2016 vyvěšena na veřejný profil zadavatele. Odkaz zde


Zastupitelstvo obce schválilo na svém 15. zasedání dne 31.10.2016 usnesením pod bodem č. 101.15:

 • technickou studii „Silnice I/11 Nové Sedlice – severní obchvat“ (ve stupni rozpracovanosti před dokončením) z hlediska plnění smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem studie, dle smlouvy č. 150264 ze dne 8. 2. 2016 mezi Obcí Nové Sedlice a firmou Dopravoprojekt Ostrava a.s. Tento   souhlas není vydán jako stanovisko  ve smyslu dotčeného orgánu samosprávy ke zpracování dalších stupňů projektové dokumentace nebo jakéhokoliv správního řízení k této variantě.  
 • zplnomocnění starostky obce k zadání poptávky na porovnání jednotlivých variant z hlediska vlivu na životní prostředí a zpracování oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.
 • zplnomocnění starostky obce k podání žádosti na Sdružení I/11 o financování porovnání variant vedení nové komunikace  I/11 Novými Sedlicemi z hlediska vlivu na životní prostředí a zpracování oznámení dle zákona č. 100/200 Sb.

pod bodem č. 102.15:

 • Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57

Zastupitelstvo obce na svém 14. zasedání dne 14.9.2016 Usnesením pod bodem č. 97.14. schválilo Dodatek č. 1 Smlouvy na zpracování technické studie – „Silnice I/11 Nové Sedlice – severní obchvat“ a zaslání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57. Žádost byla podána dne 21.9.2016. Na 15. zasedání zastupitelstva obce bude projednán Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57.


Zastupitelstvo obce na svém 12. zasedání dne 11. května 2016 usnesením pod bodem č. 86.12. schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 ve výši 474.139,- Kč. Smlouva byla signovaná starostkou obce dne 12. 5. 2016 a předsedkyní sdružení dne 16.5.2016. 


Předsednictvo Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 schválilo dne 28.4.2016 smlouvu o poskytnutí dotace obci Nové Sedlice na zpracování níže uvedené tech. studie. Výše dotace: 474.139,- Kč. Zastupitelstvo obce projedná schválení této smlouvy na svém 12. zasedání dne 11. května 2016. 


VH Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 schválila dne 4.4.2016 rozpočet na rok 2016, jehož součastí je také dotace obci Nové Sedlice na zpracování tech. studie "Silnice I/11 Nové Sedlice - severní obchvat". Předsednictvo sdružení připravuje smlouvu o poskytnutí dotace. 


Na základě požadavku obce zadalo v březnu 2016 ŘSD ČR správa Ostrava zpracování bezpečnostní inspekce dopravní situace na křižovatce a komunikaci I/11 v Nových Sedlicích. Inspekci zpracovává ČVUT - Fakulta dopravní v Praze. Doba realizace - 2 měsíce.


Dne 8. 2. 2016 podepsala Obec Nové Sedlice smlouvu s fy DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o. na "Zpracování technické studie Silnice I/11 Nové Sedlice - severní obchvat".


Písemností ze dne 3. 2. 2016 byla obec informována "Sdružením pro výstavbu komunikace I/11-I/57", že předsednictvo sdružení se na svém jednání dne 28. 1. 2016 dohodlo, že obcí požadovaná finanční částka bude zapracována do návrhu rozpočtu sdružení na rok 2016. Tento návrh bude projedán na jednání VH sdružení dne 4. dubna 2016.


Dne 25. 1. 2016 zaslala obec na "Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57"(Sdružení) žádost (č.j. 36/2016) o poskytnutí dotace z rozpočtu Sdružení a to na zpracování technické studie Silnice I/11 Nové Sedlice - severní obchvat".


Zastupitelstvo obce na svém 8. zasedání dne 16. 12. 2015 schválilo na základě doporučení výběrové komise přidělení zakázky "Zpracování technické studie Silnice I/11 Nové Sedlice - severní obchvat"  společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.


Dne 30. listopadu 2015 byly na úřední desce obecního úřadu v Nových Sedlicích zveřejněny informace o zakázce.


Zastupitelstvo obce na svém 7. zasedání dne 25. 11. 2015 schválilo dokumenty k výběrovému řízení na zpracování technické studie "Silnice I/11 Nové Sedlice - severní obchvat"


Ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 11. 3. 2015 vznikl starostce úkol (bod č. 25.03) jednat se Sdružením pro výstavbu komunikace I/11-I/57 (dále jen Sdružení) ve věci aktualizace studie tzv. Severního obchvatu za účelem srovnatelnosti obou variant. Starostka zaslala tajemníkovi Sdružení Usnesení z 3. zasedání ZO a na Valné hromadě Sdružení I/11 dne 23. 3. 2015 jej také osobně informovala o potřebě aktualizace výše uvedené studie. Jelikož po komunálních volbách došlo ke změnám ve vedení Sdružení, budou po vzájemné dohodě s tajemníkem sdružení další jednání se Sdružením pokračovat nejdříve v průběhu července.


Zastupitelstvo Obce Nové Sedlice se na svém 3. zasedání v níže uvedené Žádosti o vyjádření usneslo následovně (Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva):

Bod 25.03

"Zastupitelstvo obce Nové Sedlice souhlasí s technickou studií „Silnice I/11 Nové Sedlice – průtah“ (ve stupni rozpracovanosti před dokončením) variantního řešení průtahu obcí Nové Sedlice pouze z hlediska plnění smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem vyhledávací studie dle čl. II bod 1. a čl. III.  bod 2., 5. a 6. Smlouvy č. 140 110 ze dne 21.5.2014 mezi Obcí Nové Sedlice a firmou Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o. Tento  souhlas není vydán jako stanovisko  ve smyslu dotčeného orgánu samosprávy ke zpracování dalších stupňů projektové dokumentace nebo jakéhokoliv správního řízení k této variantě.

Zastupitelstvo obce Nové Sedlice nesouhlasí s realizací průtahu a upřednostňuje vedení komunikace I/11 mezi zástavbou obcí Nové Sedlice a Štítina (tzv. Severní obchvat). 

Zastupitelstvo obce  Nové Sedlice tímto pověřuje starostku obce k jednání se Sdružením pro výstavbu komunikace I/11-I/57 ve věci aktualizace studie tzv. Severního obchvatu za účelem srovnatelnosti obou variant."


Obci Nové Sedlice byla firmou Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o. (v souladu se smluvními podmínkami Smlouvy ze dne 21.5.2014) předložena projektová dokumentace - technická studie „Silnice I/11 Nové Sedlice – průtah“, studie“ současně se žádostí o vyjádření k této projektové dokumentaci ve stupni studie. Žádost a dokumentaci projednalo zastupitelstvo obce na svém 3. zasedání dne 11.3.2015.


Dne 23.9.2014 podepsala Obec Nové Sedlice smlouvu se Sdružením pro výstavbu komunikace I/11 a I/57 o poskytnutí dotace z rozpočtu tohoto sdružení.


Dne 21.5.2014 podepsala Obec Nové Sedlice smlouvu s fy DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o. "Vyhledávací studie druhého variantního řešení vedení nové komunikace I/11 a I/57 v katastru Nových Sedlic"


Ve výběrovém řízení byla na zpracování vyhledávací studie druhého variantního řešení vybrána společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.


Dne 17. března 2014 byly na úřední desce obecního úřadu v Nových Sedlicích zveřejněny informace o zakázce.


Zadávací dokumentace byla projednána na 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. února 2014.


Na základě usnesení z VH Sdružení I/11 ze dne 30.4.2013 byla zahájena a stále probíhají technická jednání mezi ŘSD, sdružení I/11 a obcí Nové Sedlice o podmínkách zadávací dokumentace, což si vyžádá určitý čas.


Na základě usnesení zastupitelstva obce Nové Sedlice ze dne 19.2.2013, schválila Valná hromada Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 - 1/57 na svém 15. zasedání dne 30.4.2013 rozpočet na rok 2013, ve kterém je schválena částka 1.500.000,- Kč na zpracování vyhledávací studie druhého variantního řešení vedení komunikace I/11 v katastru Nových Sedlic. Tato částka je zablokována i do roku 2014.


Plánované kácení stromů z důvodu nevyhovujícího zdravotního stavu " Od křížku po Nové Sedlice - sil. č. I/11" :

Dle oznámení doručeného obecnímu úřadu v Nových Sedlicích dne 15.7.2013, ŘSD ČR Správa Ostrava, jako majetkový správce silnice I/11 a pozemku parc. č. 614 v k.ú. Nové Sedlice hodlá provést částečnou obnovu aleje.

Realizace proběhne ve dvou etapách a to na počátku srpna 2013 a dále v podzimním období po sklizni řepy.

Více informací viz. oznámení str. 1str. 2. 

Odborné vyjádření ev. č. 12-2013 zpracované spol. MAPSTEEL s.r.o. je k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě.

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální teplota

21.6.2024 08:06

Aktuální teplota:

20.8 °C

Vlhkost:

74.6 %

Rosný bod:

16.2 °C

Hlášení rozhlasu

1

Zmeškali jste někdy hlášení místního rozhlasu a chtěli byste být informováni o dění v naší obci?

Obec Nové Sedlice
Obec Nové Sedlice
Interaktivní mapa

mapa